Biržų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai vadovaus Mantgirdas Ivaška

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas su­si­ti­ko su Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ku Al­gir­du Ru­džiu ir Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ku Mant­gir­du Ivaš­ka.
Va­sa­rio 21 die­ną su­si­tik­ti su Sa­vi­val­dy­bės me­ru Vy­tu Ja­rec­ku at­vy­ko Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Ru­dys ir Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Mant­gir­das Ivaš­ka.

M. Ivaš­ka lai­mė­jo kon­kur­są ir nuo va­sa­rio 19 d. pa­skir­tas į Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. Iki tol M. Ivaš­ka dir­bo Bir­žų prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je sky­ri­nin­ku.

M. Ivaš­ka ge­rai ži­no dar­bo spe­ci­fi­ką, nes prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo sis­te­mo­je dir­ba dau­giau kaip 23 me­tus, Bir­žuo­se – nuo 2014 me­tų. Iki reor­ga­ni­za­ci­jos, vy­ku­sios 2018 m., dir­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju, o kai šių pa­rei­gų tar­ny­bo­je ne­li­ko, pe­rė­jo į sky­ri­nin­kus.

A. Ru­dys ir M. Ivaš­ka į me­ro klau­si­mus dėl įran­gos at­sa­kė, kad bir­žie­čiai gel­bė­to­jai tu­ri vi­są rei­ka­lin­gą įran­gą ir tech­ni­ką. Nau­jo­jo va­do­vo pa­grin­di­nis rū­pes­tis – ug­nia­ge­sių ge­ro­vė. Ko­le­gas ge­rai pa­žįs­tan­tis nau­ja­sis vir­ši­nin­kas kal­bė­jo, kad vi­si pa­rei­gū­nai yra ge­rai pa­si­ren­gę tar­ny­bai.

Anot M. Ivaš­kos, Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ir to­liau vyk­dys pre­ven­ci­nes ak­ci­jas „Sau­gus būs­tas“, „Sau­gus moks­lei­vis“, „Būk sau­gus van­de­ny“, pri­žiū­rės, ar tvar­kin­ga ūki­nin­kų tech­ni­ka. „Sau­gaus būs­to“ ak­ci­jų me­tu pa­rei­gū­nai lan­ko­si na­muo­se, žiū­ri, ar yra dū­mų de­tek­to­riai – pa­sta­ruo­ju me­tu jie iš­gel­bė­jo ne­ma­žai gy­vy­bių ir pa­dė­jo iš­veng­ti di­des­nių gais­rų. Rū­pes­tį nuo­lat ke­lia so­cia­li­nių įgū­džių sto­ko­jan­tys žmo­nės, ku­rie ne­mo­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vo ir sa­vo vai­kų sau­gu­mu. Dėl šių žmo­nių būs­to sau­gu­mo pa­rei­gū­nai bend­ra­dar­biau­ja su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.

Tar­ny­bos pa­rei­gū­nai nuo­lat su­si­tin­ka su moks­lei­viais, kal­ba įvai­rio­mis te­mo­mis: apie gais­rus, kaip iš­veng­ti pa­vo­jaus van­de­ny­je. Ren­gia­mi rei­dai į pa­plū­di­mius, kur pa­rei­gū­nai pri­me­na sau­gaus el­ge­sio van­de­ny­je tai­syk­les, da­li­na lanks­ti­nu­kus.

Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai šių me­tų ge­gu­žės 5-ąją pa­kvies į jau tra­di­ci­ją ta­pu­sias at­vi­rų du­rų die­nas su­si­pa­žin­ti su Bir­žų pa­rei­gū­nų dar­bu, gel­bė­ji­mo įran­ga, dar­bo są­ly­go­mis.

V. Ja­rec­kas do­mė­jo­si, ar gais­rus ge­si­nant ne­ky­la bė­dų dėl van­dens hid­ran­tų, dėl su­dė­tin­go pri­va­žia­vi­mo prie dau­gia­bu­čių, ku­rių kie­mai pri­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių. M. Ivaš­ka kal­bė­jo, kad su hid­ran­tais bū­na bė­dų žvy­ruo­to­se gat­vė­se, kur grei­de­riai už­stu­mia hid­ran­tus ir ne­lai­mės aki­mir­ką nė­ra pa­pras­ta juos pa­ma­ty­ti, ta­čiau gel­bė­to­jai iš­mo­ko žings­niais pa­gal esan­čias len­te­les at­ma­tuo­ti ir greit su­ras­ti hid­ran­to vie­tą. Dvi upės ir du eže­rai Bir­žų mies­te – ir­gi pa­to­gūs van­dens tel­ki­niai, jei ne­to­lie­se ky­la gais­ras. O dėl už­sta­ty­tų kie­mų bė­dos yra vi­sa­me Pa­ne­vė­žio re­gio­ne, ne tik Bir­žuo­se.

Me­ras V. Ja­rec­kas do­mė­jo­si, ar gel­bė­to­jai pa­si­ren­gę di­de­lėms ne­lai­mėms, ar pa­vo­jin­gų sta­ti­nių yra Bir­žų ra­jo­ne. M. Ivaš­ka paaiš­ki­no, kad vi­sų ob­jek­tų są­ra­šą tar­ny­ba tu­ri, ta­čiau Bir­žų ra­jo­ne nė­ra sta­ti­nių, ne­vyk­do­ma veik­la, kur gais­ras ga­lė­tų su­kel­ti to­kio mas­to ne­lai­mę kaip Aly­tu­je. M. Ivaš­ka pra­šė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ir gy­ven­to­jų pa­gal­bos: jei kas ži­no pa­sta­tą, ku­ria­me yra ne­tei­sė­tai san­dė­liuo­ja­mos pa­dan­gos, che­mi­ka­lai, pra­neš­ti Prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai.

M. Ivaš­ka sa­kė tu­rįs ne­ma­žai gel­bė­to­jo pa­tir­ties au­toį­vy­kiuo­se, nes Pas­va­ly­je daž­nai tek­da­vo su­si­dur­ti su su­dė­tin­go­mis ava­ri­jo­mis ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“. To­kių įvy­kių Bir­žuo­se bū­na ma­žiau, ta­čiau ir jie gel­bė­to­jams tam­pa iš­šū­kiu: au­to­mo­bi­liai kei­čia­si, to­bu­lė­ja elekt­ros įran­ga juo­se, o ne­ži­nant au­to­mo­bi­lio spe­ci­fi­kos su­dė­tin­ga sku­biai at­lik­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

A. Ru­dys sa­kė, kad Bir­žų prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je šiuo me­tu ne­trūks­ta pa­rei­gū­nų, nors dėl ne­di­de­lių at­ly­gi­ni­mų dau­ge­lis ima­si ki­to­kio dar­bo ne tar­ny­bos me­tu. Svei­ka­tos, fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai pa­rei­gū­nams yra di­de­li, ne kiek­vie­nas no­rin­tis juo ga­li tap­ti.

Me­ras V. Ja­rec­kas nau­ja­jam va­do­vui pa­lin­kė­jo sėk­mės tar­ny­bo­je, efek­ty­vios pre­ven­ci­nės veik­los ir kuo ma­žiau ne­lai­mių.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas su­si­ti­ko su Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ku Al­gir­du Ru­džiu ir Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ku Mant­gir­du Ivaš­ka.