Lie­tu­vos gim­ta­die­nis

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Jau­nų­jų šau­lių pa­si­ža­dė­ji­mas.
Prieš tris­de­šimt me­tų, Ko­vo 11–ąją, bu­vo at­kur­ta Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bė. Tad Lie­tu­vos gim­ta­die­nį bir­žie­čiai pa­mi­nė­jo pra­smin­gai, links­mai ir ska­niai.

Anot „Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Edi­tos Lans­ber­gie­nės, oras šven­tės die­ną pa­si­tai­kė per­mai­nin­gas, kaip ir pa­ts ke­lias iki Nep­rik­lau­so­my­bės. Ta­čiau nei lie­tus, nei vė­jas nuo­tai­kos ne­su­ga­di­no. Pa­si­puo­šę Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vų ša­li­kais, ke­pu­rė­mis, ne­ši­ni Lie­tu­vos tris­pal­vė­mis žmo­nės rin­ko­si mal­dai į Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, į eku­me­ni­nes pa­mal­das Sek­mi­nin­kų mal­dos na­muo­se.

Prie pa­mink­lo Žu­vu­siems už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę bir­žie­čiai pa­dė­jo gė­lių. Tra­di­ci­nių svei­ki­ni­mo kal­bų šį kar­tą po­li­ti­kai ne­sa­kė. Lie­tu­vos him­ną šven­tės da­ly­viams su­gie­do­ti pa­dė­jo Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo vien­me­tė Li­nu­tė.

Pi­lies ar­ka­do­je bir­žie­čiai ste­bė­jo dar vie­ną la­bai pa­trio­tiš­ką šven­tės mo­men­tą – jau­nų­jų šau­lių prie­sai­ką ir pa­ža­dą Tė­vy­nei. Šven­tės me­tu 22 jau­nie­ji šau­liai nuo 11 me­tų da­vė pa­ža­dą ruoš­tis gin­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę, o vie­na 18 me­tų su­lau­ku­si šau­lė, pri­sie­kė Lie­tu­vai. Tad Bir­žų Ste­po­no Gied­ri­ko–Gi­rie­čio 501 kuo­pa da­bar su­da­ro 33 prie­sai­ką da­vę šau­liai, ir 94 jau­nie­ji šau­liai. Sa­vo jau­nai­siais šau­liu­kais ypač džiau­gė­si jų va­das Vi­du­tis Šeš­kas, ku­ris vi­suo­met sa­vo auk­lė­ti­niais ap­li­pęs lig mag­ne­tas.

Šven­tės da­ly­vius at­kur­tos Lie­tu­vos 30–me­čio pro­ga pa­svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.

Nu­si­fo­tog­ra­fa­vę Pi­lies fo­ne, prie plaz­dan­čios Tris­pal­vės, iš­kil­mių da­ly­viai pa­trau­kė į ar­se­na­lo sa­lę, kur lau­kė il­giau­sias sta­las, nu­krau­tas tor­tais ir py­ra­gais.

„Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Edi­ta Lans­ber­gie­nė pir­miau­sia pa­kvie­tė į šven­tę atė­ju­sius tris­de­šimt­me­čius ir jų šei­mos na­rius bei pa­pra­šė pri­si­sta­ty­ti. Tai – Li­nu­tė, į gy­ven­ti į Bir­žus su šei­ma grį­žu­si po de­šim­ties me­tų. Si­mą at­ly­dė­jo ne tik žmo­na, bet ir ma­ma, bro­lis, se­sė, tė­tis. Vi­sa šei­ma – šau­liai, Lie­tu­vos pa­trio­tai. Ša­rū­nę į šven­tę at­ly­dė­jo vy­ras Vai­das ir sū­ne­lis Jo­kū­bas. Jau­na šei­ma taip pat gy­ve­ni­mą ku­ria Bir­žuo­se.

Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė ap­do­va­no­jo Sa­vi­val­dy­bės reng­to fo­tog­ra­fi­jų kon­kur­so „Bir­žai – sos­ti­nė ma­no“ da­ly­vius. Džiau­gia­mės, jog tarp jų – „Bir­žie­čių žo­džio“ ko­res­pon­den­tas Fe­lik­sas Gruns­kis.

Ir ga­liau­siai – sal­džio­ji šven­tės da­lis. Šven­ti­niai gim­ta­die­nio py­ra­gai vi­lio­jo ne tik sko­niu, bet ir gro­žiu. Ke­pė­jus iš­var­di­no Edi­ta Lans­ber­gie­nė. Jų – 28. Tor­tus ke­pė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, ka­riai sa­va­no­riai, šau­liai, mo­kyk­lų ir vai­kų dar­že­lių bend­ruo­me­nės, šei­mos ir die­nos cent­rai... Ant sta­lų pui­ka­vo­si 35 tor­tai ir py­ra­gė­lių, kek­siu­kų rin­ki­niai. Dau­ge­lis – pa­puoš­ti Lie­tu­vos sim­bo­li­ka. Py­ra­gais di­de­lį bū­rį šven­tės da­ly­vių vai­ši­no pa­tys jų ke­pė­jai.

Žmo­nės džiau­gė­si, jog šven­tė bu­vo nuo­šir­di ir jau­ki – kaip šei­mos ra­te­ly­je.