Biržų miesto centre pasigedo biotualeto

G. DA­GY­TĖS nuo­tr.
Pa­ke­liui į tvir­to­vę tua­le­to nė­ra. Jo ieš­kan­čius ap­gau­na išo­ri­nis „bū­de­lės“ vaiz­das.
Vie­šo­jo tua­le­to ar bio­tua­le­tų sty­gius žie­mos me­tu Bir­žų mies­to cent­re su­ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų. Tuo skun­džia­si tiek vie­tos gy­ven­to­jai, tiek į mies­to cent­rą at­vy­kę kraš­tie­čiai bei mies­to sve­čiai.

„At­si­bo­do vaikš­čio­ti su kas­tu­vu“

Ro­tu­šės gat­vės dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys bir­žie­čiai pik­ti­na­si, kad jų kie­mai daž­nai tam­pa tua­le­tais tiek iš Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios išei­nan­tiems ti­kin­tie­siems, tiek vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių ma­žy­liams. Gar­baus am­žiaus vy­ras sa­kė su­pran­tan­tis kraš­tie­čių pro­ble­mas, bet jam nu­si­bo­dę vaikš­čio­ti po kie­mą su kas­tu­vu, kad su­tvar­ky­tų „pa­tu­pė­ji­mo vie­to­se pa­lik­tus tur­tus“.

Iš tie­sų, pa­sak kal­bin­tų žmo­nių, pro­ble­ma la­bai rim­ta. Ypač sa­vait­ga­liais. Va­sa­rą ne vie­no­je vie­to­je sto­vė­jo bio­tua­le­tai. Vie­ni pa­ke­liui į tvir­to­vę, ki­ti – ne­to­li žai­di­mų aikš­te­lės. Bu­vo pa­to­gu ir ma­žy­liams, ir jų ma­my­tėms, „ne­rei­kė­jo ieš­ko­ti pa­krū­mės tua­le­to pra­šan­čiam vai­kui“. Kai ku­rie vy­res­ni bir­žie­čiai pri­si­pa­ži­no į baž­ny­tė­lę ne­beei­nan­tys vien to­dėl, kad sun­ku vi­są lai­ką iš­bū­ti be tua­le­to. Ki­ti tei­gė „bal­tai pa­vy­din­tys“ ki­tų kon­fe­si­jų ti­kin­tie­siems, ku­rie baž­ny­čio­se ar ša­lia jų tu­ri įreng­tus šil­tus, pa­to­gius tua­le­tus.

Žmo­nės svars­tė, ko­dėl bio­tua­le­tai, sto­vė­ję ne­to­li šven­to­vės, iš­vež­ti, jei žie­mos kol kas ne­bu­vo ir vis dar nė­ra.

Mies­to gy­ven­to­jų po­žiū­riai ski­ria­si

Bir­žų mies­to se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė kal­bė­jo, jog bio­tua­le­tai mies­te pa­sta­to­mi nuo ba­lan­džio mė­ne­sio ir bū­na iki spa­lio pa­bai­gos, pri­klau­so­mai nuo oro są­ly­gų. Kol kas dar yra ir trys sta­cio­na­rūs tua­le­tai: Jau­ni­mo par­ke, plia­že ir A. Dau­gu­vie­čio par­ke. Pa­gal vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tą tua­le­to plia­že tu­rė­tų ne­lik­ti, toks pa­ts li­ki­mas lau­kia ir ki­tų. Se­niū­nė su­ti­ko, jog tua­le­tų pro­ble­mą teks neiš­ven­gia­mai spręs­ti. Ji pa­ste­bė­jo, jog gy­ven­to­jai mąs­to skir­tin­gai. Vie­ni da­bar prie­kaiš­tau­ja, kad bu­vo iš­vež­ti bio­tua­le­tai, sto­vė­ję ne­to­li baž­ny­čios ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, ki­ti skun­dė­si, jog to­kio­je vie­to­je tua­le­tų ne­tu­rė­tų bū­ti, esą pa­žei­džia­mi hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mai.

Val­džia tar­sis

Bir­žų se­niū­nė K. Un­dzė­nie­nė pa­ža­dė­jo šiuo klau­si­mu tar­tis su ra­jo­no va­do­vais. Ji kal­bė­jo, jog bus sten­gia­ma­si, at­si­žvel­giant į oro są­ly­gas, žmo­nėms rei­ka­lin­gus tua­le­tus pa­va­sa­rį at­vež­ti kuo anks­čiau.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė ir­gi su­ti­ko, jog mies­to cent­re yra di­de­lis žmo­nių srau­tas, to­dėl tua­le­tai yra rei­ka­lin­gi.

„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­kal­bin­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­ža­dė­jo, jog pro­ble­ma bus ne­del­siant ap­tar­ta ir priim­tas spren­di­mas.

Komentarai

Liepto tualetas    Tre, 2020-01-15 / 17:40
O kodėl nėra tualeto prie liepto? Buvo vasarą pastatytas - nuėmė... Srautai turistų ir vietinių plaukia pirmyn-atgal per lieptus ir rudenį, ir žiemą, ir visais metų laikais. Nusisiotos, nukakotos visos Širvėnos pakrantės, palieptės iš abiejų ežero pusių, parkas žvejų š... nuklotas, ežero vanduo - arti Kuršių marių šiandieninės kokybės... O Biržų ekologai, aplinkosaugininkai, gamtos saugotojai - tyli užsimerkę, vaidina, kad turistai, einantys į parką, autobusais atvažiavę, per lieptus - nesisioja... Beje, atliepiant Kuršių marių tragediją, verta patikrinti visus vamzdžius ir planus "Siūlo" fabrike. Kiek visokių nuotekų suvaroma į Širvėną? Kokie ten vamzdžiai parko teritorijoje išsiraizgę ir vis prakiūra? Nagi, kas iš vietinių gamtos mylėtojų imsis šio reikalo ir bent patikrai iškvies ne vietinius aplinkosaugininkus? Ar biržiečiai mažiau aktyvūs už klaipėdiškius, kurie patys, nelaukdami papirktos valdžios malonės, išsiaiškino Grigeo taršą?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.