Mero labdaros vakare – dosnios aukos Vakarės vežimėliui

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė suau­ko­tas lė­šas per­da­vė Va­ka­rės ma­mai Li­nai.
Gruo­džio 27-osios va­ka­rą Bir­žų pi­lies me­nė­je vy­ko me­ro Vy­to Ja­rec­ko lab­da­ros va­ka­ras. Me­ras kvie­tė bir­žie­čius su­si­bur­ti kil­niam tiks­lui – suau­ko­ti lė­šas re­ta ge­ne­ti­ne li­ga ser­gan­čiai vie­nuo­lik­me­tei Va­ka­rei, ku­riai la­bai rei­ka­lin­gas pri­tai­ky­tas ve­ži­mė­lis. Ge­ru­mo ak­ci­ja pa­vy­ko. Jau sau­sį Va­ka­rė ga­lės leng­viau ju­dė­ti jai pri­tai­ky­ta­me ve­ži­mu­ke.

Apie "Spin­du­lė­lį, var­du Va­ka­rė" ra­šė­me "Bir­žie­čių žo­dy­je". La­bai džiau­gė­mės, kai per­skai­tę ra­ši­nį į re­dak­ci­ją skam­bi­no žmo­nės, no­rė­da­mi pa­dė­ti ju­dė­ti ne­ga­lin­čiai mer­gai­tei. Vie­ni rin­ko lė­šas Py­ra­gų die­ną, ki­ti – mer­gai­tei sky­rė sa­vo at­ly­gi­ni­mą, da­li­no­si no­rė­da­mi lik­ti ne­ži­no­mais au­ko­to­jais, dar ki­ti – da­li­jo­si ver­tin­gais pa­ta­ri­mais iš sa­vo pa­tir­ties. Kai Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai su­ren­gė Va­ka­rės pie­ši­nių pa­ro­dą ir ją ap­lan­kę ra­jo­no va­do­vai su­ži­no­jo mer­gai­tės is­to­ri­ją, ne­be­li­ko abe­jo­nių, kam bus skir­tas lab­da­ros va­ka­ras. Ir kas ga­lė­tų lik­ti abe­jin­gas mer­gai­tei, ku­ri, ne­ga­lė­da­ma ju­dė­ti, vi­so­mis jė­go­mis ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą, bur­ny­te pie­šia nuo­sta­bius pie­ši­nius, šyp­so­si ir dar pa­drą­si­na ją pri­žiū­rin­čią ma­mą ir mo­čiu­tę...

Pi­lies sa­lė­je bu­vo išeks­po­nuo­ti auk­cio­nui skir­ti dar­bai: sep­ty­ni Va­ka­rės pie­ši­nu­kai, at­spaus­ti ant dro­bės, bei bir­žie­čių me­ni­nin­kų dar­bai: V. Stan­ke­vi­čie­nės su­spaus­tas di­džiu­lis sū­ris, me­ro Vy­to Ja­rec­ko iš­kal­ta me­ta­lo sau­lu­tė, tau­to­dai­li­nin­kų Vy­tau­to Lai­so­no, Kęs­tu­čio Prei­džiaus, Ida­li­jos Dumb­raus­kie­nės ta­py­bos dar­bai, Sai­gū­nės Ro­že­nie­nės kar­pi­niai, Ri­tos Da­gie­nės megz­ti su­ve­ny­rai, Lo­re­tos Ku­je­lie­nės pa­puo­ša­lai, ke­ra­mi­kių Dai­vos Za­lo­gie­nės ir Gra­ži­nos Vi­soc­kie­nės bei jų mo­ki­nių ke­ra­mi­kos dar­bai, Jur­gi­tos Au­gus­ti­na­vi­čie­nės su­kur­ta lė­lė.

Va­ka­rą pra­dė­jęs me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ska­ti­no vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius au­ko­ti Va­ka­rės ve­ži­mė­liui. Lab­da­ros va­ka­ro da­ly­viai su­si­pa­ži­no su Va­ka­re. Tie­sa, ne tie­sio­giai, nes mer­gai­tei pa­vo­jin­gas bet koks vi­ru­sas, tad ji li­ko na­mie. Trum­pą siu­že­tą apie Va­ka­rę su­kū­rė "Sau­lės" gim­na­zis­tės Are­ta Se­rei­kai­tė ir Gab­rie­lė Gri­gai­tė. Fil­mu­ke pa­ti Va­ka­rė pa­sa­ko­ja apie sa­vo die­ną, mė­gia­mus da­ly­kus, pa­čią lau­kia­miau­sią sa­vo šven­tę – Ka­lė­das. Mer­gai­tė do­va­nų ne­lau­kia – ge­riau­sia ka­lė­di­nė do­va­na tai pus­se­se­rės, ku­rios Ka­lė­dų pro­ga pas ją vie­ši sa­vai­tę. Fil­mu­ke kal­ba ir Va­ka­rės ma­ma Li­na, ku­ri vi­suo­met ran­da jė­gų šyp­so­tis.

Į lab­da­ros va­ka­rą atė­jo ir Va­ka­rės ma­ma Li­na, ir mo­čiu­tė Lai­ma. Jos la­bai jau­di­no­si ir grau­di­no­si. Pa­ma­tę fil­mu­ką apie Va­ka­rę, aša­rą brau­kė ir lab­da­ros va­ka­ro da­ly­viai.

Lab­da­ros va­ka­re kon­cer­ta­vo "Sti­lin­gos mu­zi­kos trio" ir dai­ni­nin­kė Lai­ma Čes­laus­kai­tė. Pert­rau­kos me­tu įvy­ko auk­cio­nas, ku­rį ve­dė vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė ir gim­na­zis­tai Ug­nius Kai­rys ir Sau­lius Vo­ras. Vi­ce­me­rė auk­cio­ną ve­dė links­mai, nes da­lin­tis ir da­ry­ti ge­rus dar­bas yra di­de­lis džiaugs­mas.

Pris­ta­ty­da­ma Va­ka­rės pie­ši­nius, A. Kor­sa­kie­nė kal­bė­jo, jog jie ne tik pa­puoš kam­ba­rį ar ka­bi­ne­tą, bet ir pri­mins, kad į pa­sau­lį ga­li­ma žvelg­ti švie­siai ir ypa­tin­gai sun­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, mo­kys iš­tver­mės ir kant­ry­bės. Va­ka­rės pie­ši­nius auk­cio­no da­ly­viai iš­graibs­tė la­bai grei­tai. Už ne vie­ną iš jų auk­cio­no da­ly­viai su­mo­kė­jo po 100 eu­rų. Kai­nos ki­lo ir už ki­tus me­ni­nin­kų dar­bus. Ke­ra­mi­kos dir­bi­nu­ką įsi­gi­jo ir pa­ts jau­niau­sias auk­cio­no da­ly­vis – sep­tyn­me­tis Ti­tas, į sve­čius šven­tėms su ma­ma at­vy­kęs iš Tau­ra­gės.

Į lab­da­ros va­ka­rą bu­vo par­duo­ta dau­giau kaip 100 bi­lie­tų. Vie­no bi­lie­to kai­na bu­vo 10 eu­rų, ta­čiau bu­vo žmo­nių, už bi­lie­tą paau­ko­ju­sių ir ke­lis šim­tus eu­rų. Tad po auk­cio­no au­kų dė­žu­tės bu­vo per­duo­tos Va­ka­rės ma­mai, ne­sus­kai­čia­vus, kiek juo­se su­si­kau­pė pi­ni­gų. Svar­bu tai, kad šios au­kos pa­leng­vins sun­kiai ser­gan­čios mer­gai­tės gy­ve­ni­mą.

Lab­da­ros va­ka­ras bai­gė­si sma­gio­mis šven­ti­nė­mis ari­jo­mis. Dai­ni­nin­kė Lai­ma Čes­laus­kai­tė šo­kiui pa­kvie­tė me­rą Vy­tą Ja­rec­ką ir pa­dė­ko­jo žmo­nėms, ku­rie su­si­vie­ni­jo ge­ram dar­bui. Vieš­nia taip pat au­kų dė­žu­tę pa­pil­dė au­ka.

Nors ir la­bai su­si­jau­di­nu­si, vi­siems auk­cio­no da­ly­viams, jo su­ma­ny­to­jams, pa­gal­bi­nin­kams dė­ko­jo Va­ka­rės ma­ma Li­na, o mo­čiu­tė brau­kė aša­ras.

Be­lie­ka ti­kė­tis, kad lab­da­ros va­ka­ro tra­di­ci­ja iš­liks, nes ge­rų dar­bų nie­ka­da ne­bus per daug.

Pa­sak me­ro pa­ta­rė­jos J. Bag­do­nie­nės, lab­da­ros va­ka­ras, kaip ir de­ra to­kiam va­ka­rui, bu­vo su­reng­tas iš as­me­ni­nių lė­šų, jam vi­sai ne­nau­do­ti biu­dže­to pi­ni­gai.