Žvejų mėgėjų varžybose nugalėtojų titulus susišlavė biržiečiai

Si­gu­tės KVET­KIE­NĖS nuo­tr.
Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai.

Praė­ju­sį sek­ma­die­nio ry­tą žve­jy­bą var­žy­bo­se meš­ke­rio­to­jai iš­ban­dė nuo nau­jo­jo pės­čių­jų til­to per Šir­vė­ną. Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus su­reng­to­se meš­ke­rio­ji­mo var­žy­bo­se „Šir­vė­nos til­tas 2019“ da­ly­va­vo ne tik bir­žie­čiai, bet ir sve­čiai iš Anykš­čių.

18 da­ly­vių su­si­skirs­tė į 6 ko­man­das. Iš­sit­rau­kę bur­tus, ku­rio­je pa­žy­mė­to­je til­to vie­to­je kiek­vie­nas už­me­ti­nės sa­vo meš­ke­rę, žve­jai pa­skli­do ant til­to. Kiek­vie­nas pa­gal sa­vo re­cep­tą ruo­šė vai­šes žu­vy­tėms pri­si­vi­lio­ti, ra­miai lau­kė var­žy­bų pra­džios sig­na­lo. Tei­sė­jams Vik­to­rui Va­da­pa­lui ir Vi­ta­li­jui Ga­siū­nui da­vus ko­man­dą, var­žy­bos pra­si­dė­jo žu­vų mai­ti­ni­mu ma­sa­lu. Var­žy­bas ste­bė­jo ne­ma­žai įvai­raus am­žiaus smal­suo­lių, kal­ban­čių lie­tu­viš­kai, lat­viš­kai, ru­siš­kai, ang­liš­kai. Vie­ni praei­da­mi su­lė­tin­da­vo žings­nį, ki­ti su­sto­da­vo il­ges­niam lai­kui. Kai ku­rių žve­jų pa­lai­ky­ti atė­jo jų šei­mos.

Po pir­mo­jo tu­ro, vy­ku­sio dvi va­lan­das, tei­sė­jai pa­svė­rė su­gau­tą lai­mi­kį, žve­jai vėl trau­kė bur­tus, kiek­vie­nas iš­si­rin­ko žve­jo­ji­mo vie­tą ant­ra­ja­me tu­re.

Po var­žy­bų su­skai­čia­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad šį kar­tą meš­ke­rio­to­jų bend­ras lai­mi­kis – 40,928 kg kuo­jų. Ko­man­di­nė­je įskai­to­je tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo „Šiau­rie­čiai“: Ai­das Ka­mins­kas, Dai­nius Ule­vi­čius ir vy­riau­sio­jo da­ly­vio ti­tu­lą pel­nęs Pet­ras Va­si­lis. Jie su­meš­ke­rio­jo 7,346 kg kuo­jų. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jai – ko­man­da „Tė­vas ir sū­nai“: Vy­tau­tas Li­saus­kas, Al­gir­das Nar­bu­tas ir Pau­lius Juš­ka. Jų su­gau­tos žu­vys svė­rė 8,868 kg. Var­žy­bas lai­mė­jo „Bir­žai“. Šios ko­man­dos na­riai Min­dau­gas Try­bas, Vai­das Gu­čas ir Aust­rius Še­šei­ka, su­ga­vę 12,111 kg kuo­jų, ta­po nu­ga­lė­to­jais ne tik ko­man­di­nė­je, bet ir in­di­vi­dua­lio­je įskai­to­je. Aust­rius Še­šei­ka – pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jas, su­meš­ke­rio­jęs 4,638 kg kuo­jų. Ant­rą­ją vie­tą nu­sky­nė Min­dau­gas Try­bas, ku­rio su­gau­tos žu­vys svė­rė 3,968 kg. O bron­zi­nę vie­tą lai­mė­jo Vai­das Gu­čas, ku­rio lai­mi­kis svė­rė 3,505 kg.

I – X vie­tas užė­mę meš­ke­rio­to­jai ir ko­man­dų pri­zi­nin­kių na­riai, kaip jau įpras­ta, bu­vo ap­do­va­no­ti as­me­ni­nė­mis do­va­no­mis. Pri­zi­nes vie­tas in­di­vi­dua­lio­je ir ko­man­di­nė­je įskai­to­je užė­mu­siems žve­jams bu­vo įteik­ti dip­lo­mai ir tau­rės. Tad ko­man­dos „Bir­žai“ na­riai na­mo iš­si­ga­be­no po dvi nu­ga­lė­to­jų tau­res. Taip pat bu­vo pa­svei­kin­ti di­džiau­sią kuo­ją, svė­ru­sią 0,249 kg, pri­si­vi­lio­jęs Aud­rius Šer­nas, vie­nin­te­lė var­žy­bo­se da­ly­va­vu­si mo­te­ris anykš­tė­nė Dan­guo­lė Ra­moš­kie­nė ir jau­niau­sias var­žy­bų da­ly­vis Kris­tu­pas Le­ber­ta­vi­čius.

Or­ga­ni­za­to­rius Aust­rius Še­šei­ka dė­ko­jo žve­jams už da­ly­va­vi­mą, var­žy­bų rė­mė­jai – žūk­lės reik­me­nų par­duo­tu­vei „Alex fis­hing“. Taip pat nuo­la­ti­niams pa­gal­bi­nin­kams, var­žy­bų tei­sė­jams Vik­to­rui Va­da­pa­lui ir Vi­ta­li­jui Ga­siū­nui. Pa­ly­dė­da­mas žve­jus na­mo, juos kvie­tė sek­ti skel­bi­mus ir da­ly­vau­ti ru­dens žve­jų mė­gė­jų var­žy­bo­se.

SI­GU­TĖ KVET­KIE­NĖ

Susijusios naujienos