Biržiečiai savivaldybių ugniagesiai Vilniuje neprotestavo

Lapk­ri­čio 19 die­ną Vil­niu­je Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas su­ren­gė sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­sių pro­tes­to ak­ci­ją. Bir­žie­čiai sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siai pro­tes­to ak­ci­jo­je ne­da­ly­va­vo, bet jei­gu Vy­riau­sy­bė ne­vyk­dys šios ak­ci­jos pro­tes­tuo­to­jų rei­ka­la­vi­mų ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siai skelbs strei­ką, bir­žie­čiai ža­da pri­si­jung­ti.

Lai­ki­nai vyk­dan­ti Bir­žų sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos vir­ši­nin­kės pa­rei­gas Rū­ta Bar­tuš­ke­vi­čie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, kad bir­žie­čiai pri­klau­so Lie­tu­vos gais­ri­nės sau­gos aso­cia­ci­jai, ku­ri at­sto­vau­ja ug­nia­ge­sių in­te­re­sams. Aso­cia­ci­ja bir­žie­čių į pro­tes­to ak­ci­ją ne­kvie­tė. Bir­žie­čiams at­sto­va­vo Šiau­lių ir Klai­pė­dos tar­ny­bos.

– Jei­gu Vy­riau­sy­bė neat­siž­velgs į šios pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­vių ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir bus skel­bia­mas strei­kas, bir­žie­čiai ug­nia­ge­siai strei­ke da­ly­vaus, – pa­brė­žė R. Bar­tuš­ke­vi­čie­nė.

Pa­sak lai­ki­nai vyk­dan­čios Bir­žų sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos vir­ši­nin­kės pa­rei­gas Rū­tos Bar­tuš­ke­vi­čie­nės, ug­nia­ge­siams trūks­ta Vy­riau­sy­bės dė­me­sio ir pa­gal­bos. Trūks­ta lė­šų jų at­ly­gi­ni­mams, al­gos ma­žos. Ug­nia­ge­siai bu­di po vie­ną, dir­ba virš­va­lan­džius, už ku­riuos ne­gau­na jo­kio at­ly­gio. Ge­sin­da­mi gais­rus ug­nia­ge­siai ne­sau­gūs.

– Tau­po­me kaip iš­ma­no­me. Ug­nia­ge­siai pa­tys ruo­šia mal­kas, re­mon­tuo­ja pa­tal­pas, tech­ni­ką, ei­na ne­mo­ka­mų ato­sto­gų... Bet jau priė­jo­me kryž­ke­lę, ne­be­tu­ri­me iš ko tau­py­ti. Šiai die­nai mū­sų ug­nia­ge­sių at­ly­gi­ni­mams trūks­ta 25 tūks­tan­čių eu­rų, – ap­gai­les­ta­vo R. Bar­tuš­ke­vi­čie­nė.

Bir­žų ra­jo­ne – 8 ug­nia­ge­sių punk­tai. Iš 8 punk­tų tri­juo­se tech­ni­ka pa­se­nu­si, dau­giau kaip 30 me­tų se­nu­mo GAZ-66 au­to­mo­bi­liai.

Nuo me­tų pra­džios bir­žie­čiai sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į 220 gais­rų.