Aeroklubui nereikės mokėti žemės nuomos mokesčio

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Biržų ae­rok­lu­bo prezidentas Man­tas Vi­soc­kas paaiškino, kodėl reikėtų atleisti nuo žemės nuomos mokesčio.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma pa­tvir­ti­no Bir­žų ae­rok­lu­bo pra­šy­mą su­teik­ti šim­tap­ro­cen­ti­nę vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tą.

Ta­ry­bos na­rė Edi­ta Če­po­kie­nė pra­šė pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie klu­bo veik­lą, ji do­mė­jo­si, ar ae­rok­lu­bas ne­tu­ri fi­nan­si­nės ata­skai­tos, iš ku­rios bū­tų aiš­ku, ko­kias pa­ja­mas gau­na ir ko­kias iš­lai­das pa­ti­ria įstai­ga. Ta­ry­bos na­rys, Biržų  ae­rok­lu­bo prezidentas Man­tas Vi­soc­kas, nors nuo klau­si­mo spren­di­mo nu­si­ša­li­no, bet paaiš­ki­no, kad Bir­žų ae­rok­lu­bas per me­tus gau­na dau­giau nei 23 tūkst. eu­rų pajamų, iš­lai­dos su­da­rė per 20 tūkst. eu­rų.

Ta­ry­bos na­rė Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė tei­gė: „Ne­su klu­bo na­rė, bet esu bu­vu­si sklan­dy­to­ja, to­dėl si­tua­ci­ją ae­rok­lu­be ži­nau pui­kiai. Klu­bo na­riai yra fi­zi­niai žmo­nės, ku­rie su­si­mo­ka na­rio mo­kes­tį. Ži­nau, kad tas mo­kes­tis yra ne­ma­žas, ta­čiau koks — iš­duo­ti ne­no­riu. Vi­sos lė­šos, ku­rias gau­na ae­rok­lu­bas, yra pa­ja­muo­ja­mos“.

M. Vi­soc­ko ko­le­gos klau­sė, ko­dėl ae­rok­lu­bas nei­ma mo­kes­čio už ta­ko nuo­mą iš pri­va­čių lėk­tu­vų sa­vi­nin­kų, ta­čiau bu­vo paaiš­kin­ta, kad to da­ry­ti ne­ga­li, nes pri­va­ti­nin­kai pa­slau­go­mis tie­siog ne­si­nau­do­ja. „Bir­žų ae­rok­lu­bas leng­va­tos pra­šo pir­mą kar­tą“, —  ar­gu­men­ta­vo klu­bo na­rys M. Vi­soc­kas. Jis pa­tiks­li­no, kad ae­rok­lu­bą tik ne­se­niai pe­rė­mė sa­vi­val­dy­bė, to­dėl gy­ve­ni­mas čia pra­si­de­da nuo nu­lio. „Jei­gu žmo­nės tu­ri lėk­tu­vus, va­di­na­si jie yra tur­tin­gi. Tai ko­dėl tu­ri­me at­leis­ti vi­siš­kai nuo mo­kes­čio“, —  klau­sė ta­ry­bos na­rys Pet­ras Ple­pys.

M. Vi­soc­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad nė vie­nas ae­rok­lu­be esan­tis lėk­tu­vas nė­ra pri­va­tus. „Mes ne­sa­me tur­tin­gi. Vi­si tur­tin­gi žmo­nės tu­ri įsi­ren­gę na­muo­se nu­si­lei­di­mo ta­kus ir lai­ko lėk­tu­vus. Mes esa­me vie­ša įstai­ga, ku­ri prii­ma vi­sus no­rin­čius“, —  sa­kė M. Vi­soc­kas.

Iš­nag­ri­nė­ju­si gau­tą Bir­žų ae­rok­lu­bo pra­šy­mą, ta­ry­ba nu­spren­dė su­teik­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tą už 2021 me­tus. Šis mo­kes­tis už aš­tuo­nis mė­ne­sius, nes prieš tiek la­iko pe­rė­mė sa­vi­val­dy­bė, su­da­rė 4240 eu­rų. Iš vi­so per me­tus pri­skai­čiuo­ja­ma apie 8400 eu­rų že­mės nuo­mos mo­kes­čio.

Pra­šy­mas su­lau­kė pa­lan­kaus spren­di­mo, nes aso­cia­ci­ja Bir­žų ae­rok­lu­bas yra ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, vi­sos lė­šos, gau­na­mos iš sklan­dy­to­jų ir pi­lo­tų ruo­ši­mo, in­ves­tuo­ja­mos į sa­vi­val­dy­bės tur­tą (or­lai­vius, pa­sta­tus), ae­rok­lu­bo val­do­mą pa­nau­dos su­tar­ti­mi iki 2030 metų  lapkričio. Klu­bas ne­tu­ri eta­ti­nių dar­buo­to­jų, vi­si dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Skly­pas ae­rok­lu­bui bū­ti­nas avia­ci­jos spor­tui ir avia­ci­jos tu­riz­mui vys­ty­ti, pi­lo­tams ruoš­ti.