Gyvenimas periferijoje – suteikia viltį, bet ar palieka galimybę?

V. Leščinskienės nuotr.
Kučgalio kaimo bendruomenės pirmininkas Stasys Valiukas rašė projektą, prašydamas paramos aplinkos gražinimui, bet finansavimas nebuvo skirtas.
Kaimo bendruomenės turi vilties savo krašte kurti poilsio zonas, vaikų žaidimo aikšteles, įsigyti sporto įrangos ir netgi atnaujinti visuomeninius pastatus. Tam sukurtos Vietos veiklos grupės (VVG), padedančios gauti europinę paramą. Tačiau realiai atokesnių kaimų žmonės gali tik pasvajoti apie geresnį gyvenimą, nes neturėdamos gerų kelių, medicinos punktų ir ugdymo įstaigų, neturi galimybės gauti paramos. Kaip toje dainoje – kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko...

Vienoms bendruomenėms viskas, o kitoms – nieko?

Kai­mo bend­ruo­me­nės gy­ve­na drau­giš­kai, tik są­ly­gos joms skir­tin­gos. Ne, ly­de­rių ne­trūks­ta, rei­kia pi­ni­gų ge­ro­vės kū­ri­mui. Skre­biš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Ku­čins­kie­nė yra mi­nė­ju­si, kad bend­ruo­me­nei ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­vė­si­nės sta­ty­bai, ku­rio­je ga­lė­tų su­si­rink­ti vie­tos gy­ven­to­jai, bend­ruo­me­nės na­riai. „Kai­me nė­ra nei mo­kyk­los, nei dar­že­lio, nei me­di­ci­nos punk­to, nei as­fal­tuo­to pri­va­žia­vi­mo... Nea­ti­ti­ko­me šių kri­te­ri­jų, tai ir ne­lai­mė­jo­me pro­jek­to pa­vė­si­nės sta­ty­bai“, — sa­kė bend­ruo­me­nės ly­de­rė.

O Kuč­ga­lio kai­mo bend­ruo­me­nė no­rė­jo re­no­vuo­ti pa­vė­si­nę, pa­si­sė­ti nau­ją ve­ją kie­me­ly­je, bet lė­šų pro­jek­tui gau­ti ne­pa­vy­ko — ne­su­rin­ko rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko Sta­sio Va­liu­ko ma­ny­mu, tai ne kas ki­ta, o ma­žų kai­mų žlug­dy­mo po­li­ti­ka. „Ko­dėl vie­noms bend­ruo­me­nėms — vis­kas, o ki­toms — nie­ko?“ — ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo jis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/