Neprižiūrimas pėsčiųjų takas sukėlė gyventojų nepasitenkinimą

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Me­di­nis pės­čių­jų ta­kas jau ke­le­tą mė­ne­sių ver­čia ne­ri­mau­ti išė­ju­sius pa­lei Šir­vė­nos eže­rą pa­si­vaikš­čio­ti bir­žie­čius. Žmo­nės tu­ri bū­ti itin at­sar­gūs, kad ei­da­mi ne­pa­tir­tų trau­mų – kai ku­rios ta­ko len­tos iš­pu­vu­sios, iš­lū­žu­sios ar­ba bet ku­rią aki­mir­ką ga­lin­čios įlūž­ti.
Me­di­nis pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ke­lis pa­lei Šir­vė­nos eže­rą jau se­no­kai ke­lia grės­mę poil­siau­to­jų svei­ka­tai. Me­di­nis pės­čių­jų ta­kas jau ke­le­tą mė­ne­sių ver­čia ne­ri­mau­ti išė­ju­sius pa­lei eže­rą pa­si­vaikš­čio­ti bir­žie­čius. Žmo­nės sa­ko, jog tai aki­vaiz­dus val­džios neū­kiš­ku­mas – gal ne­ga­li­ma ta­ko per­da­ry­ti, bet su­lū­žu­sias len­tas pa­keis­ti nau­jo­mis tik­rai di­de­lės iš­min­ties ir pi­ni­gų ne­rei­kia.

Ne vie­nas krei­pę­sis į „Bir­žie­čių žo­dį“ tei­ra­vo­si, ar tuo ta­ku nie­ka­da ne­vaikš­to val­džios at­sto­vai. Jei ir jie išei­na gry­nu oru pa­kvė­puo­ti, pa­si­vaikš­čio­ti pės­čių­jų bei dvi­ra­ti­nin­kų ta­ku, neį­ma­no­ma ne­ma­ty­ti pro­ble­mų. Suau­gu­sie­ji ypač ne­ri­ma­vo dėl vai­kų, ku­rie grei­tai bėg­da­mi ga­li neap­si­žiū­rė­ti ir pa­slys­ti ar tie­siog ko­jy­tę įkiš­ti į iš­pu­vu­sių, su­lū­žu­sių len­tų ply­šius. „Kas ta­da at­sa­kys? Kas at­ly­gins vai­kų, sun­kiai kru­tan­čių pen­si­nin­kų ar dar­bin­go am­žiaus pi­lie­čių pa­tir­tus nuo­sto­lius, pa­ti­riant trau­mą?“ – klau­sė žmo­nės.

Pa­na­šus klau­si­mas praė­ju­sį pir­ma­die­nį bu­vo už­duo­tas ir Bir­žų mies­to se­niū­nei Kris­ti­nai Un­dzė­nie­nei.

„Pag­rin­di­nė pro­ble­ma – dar­bo jė­gos trū­ku­mas“, – kal­bė­jo se­niū­nė. Ji tei­gė, jog ga­li­ma už­si­sa­ky­ti rei­ka­lin­gas me­džia­gas, iš­pjau­ti len­tas, bet kas ga­lė­tų ta­ką tvar­ky­ti, nė­ra. Pa­sak se­niū­nės, yra tik po­ra vy­rų ir vie­na mo­te­ris, ku­rie rū­pi­na­si tiek šie­na­vi­mo dar­bais, tiek mies­to gė­ly­nų prie­žiū­ra. Tie­sa, bū­na ir lai­ki­nuo­sius dar­bus at­lie­kan­čių bir­žie­čių.

Se­niū­nė K. Un­dzė­nie­nė pa­si­guo­dė ir mies­to gy­ven­to­jų ne­są­mo­nin­gu­mu. Jie prie kon­tei­ne­rių krau­na bui­ti­nes at­lie­kas, tech­ni­ką, bal­dus, net ma­ši­nų da­lis. O tvar­ky­ti ten­ka tiems pa­tiems se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams. Taip šie ati­trau­kia­mi nuo mies­to gra­ži­ni­mo, tvar­ky­mo dar­bų.

Ne­se­niai se­niū­nės pa­rei­gas ei­nan­ti Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė ko­res­pon­den­tei sa­kė dar ne vis­ką spė­ju­si iš­siaiš­kin­ti, ne vis­ką spė­jan­ti ir pa­ža­dė­jo spręs­ti bir­žie­čiams opią pro­ble­mą. Jau ki­tą die­ną se­niū­nė „Bir­žie­čių žo­dį“ in­for­ma­vo, jog ta­kui pa­lei eže­rą dar ga­lio­ja ga­ran­ti­nis re­mon­tas. Prieš ne­pil­nus pen­ke­rius me­tus bu­vu­si pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“. Ga­ran­ti­nis lai­kas baig­sis atei­nan­čių me­tų sau­sio pa­bai­go­je. Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė praė­ju­sį tre­čia­die­nį ko­res­pon­den­tę in­for­ma­vo, jog į bend­ro­vę jau kreip­ta­si, jos spe­cia­lis­tai ta­ką pa­lei eže­rą ap­žiū­rė­jo ir im­sis tvar­ky­mo dar­bų. Nė­ra abe­jo­nių, kad su­lū­žu­sios len­tos bus pa­keis­tos. O vė­liau teks svars­ty­ti, kaip to­liau pri­žiū­rė­ti pės­čių­jų ta­ką.

„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai, in­for­muo­ti, jog dar­bų bus grei­tai im­ta­si, pik­ti­no­si, jog Bir­žuo­se „vi­sus rei­kia ba­dy­ti, pirš­tu pa­ro­dy­ti, kur yra ne­tvar­ka“. Žmo­nės kal­bė­jo sva­jo­jan­tys apie to­kius lai­kus, ka­da val­džios at­sto­vai, uži­man­tys ati­tin­ka­mas pa­rei­gas, pa­tys ma­ty­tų pro­ble­mas ir im­tų­si jas spręs­ti. Se­niū­nė ga­li vis­ko ir ne­pas­te­bė­ti, bet yra se­niū­nai­čiai, yra se­niū­ni­jos ir sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, ku­rie ly­giai taip pat gy­ve­na Bir­žuo­se.