Vabalninko parapijos žmonės sulaukė naujo ganytojo

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Kle­bo­nas Jo­nas Ta­mo­šiū­nas.

Su­sir­gus Va­bal­nin­ko kle­bo­nui Ed­mun­dui Rin­ke­vi­čiui, jau nuo me­tų pra­džios į Va­bal­nin­ko baž­ny­čią re­li­gi­nių apei­gų at­lik­ti iš Pa­bir­žės at­vyk­da­vo ku­ni­gas Kos­tas Bal­sys. Lie­pos mė­ne­sį atė­jo ži­nia, kad Pa­ne­vė­žio vys­ku­pas pa­sky­rė Jo­ną Ta­mo­šiū­ną Va­bal­nin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nu ir Sa­la­mies­čio Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­riu­mi. Rugp­jū­čio 4 die­ną Jis pir­mą kar­tą Va­bal­nin­ko baž­ny­čio­je au­ko­jo sek­ma­die­ni­nes Šv. Mi­šias. Kad žmo­nėms ne­kil­tų įvai­rių spė­lio­nių, nau­ja­sis kle­bo­nas pa­pa­sa­ko­jo apie sa­ve.

Gi­męs 1972 me­tų ge­gu­žės 24 die­ną Ute­nos ra­jo­ne. Užau­go gau­sio­je 13 vai­kų šei­mo­je. Bai­gęs Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją, 1996 me­tais įšven­tin­tas ku­ni­gu. Tar­na­vo įvai­rio­se pa­ra­pi­jo­se. Net 12 me­tų tar­nys­tės skir­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei kaip ka­ro ka­pe­lio­nui ir ki­to­se pa­rei­go­se. Yra at­sar­gos ka­pi­to­nas. Nuo 2013 me­tų jis bu­vo Sa­lo­čių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas.

Nau­ja­sis kle­bo­nas pa­si­džiau­gė gau­siai su­si­rin­kus pa­ra­pi­jie­čiams ir kvie­tė bend­ra­dar­biau­ti, vi­siems bend­rai rū­pin­tis baž­ny­čia, jos ap­lin­ka, kle­bo­ni­ja, nes tai vi­sos pa­ra­pi­jos na­mai. Da­bar, ar­tė­jant to­kiai svar­biai Va­bal­nin­kui šven­tei – Žo­li­nei, pa­kvie­tė pa­ra­pi­jie­čius bend­rai tal­kai tin­ka­mai pa­ruoš­ti, pa­puoš­ti baž­ny­čią ir jos ap­lin­ką. Kle­bo­ną svei­ki­no Va­bal­nin­ko baž­ny­čios cho­ris­tai, bend­ruo­me­nės, mo­kyk­lų at­sto­vai. Vi­si bend­rai gie­do­da­mi pa­lin­kė­jo il­giau­sių me­tų.

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Svei­ki­na Va­bal­nin­ko bend­ruo­me­nės at­sto­vai.