Akmenynę semia

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ak­me­ny­nę se­mia van­duo.

Bir­žie­čiai džiau­gė­si va­sa­rą Bir­žų mies­to pa­kraš­ty­je at­si­nau­ji­nu­siu kam­pe­liu. Lais­vės se­niū­nai­ti­jos ini­cia­ty­va su­tvar­ky­tas neiš­vaiz­dus dvie­jų gat­vių kam­pas prie pa­grin­di­nės Res­pub­li­kos gat­vės. Bir­žie­čių va­di­na­ma Še­pe­ty­nė vir­to Ak­me­ny­ne. Vie­toj au­to­mo­bi­lių iš­va­ži­nė­tų gi­lių pro­vė­žų su­ža­lia­vo ža­lia ve­ja ir nu­si­drie­kė pės­čių­jų ta­ke­lis. Ne­be­rei­kia per pur­vy­nus klam­po­ti. Ar il­gam?

"Bir­žie­čių žo­džiui" va­sa­rą Lais­vės se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sta­sė Ka­ro­sie­nė pa­sa­ko­jo: ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bams tal­ki­no ir Bir­žų mies­to se­niū­ni­ja. Tal­ka vy­ko dviem eta­pais. Pir­miau­sia bu­vo už­ly­gin­tos duo­bės. Se­niū­ni­ja pa­rū­pi­no 10 prie­ka­bų že­mių, skal­dos, žo­lės sėk­los. Vy­rai už­sė­jo ve­ją. Tal­ki­nin­ka­vo se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai ir se­niū­ni­jos siųs­ti dar­bi­nin­kai. Se­niū­nai­tė Sta­sė iš anks­to bu­vo nu­ma­čiu­si: dar ne dar­bų pa­baig­tu­vės...

Ir gam­ta iš­krė­tė kiau­lys­tę. Van­duo jau skan­di­na šį kam­pe­lį.

Bir­žų mies­to se­niū­ni­jo­je su­si­rin­kę se­niū­nai­čiai su se­niū­ne Kris­ti­na Un­dzė­nie­ne ap­ta­rė kiek­vie­nos mies­to se­niū­nai­ti­jos rū­pes­čius. Vi­si pa­si­džiau­gė, kad pla­nuo­ja­ma as­fal­tuo­ti kai ku­rias Bir­žų gat­ves. Atk­reip­tas dė­me­sys ir į žvy­ruo­tų mies­to gat­vių būk­lę. Gat­vės grei­de­riuo­ja­mos ir tvar­ko­mos pa­gal ga­li­my­bes, kiek šiems dar­bams skir­ta lė­šų, bet gy­ven­to­jų to­kia gat­vių ko­ky­bė ne­ten­ki­na. Žie­ma lie­tin­ga. Ne­nup­lau­kė pro ša­lį ir mi­nė­ta Lais­vės se­niū­nai­ti­jos pro­ble­ma. Kad džiu­gin­tų bir­žie­čius ir mies­to sve­čius šis kam­pe­lis, bū­ti­na pa­reng­ti pro­jek­tą – Ak­me­ny­nę nu­sau­sin­ti.