Korona savo gniaužtuose laiko suspaudusi senelius

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Legailių senelių globos namų direktorius R. Simėnas teigia: iš 36 gyventojų sveikų beliko 12.
Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro in­for­ma­ci­nės sis­te­mos „Ju­va­re“ duo­me­ni­mis, sau­sio 27–28 die­nmis Bir­žų ra­jo­ne pa­tvir­tin­ti 43 ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos at­ve­jai. Iš vi­so ra­jo­ne ser­gan­čių žmo­nių skai­čius sie­kia 191. Vakar mirė du asmenys, kuriems buvo patvirtintas virusas. Šią sa­vai­tę vy­ko Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mas, ku­rio me­tu epi­de­mio­lo­gai pa­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę, kad li­gos pli­ti­mas nė­ra pa­kan­ka­mai su­ma­žė­jęs, kad bū­tų ga­li­ma at­šauk­ti anks­čiau priim­tus ri­bo­ji­mus. Bai­mi­na­ma­si, kad at­šau­kus ri­bo­ji­mus, gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas vėl pra­dės aug­ti. Vy­riau­sy­bė, at­si­žvelg­da­ma į spe­cia­lis­tų nuo­mo­nę, ka­ran­ti­ną pra­tę­sė iki va­sa­rio 28 die­nos.

Virusas Legailiuose toliau plinta, yra susirgusiųjų po skiepo

Situacija nepavydėtina

Iš 36 sau­sio 27 pa­tvir­tin­tų at­ve­jų net 16 nu­sta­ty­ta Le­gai­lių se­ne­lių glo­bos na­muo­se. Įs­tai­go­je šian­dien si­tua­ci­ja pra­sta: iš 36 gy­ven­to­jų svei­kų be­li­kę vos 12. Ke­tu­rių gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lė yra su­dė­tin­ga — jie gy­do­mi li­go­ni­nė­je. Šią sa­vai­tę mi­rė du žmo­nės, to­dėl iš vi­so Le­gai­lių se­ne­lių na­muo­se ne­li­ko jau tri­jų gy­ven­to­jų, iš ku­rių du įko­pę į aš­tun­tą, vie­nas į de­vin­tą de­šim­tį.

Globos namų direktorius Renaldas Simėnas sakė, kad visi gyventojai ir darbuotojai sausio 13 dieną buvo paskiepyti, tačiau nuo viruso apsisaugoti nepavyko.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/