Edukacinė diena „Mūsų mažieji draugai“

Lopšelyje-darželyje "Drugelis" paminėta pasaulinė gyvūnų globos diena.

Spa­lio 2 die­nos ry­tą pa­čius ma­žiau­sius (1–3 me­tu­kų) dar­že­li­nu­kus pra­džiu­gi­no su gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos VšĮ „Ma­žas drau­gas“ va­do­ve An­dže­li­ka Jaš­ku­vie­ne at­vy­kęs šu­ne­lis Pliu­šiu­kas. Jis vai­kus kant­riai „mo­kė“ kaip rei­kia su­si­pa­žin­ti: pir­miau­sia leis­ti šu­ne­liui pauos­ty­ti del­niu­ką, o tuo­met pa­glos­ty­ti gal­vy­tę, nu­ga­ry­tę. Su­sid­rau­ga­vę vai­kai ga­lė­jo net Pliu­šiu­ką pa­ve­džio­ti už pa­va­dė­lio.

Dar­že­li­nu­kams bu­vo įdo­mu ste­bė­ti ka­ly­tės Aros žai­di­mus su ka­muo­liu­ku, bė­gi­mą per kliū­tis, šuo­liu­kus ir ki­tus triu­kus. Arą šių triu­kų iš­mo­kė gy­vū­nų glo­bė­ja, sa­va­no­rė Ag­nė Ra­gai­šy­tė.

Daug džiaugs­mo su­tei­kė iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jos Da­lios An­dže­lie­nės au­gi­na­ma gra­žio­ji triu­šė. Vai­kai ją glos­tė, pa­ro­dė kur au­sy­tės, ko­jy­tės, no­sy­tė, pa­sa­kė ko­kios spal­vos kai­liu­kas.

Su­šo­kus sma­gią „Šu­niu­kų po­lku­tę“, vai­kų veik­la tę­sė­si gru­pė­se: spal­vi­no gua­šu tra­fa­re­tus, žai­dė su iš na­mų at­si­neš­tais žais­lais, var­tė kny­ge­les. Edu­ka­ci­nė­je die­no­je su­si­pa­ži­nus su Pliu­šu­ku, triu­še ir ka­ly­te Ara, vai­kų šir­de­lės pri­si­pil­dė ge­ru­mo. Ir tai yra svar­biau­sia.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.