Mirė buvęs garsus irkluotojas, iš Nausėdžių kilęs Vytautas Briedis

A. PLIA­DŽIO nuo­tr.

2019 me­tų rug­sė­jo 22 d. die­ną mi­rė gar­sus Lie­tu­vos irk­luo­to­jas ir Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) at­kū­ri­mo vie­nas ini­cia­to­rių Vy­tau­tas Brie­dis.

V. Brie­dis gi­mė 1940 m. rugp­jū­čio 27 d. Nau­sė­džiuo­se. Pra­dė­jo irk­luo­ti 1955 m. ir bu­vo SSRS vy­rų irk­la­vi­mo rink­ti­nės na­rys. 1968 m. bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to Vil­niaus fi­lia­lą. Dir­bo Vil­niaus elekt­ros tink­lų elekt­ro­mon­tuo­to­ju, Vil­niaus elekt­ros su­vi­ri­ni­mo ga­myk­los in­ži­nie­riu­mi, 1Vilniaus leng­vo­sios pra­mo­nės tech­ni­ku­mo dės­ty­to­ju.

V. Brie­dis bu­vo Vil­niaus „Di­na­mo“ irk­la­vi­mo ba­zės di­rek­to­riu­mi, o 1980–1990 m. Lie­tu­vos irk­la­vi­mo vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu. 1990–1992 m. dir­bo Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to spor­to sky­riaus vir­ši­nin­ku, 1992–1993 m. bu­vo Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jų di­rek­to­ra­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. 1993–1997 m. V.Brie­dis bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jų są­jun­gos ge­ne­ra­li­niu sek­re­to­riu­mi, 1997–2002 ir 2004–2008 m. bu­vo Lie­tu­vos olim­pi­nio spor­to cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

V. Brie­dis 1988 m. bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos Są­jū­džio stei­gia­mo­jo su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tu, jis bu­vo LTOK at­kū­ri­mo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės, LTOK ge­ne­ra­li­nės asamb­lė­jos, LTOK Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­riu ir LTOK na­riu iž­di­nin­ku.

Ap­do­va­no­tas Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liu (2005 m.), KKSD me­da­liu Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui (2000 m.) ir Spor­to gar­bės ko­man­do­ro ženk­lu (2010 m.), LTOK Gar­bės ženk­lu (2000 m.), Olim­pi­ne žvaigž­de (2005 m.) ir Olim­pi­niu žie­du (2010 m.).

Lai­mė­ji­mai: 12 kar­tų Lie­tu­vos irk­la­vi­mo čem­pio­nas, 6 kar­tus SSRS irk­la­vi­mo čem­pio­nas, SSRS čem­pio­na­tų 2 kar­tus si­dab­ro ir bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jas. Eu­ro­pos aš­tuon­vie­tės irk­la­vi­mo 2 kar­tus vi­ce­čem­pio­nas. Pa­sau­lio aš­tuon­vie­tės irk­la­vi­mo vi­ce­čem­pio­nas. 1968 m. va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se lai­mė­jo olim­pi­nį bron­zos me­da­lį.