"Atžalyno" mokykloje – žiurkių antplūdis

"Atžalyno" pagrindinės mokyklos nuotr.

"At­ža­ly­no" pa­grin­di­nė mo­kyk­la vėl ste­bi­na sa­vo ka­lė­di­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis. Mo­ky­to­ja Ri­ma Brie­die­nė su mo­ki­niais su­kū­rė ir prie mo­kyk­los pa­so­di­no atei­nan­čių me­tų sim­bo­lį – Bal­to­jo me­ta­lo žiur­kę. Mo­kyk­los fo­jė taip pat sle­pia­si iš įvai­rių me­džia­gų su­kur­tos žiur­kės. Ti­kė­ki­me, kad ki­tais me­tais jos bus ge­ra­no­riš­kos vi­siems mums.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.