Nauja bendravimo tradicija – pilyje Senjorų arbatėlė

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Plo­ji­mais iš­rink­ta Sen­jo­rų ar­ba­tė­lės val­džia: pre­zi­den­tas Manf­re­das Bri­džius, kul­tū­ros mi­nist­rė Eu­ge­ni­ja Vo­sy­lie­nė, ūkio mi­nist­ras Li­nas Ma­žui­ka
Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pra­dė­ta nau­ja bend­ra­vi­mo tra­di­ci­ja, pa­va­din­ta Sen­jo­rų ar­ba­tė­lė.

Į pir­mą­jį Ar­ba­tė­lės ren­gi­nį su­si­rin­ko ke­lios de­šim­tys sen­jo­rų. Šio ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Ri­ta Vens­kū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šis ren­gi­nys bus tra­di­ci­nis. Sen­jo­rų ar­ba­tė­lė Pi­ly­je vyks kiek­vie­no mė­ne­sio pir­mą­jį tre­čia­die­nį, 14 va­lan­dą. "Bend­rau­si­me, kal­bė­si­mės apie mu­zi­ką, poe­zi­ją, apie įžy­mius Bir­žų kraš­to žmo­nes, ki­to­mis te­mo­mis, – aiš­ki­no Ri­ta Vens­kū­nie­nė. Ir pa­ti­ki­no, jog bend­ra­vi­mas bus be jo­kios po­li­ti­kos. – Sen­jo­rų ar­ba­tė­lė – nei par­ti­ja, nei or­ga­ni­za­ci­ja".

Pir­ma­ja­me Sen­jo­rų ar­ba­tė­lės ren­gi­ny­je dai­na­vo ir šo­ko Bir­žų kul­tū­ros cent­ro sen­jo­rų an­samb­lis "Šal­ti­nis", ku­riam va­do­vau­ja Li­na Ja­nu­še­vi­čie­nė. Ji pri­si­mi­nė an­samb­lio su­si­kū­ri­mo is­to­ri­ją. Kvie­tė dau­giau sen­jo­rų, no­rin­čių šok­ti ir dai­nuo­ti, pri­si­jung­ti prie ko­lek­ty­vo.

Po sen­jo­rų pa­si­ro­dy­mo Bir­žų ar­ba­ti­nės at­sto­vė Jur­ga pa­pa­sa­ko­jo apie Bir­žų ar­ba­ti­nės ar­ba­ti­nu­kų ko­lek­ci­ją, su­rin­ku­siems pa­ro­dė įdo­mes­nius ar­ba­ti­nu­kus. Apž­vel­gė ar­ba­tos is­to­ri­ja, ar­ba­tų rū­šis, vi­ri­mo bū­dus.

Ren­gi­nio ve­dė­ja Ri­ta Vens­kū­nie­nė pa­reiš­kė, kad tra­di­ci­ne tap­sian­čiai Sen­jo­rų ar­ba­tė­lei rei­kia iš­si­rink­ti val­džią: pre­zi­den­tą bei kul­tū­ros ir ūkio mi­nist­rus. Po ke­lių siū­ly­mų de­mok­ra­tiš­kai – bend­ru su­ta­ri­mu – plo­ji­mais, Sen­jo­rų ar­ba­tė­lės pre­zi­den­tu bu­vo pa­skelb­tas Manf­re­das Bri­džius. Ga­vo pre­zi­den­ti­nę ke­pu­rę. Kul­tū­ros mi­nist­re ta­po Eu­ge­ni­ja Vo­sy­lie­nė. Ūkio mi­nist­ru – Li­nas Ma­žui­ka.

Po ren­gi­nio, kaip ir pri­klau­so, bu­vo ge­ria­ma ar­ba­ta.