Į gaisrą su pagalve

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Gais­rų ge­si­ni­mui pa­sta­tuo­se iki 3 aukš­to už­ten­ka iš­trau­kia­mų­jų ko­pė­čių. Jo­mis Bir­žų PGT ap­rū­pin­ta. Au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių, ku­rių aukš­tis dau­giau kaip 30 met­rų nuo praė­ju­sių me­tų bir­žie­čiai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ne­be­tu­ri. Gel­bė­ji­mo dar­buo­se di­de­lia­me aukš­ty­je tal­ki­na kai­my­ni­nių ra­jo­nų ko­le­gos.
Bir­žie­čiai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nuo praė­ju­sių me­tų va­sa­ros į gais­rus sku­ba be au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių. Ko­pė­čios atim­tos. Nie­kas jų at­gal ir ne­be­sug­rą­žins. Vie­toj au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mui bir­žie­čiai gaus spe­cia­lią­ją pa­gal­vę.

Klau­si­mai

Rug­sė­jo pa­bai­go­je vie­na­me Bir­žų mies­to dau­gia­bu­ty­je ki­lo gais­ras. Gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mą ste­bė­ję bir­žie­čiai pa­ste­bė­jo: ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­pė­čios tik 10 met­rų, iki tre­čio aukš­to. Žmo­nės pa­si­ju­to ne­sau­gūs. Jie svars­tė, kaip ug­nia­ge­siai pa­dė­tų gy­ven­to­jams, jei­gu gais­ras kil­tų ket­vir­ta­me ar sep­tin­ta­me aukš­te. Kraš­tu­ti­niu at­ve­ju ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ri­zi­kuo­tų sa­vo ir gy­ven­to­jų gy­vy­be? Ir ap­skri­tai, ar pa­si­ruo­šę mū­sų ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai gel­bė­ji­mo dar­bams di­de­lia­me aukš­ty­je? Kaip eva­kuo­si­mės?

Ri­zi­ka

Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va Do­vy­dė­nie­nė nu­ra­mi­no: gais­rų ge­si­ni­mui pa­sta­tuo­se iki 3 aukš­to pa­kan­ka nau­do­ja­mų iš­trau­kia­mų ko­pė­čių, ku­rio­mis Bir­žų PGT yra ap­rū­pin­ta. Šių ko­pė­čių il­gis – 10 met­rų. Au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių, ku­rių il­gis dau­giau kaip 30 met­rų, bir­žie­čiai ne­be­tu­ri. Val­dy­bos spren­di­mu šios ko­pė­čios iš­ke­lia­vu­sios iš Bir­žų į kai­my­ni­nį ra­jo­ną, ku­ria­me dau­giau aukš­tu­mi­nių pa­sta­tų.

Bet ir Bir­žai tu­ri sep­ty­naukš­tį dau­gia­bu­tį, dvi šven­to­ves. Dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, šven­to­vių bokš­tai ar ap­sau­go­ti nuo ne­lai­mių? Kaip pa­sieks ug­nies ži­di­nį, kaip eva­kuo­si­mės?

– Ki­lus gais­rui aukš­tu­mi­nia­me pa­sta­te, bend­ro­sios pa­gal­bos cent­ras sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­nu siųs­tų sig­na­lą mū­sų kai­my­nams pa­sva­lie­čiams, ro­kiš­kė­nams ir jie pa­ju­din­tų au­to­mo­bi­li­nes ko­pė­čias, – pa­sa­ko­jo vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė D. Do­vy­dė­nie­nė.

Ji su­tin­ka: lem­tin­gą mi­nu­tę apie gel­bė­ji­mo veiks­mus spręs­tų pa­mai­nos va­das. Ne­dels­tų ir ri­zi­kuo­tų. Kar­tais au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių ga­li la­bai sku­biai pri­reik­ti, bet kol neat­si­ti­ko di­de­lė ne­lai­mė...

Au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios Bir­žuo­se – pro­ble­ma ir pra­ban­ga. Pas­ta­tas se­nas, ga­ra­žas ne­šil­do­mas. Kai­nuo­ja ir šių ko­pė­čių iš­lai­ky­mas.

Sta­tis­ti­ka

Iš Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to gais­rų sta­tis­ti­kos: Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios 2015 m. bu­vo iš­vy­ku­sios 5, 2016 m. – 11, 2017 m. – 4, o 2018 m. – 9 kar­tus.

– Pa­gal prieš­gais­ri­nės sau­gos už­tik­ri­ni­mo stan­dar­tą yra nu­sta­ty­tas vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ap­rū­pi­ni­mas au­to­mo­bi­li­nė­mis ko­pė­čio­mis ar­ba au­to­mo­bi­li­nė­mis plat­for­mo­mis. Sie­kia­ma, kad kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų ne ma­žiau kaip po vie­ne­rias au­to­mo­bi­li­nes ko­pė­čias ar­ba au­to­mo­bi­li­nę plat­for­mą. Jų mak­si­ma­lus dar­bi­nis aukš­tis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 20 met­rų, o sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se yra dau­giau kaip 20 gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų, ku­rių pa­sku­ti­nio aukš­to grin­dų amp­li­tu­dė vir­ši­ja 30 met­rų, bū­ti­na tu­rė­ti au­to­mo­bi­li­nes ko­pė­čias ar au­to­mo­bi­li­nes plat­for­mas, ku­rių dar­bi­nis aukš­tis yra ne ma­žes­nis kaip 35 met­rai, – "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie VRM (PAGD) Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Ru­dys.

Au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios – į Ro­kiš­kį

Vir­ši­nin­ko žo­džiais, PAGT įver­ti­nęs Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo val­dy­bo­je eksp­loa­tuo­ja­mų au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių skai­čių, jų būk­lę, sau­go­ji­mo są­ly­gas, sa­vi­val­dy­bė­se esan­čių dau­giaaukš­čių na­mų skai­čių bei au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių iš­vy­ki­mo per me­tus į gais­rus skai­čių, priė­mė spren­di­mą Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­li­nes ko­pė­čias nuo 2018 me­tų bir­že­lio 1 d. per­dis­lo­kuo­ti į Ro­kiš­kio PGT.

Spren­di­mai

– Sie­kiant už­tik­rin­ti gy­ven­to­jų sau­gu­mą Bir­žų mies­te bu­vo pa­keis­tas ir PAGD Pa­ne­vė­žio PGV pa­jė­gų su­tel­ki­mo pla­nas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta: į dau­gia­bu­čių na­mų gais­rus bus pa­si­telk­tos au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios iš kai­my­ni­nių ra­jo­nų – Ro­kiš­kio ir Pas­va­lio PGT, – pa­tvir­ti­no vir­ši­nin­kas A. Ru­dys.

Vir­ši­nin­kas ap­gai­les­ta­vo: esant ne­pa­kan­ka­mam fi­nan­sa­vi­mui, prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ne­tu­ri ga­li­my­bės lai­ku at­nau­jin­ti tu­ri­mos tech­ni­kos, to­dėl su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja ver­čia ieš­ko­ti ati­tin­ka­mų spren­di­mų, ku­riuos priim­ti ten­ka, kad bū­tų už­tik­rin­tas gy­ven­to­jų sau­gu­mas. Ruo­šian­tis gel­bė­ji­mo dar­bams di­de­lia­me aukš­ty­je šiuo me­tu nu­ma­ty­ta re­mon­tuo­ti re­zer­vi­nę tech­ni­ką, o tar­ny­bas, ne­tu­rin­čias au­to­mo­bi­li­nių ko­pė­čių, ap­rū­pin­ti spe­cia­lio­mis pa­gal­vė­mis.

Au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios į Bir­žus ne­be­sug­rįš. Bir­žų PGT bus ap­rū­pin­ta spe­cia­lią­ja pa­gal­ve.