Biržų miesto centre pasigedo biotualeto

G. DA­GY­TĖS nuo­tr.
Pa­ke­liui į tvir­to­vę tua­le­to nė­ra. Jo ieš­kan­čius ap­gau­na išo­ri­nis „bū­de­lės“ vaiz­das.
Vie­šo­jo tua­le­to ar bio­tua­le­tų sty­gius žie­mos me­tu Bir­žų mies­to cent­re su­ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų. Tuo skun­džia­si tiek vie­tos gy­ven­to­jai, tiek į mies­to cent­rą at­vy­kę kraš­tie­čiai bei mies­to sve­čiai.

„At­si­bo­do vaikš­čio­ti su kas­tu­vu“

Ro­tu­šės gat­vės dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys bir­žie­čiai pik­ti­na­si, kad jų kie­mai daž­nai tam­pa tua­le­tais tiek iš Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios išei­nan­tiems ti­kin­tie­siems, tiek vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių ma­žy­liams. Gar­baus am­žiaus vy­ras sa­kė su­pran­tan­tis kraš­tie­čių pro­ble­mas, bet jam nu­si­bo­dę vaikš­čio­ti po kie­mą su kas­tu­vu, kad su­tvar­ky­tų „pa­tu­pė­ji­mo vie­to­se pa­lik­tus tur­tus“.

Iš tie­sų, pa­sak kal­bin­tų žmo­nių, pro­ble­ma la­bai rim­ta. Ypač sa­vait­ga­liais. Va­sa­rą ne vie­no­je vie­to­je sto­vė­jo bio­tua­le­tai. Vie­ni pa­ke­liui į tvir­to­vę, ki­ti – ne­to­li žai­di­mų aikš­te­lės. Bu­vo pa­to­gu ir ma­žy­liams, ir jų ma­my­tėms, „ne­rei­kė­jo ieš­ko­ti pa­krū­mės tua­le­to pra­šan­čiam vai­kui“. Kai ku­rie vy­res­ni bir­žie­čiai pri­si­pa­ži­no į baž­ny­tė­lę ne­beei­nan­tys vien to­dėl, kad sun­ku vi­są lai­ką iš­bū­ti be tua­le­to. Ki­ti tei­gė „bal­tai pa­vy­din­tys“ ki­tų kon­fe­si­jų ti­kin­tie­siems, ku­rie baž­ny­čio­se ar ša­lia jų tu­ri įreng­tus šil­tus, pa­to­gius tua­le­tus.

Žmo­nės svars­tė, ko­dėl bio­tua­le­tai, sto­vė­ję ne­to­li šven­to­vės, iš­vež­ti, jei žie­mos kol kas ne­bu­vo ir vis dar nė­ra.

Mies­to gy­ven­to­jų po­žiū­riai ski­ria­si

Bir­žų mies­to se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė kal­bė­jo, jog bio­tua­le­tai mies­te pa­sta­to­mi nuo ba­lan­džio mė­ne­sio ir bū­na iki spa­lio pa­bai­gos, pri­klau­so­mai nuo oro są­ly­gų. Kol kas dar yra ir trys sta­cio­na­rūs tua­le­tai: Jau­ni­mo par­ke, plia­že ir A. Dau­gu­vie­čio par­ke. Pa­gal vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tą tua­le­to plia­že tu­rė­tų ne­lik­ti, toks pa­ts li­ki­mas lau­kia ir ki­tų. Se­niū­nė su­ti­ko, jog tua­le­tų pro­ble­mą teks neiš­ven­gia­mai spręs­ti. Ji pa­ste­bė­jo, jog gy­ven­to­jai mąs­to skir­tin­gai. Vie­ni da­bar prie­kaiš­tau­ja, kad bu­vo iš­vež­ti bio­tua­le­tai, sto­vė­ję ne­to­li baž­ny­čios ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, ki­ti skun­dė­si, jog to­kio­je vie­to­je tua­le­tų ne­tu­rė­tų bū­ti, esą pa­žei­džia­mi hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mai.

Val­džia tar­sis

Bir­žų se­niū­nė K. Un­dzė­nie­nė pa­ža­dė­jo šiuo klau­si­mu tar­tis su ra­jo­no va­do­vais. Ji kal­bė­jo, jog bus sten­gia­ma­si, at­si­žvel­giant į oro są­ly­gas, žmo­nėms rei­ka­lin­gus tua­le­tus pa­va­sa­rį at­vež­ti kuo anks­čiau.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė ir­gi su­ti­ko, jog mies­to cent­re yra di­de­lis žmo­nių srau­tas, to­dėl tua­le­tai yra rei­ka­lin­gi.

„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­kal­bin­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­ža­dė­jo, jog pro­ble­ma bus ne­del­siant ap­tar­ta ir priim­tas spren­di­mas.