Pagerbėme mirusiuosius

Ode­tos AN­DŽE­LY­TĖS nuo­tr.
Smil­gie­čiai prie pa­mink­lo žu­vu­siems par­ti­za­nams.
Vi­sų Šven­tų­jų iš­kil­mę ir Mi­ru­sių­jų pa­mi­nė­ji­mo die­ną (Vė­li­nes) Bir­žų de­ka­na­to baž­ny­čio­se, Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jos kop­ly­čio­se bei ra­jo­no ka­pi­nai­tė­se dva­si­nin­kai au­ko­jo spe­cia­lias pa­mal­das, mel­dė­si už mi­ru­sius. Pri­si­mi­nė­me, mel­dė­mės, lan­kė­me ka­pus ir su­si­mąs­tė­me prie jų...

Mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­ją dau­ge­lį me­tų puo­se­lė­ja ir Kra­tiš­kių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jos, jau bu­vu­si kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ge­nu­tė Sa­vic­kie­nė ir da­bar­ti­nės jos ko­le­gės – Ri­ma Bi­ti­nie­nė ir Da­lia An­dže­lie­nė bei Smil­gių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­ja, bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Plen­taus­kie­nė.

Vi­sų Šven­tų­jų die­ną jau 24 me­tus But­niū­nų ka­pi­nai­tė­se į mi­ru­sių­jų pa­mi­nė­ji­mo po­pie­tę su­si­bū­rė gau­sus bū­rys kraš­tie­čių, vie­ti­nių gy­ven­to­jų. Įžan­gi­nia­me žo­dy­je pri­si­min­ta gai­les­tin­gu­mo tra­di­ci­ja – Vi­si Šven­tie­ji, Lie­tu­vos Šven­tie­ji ir Pa­lai­min­tie­ji. Mal­dos, ge­du­lin­gos vie­tos gie­do­to­jų gies­mės, ei­lės... Ant sim­bo­li­nio au­ku­ro kom­po­zi­ci­jo­je su­ži­bo lik­to­rė­liai. Pa­mi­nė­ti vi­si nuo praė­ju­sių iki šių me­tų lapk­ri­čio iš­ke­lia­vu­sie­ji į Am­ži­ny­bę ar­ti­mie­ji, kai­my­nai, pa­žįs­ta­mi. Jų – še­ši: Po­vi­las Lukš­ta iš Šniukš­čių, Al­do­na Ma­tu­ze­vi­čie­nė iš Daudž­gi­rių, Juo­zas Gri­go­nis iš Ja­gau­džių, Ona Ka­če­riaus­kie­nė iš But­niū­nų ir An­ge­li­na ir Jo­nas An­dže­liai iš Jo­kū­biš­kių. Iš pa­grin­di­nių But­niū­nų ka­pi­nių gru­pe­lė gie­do­to­jų ir mal­di­nin­kų pa­su­ko į ki­tas apy­lin­kės ka­pi­nai­tes: į Ja­gau­džių, Šniukš­čių, Ba­jo­riš­kių, Jo­kū­biš­kių ka­pi­nai­tes.

Ke­le­rius me­tus Smil­gių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, kul­tū­ros dar­buo­to­ja Dan­guo­lė Plen­taus­kie­nė kvie­čia jau­ni­mą pri­si­jung­ti prie mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo ak­ci­jos ir ap­lan­ky­ti is­to­ri­nius pa­mink­lus, ap­leis­tas, už­mirš­tas ka­pi­nes, iš­mi­ru­sius kai­mus. Kuk­li nuo­šir­di mal­de­lė, gė­lės žie­de­lis – žu­vu­siems par­ti­za­nams prie Jac­ko­nių miš­ko pa­mink­li­nio ak­mens, su­ny­ku­sio­se Kuo­sa­kių, Plei­rių, Gri­niū­nų ka­pi­nai­tė­se. Te­ko klam­po­ti ari­mais, tad šį kar­tą bend­ra­min­čių at­si­ra­do ne­daug: jau­ni­mo ly­de­rė Aman­da su bro­liu­ku Os­ka­ru ir bro­liu­kai Run­dė­nai.

Lapk­ri­čio mė­nuo skir­tas mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mui ir mal­dai už juos, ypač 1-8 die­nos (Vė­li­nių ok­ta­va).