Dilanas – pirmasis 2020-aisiais metais gimęs biržietis

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Di­la­nas pir­mas šiais me­tais gi­męs kū­di­kis bir­žie­tis.

Sau­sio 10-ąją ką tik po vi­dur­nak­čio Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Gi­ne­ko­lo­gi­jos-aku­še­ri­jos kli­ni­ko­je pa­sau­lį pa­svei­ki­no pir­ma­sis 2020-ųjų me­tų bir­žie­tis Di­la­nas Ma­čiu­kas. Ber­niu­kas svė­rė 3 kg 88 g. Jo ūgis – 52 cm. Bir­žie­čiams An­dže­li­kai ir Al­va­rui Ma­čiu­kams – Di­la­nas pir­mas sū­nus. Di­la­no ma­my­tė An­dže­li­ka – bend­ro­vės "Bir­žų duo­na" ko­mer­ci­jos sky­riaus va­dy­bi­nin­kė, tė­ve­lis – bend­ro­vės "Ty­la" pro­jek­tuo­to­jas.

An­dže­li­kos tė­ve­liams Kris­ti­nai ir Sau­liui Dom­kū­nams Di­la­nas pir­mas, o Al­va­ro mo­ti­nai Ane­lei – tre­čias anū­kas. Tė­ve­lis Al­va­ras "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: Bir­žų kai­me Tul­pių gat­vė­je gy­ve­na ir ku­ria­si ket­vir­to­ji jų šei­mos kar­ta. To­je pa­čio­je gat­vė­je gy­ve­na Di­la­no pusb­ro­lis Ve­nan­tas ir pus­se­se­rė Ma­ri­ja.

– Sau­sio mė­ne­sį kar­tu su Di­la­nu gim­ta­die­nį švęs ma­no ma­ma, pus­se­se­rė. Be to Di­la­nas tu­rės ir du sa­vo drau­gus vien­me­čius. Ma­no bend­ra­dar­bei Vir­gi­ni­jai vai­ke­lis jau gi­mė, o ki­ta bend­ra­dar­bė, Žyd­rū­nė, dar lau­kia­si, – pa­sa­ko­jo An­dže­li­ka Ma­čiu­kie­nė.

Kas bus Di­la­no krikš­ta­tė­viai, tė­ve­liai dar neap­sisp­ren­dė. Tik pa­juo­ka­vo: sū­ne­lis tu­ri la­bai rū­pes­tin­gą auk­lę – has­kių veis­lės Šai­rą. Ji ne­si­trau­kia ir bu­di prie kū­di­kio die­ną, nak­tį.

Vi­dur­nak­tį gi­męs Di­la­nas "dar­bin­ges­nis" nak­tį. Jis jau iš­ban­dęs pir­muo­sius mau­dy­nių ma­lo­nu­mus. Kiek­vie­ną die­ną Di­la­nas mė­gau­ja­si gry­nu oru. Jau su­si­pa­ži­no ir su sa­vo šei­mos gy­dy­to­ja Lau­ra Gab­rė­nie­ne.

Pir­mo­sios at­ža­los su­si­lau­ku­sią šei­mą svei­ki­na gi­mi­nės, bi­čiu­liai, bend­ra­dar­biai. Iš Pa­ne­vė­žio su kū­di­kio do­va­nų rin­ki­nė­liais į na­mus grį­žo ir Di­la­nas. Bir­žų ra­jo­no Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ra­vus šių me­tų bir­žie­tį ir­gi lau­kė šven­ti­nis krai­te­lis. Ja­me – tau­ti­nės ko­ji­nai­tės ir ple­du­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.