Biržų ligoninėje – nauji gydytojai ir nauji tyrimai

Nuo praė­ju­sio mė­ne­sio Bir­žų li­go­ni­nė­je at­lie­ka­mas ko­lo­nos­ko­pi­jos ty­ri­mas. Ko­lo­nos­ko­pi­jos ir gast­ros­ko­pi­jos ty­ri­mą at­lie­ka iš Pa­ne­vė­žio at­vyks­tan­tis gy­dy­to­jas gast­roen­te­ro­lo­gas Do­na­tas Ki­sie­lius. Tad nuo šiol, ga­vus šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą, Bir­žų li­go­ni­nė­je ga­li­ma at­lik­ti pro­fi­lak­ti­nį ty­ri­mą dėl sto­ro­sios žar­nos vė­žio.

Nuo praė­ju­sio mė­ne­sio kar­tą per mė­ne­sį Kon­sul­tuo­ti bir­žie­čių Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je at­vyks­ta gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Jus­ti­na Kruo­pie­nė.

Nuo ko­vo mė­ne­sio pa­cien­tus Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je kon­sul­tuo­ja jau­na gy­dy­to­ja oto­ri­no­la­rin­go­lo­gė (au­sų, no­sies, gerk­lės li­gų) Ind­rė Da­gie­nė. Gy­dy­to­ja, bai­gė moks­lus ir grį­žo dirb­ti į sa­vo gim­ti­nę.

Nuo ko­vo pra­džios Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos ir trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je, Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­kos dir­ba iš Klai­pė­dos at­vy­kęs chi­rur­gas Ne­ri­jus Ubar­tas.

gastroenterologas Klaipėda