Naujos galimybės bendruomenėms ir verslininkams – sumanus verslas

Bir­žų VVG nuo­tr.
Pro­jek­tų ver­ti­ni­mas Bir­žų VVG tu­rė­tų ne­sus­to­ti ir va­sa­rą — už ge­rus re­zul­ta­tus skir­tas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas, ta­čiau konk­re­ti su­ma paaiš­kės lie­pos mė­ne­sį.
Bir­žų ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės (VVG) ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba tik trys žmo­nės, ta­čiau įgy­ven­di­na apie 1,8 mln. eu­rų vie­tos plėt­ros stra­te­gi­ją (VPS). Lė­šos skir­tos užim­tu­mui, tra­di­ci­jų tęs­ti­nu­mui ska­ti­nti, ino­va­ci­joms ir dar­bo vie­toms kurti, vie­šosioms ir lais­va­lai­kio erd­vėms su­tvar­ky­ti ir su­kurti. Nors stra­te­gi­jos be­veik įgy­ven­din­ta ir li­ko tik apie 20 pro­c. vie­tos pro­jek­tams skir­tų lė­šų, dar yra ga­li­my­bė kur­ti su­ma­nius vers­lus.

Lengvų pinigų nebūna

„Šiuo metu dar neįsisavintos lėšos, skirtos bendradarbiavimo ir sumanių verslų iniciatyvų įgyvendinimo priemonėms. Tai būtų ūkio subjektų bendradarbiavimas, socialinis ir bendruomeninis verslai. Priemonės iš kitų išsiskiria geru vietos projektų paramos intensyvumu – paramos suma sudaro iki 95 procentų, tačiau pasirengimas vietos projektui ir jo administravimas žymiai sudėtingesni“,- kalbėjo Biržų VVG administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė.

Kalbėdama apie socialinį verslą, ji akcentavo, kad pareiškėjai gali būti tiek vieši, tiek privatūs juridiniai asmenys (skiriasi tik paramos intensyvumas), o bendruomeninio verslo gali imtis tik bendruomeninės organizacijos. Lėšos gali būti skirtos rajono ir jo žmonių gerovei, socialinės problemos rajone sprendimui, tačiau ne visos nevyriausybinės organizacijos ryžtasi investuoti ir retas verslininkas nori kurti socialinį verslą, kuris teiktų moralinį pasitenkinimą, nesiekdamas sau naudos.

Daugiau: vartojimo paskola

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/