Vairavo blaivūs

Tre­čia­die­nio ry­tą Va­bal­nin­ko-Plen­to gat­vių san­kry­žo­je tik­ri­no­me vai­ruo­to­jų blai­vu­mą be išanks­ti­nio tes­ta­vi­mo. Prie­mo­nės me­tu bu­vo pa­tik­rin­ta 115 trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų, vi­si tik­rin­tie­ji bu­vo blai­vūs.

Tie­sa, al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­lis vie­no vai­ruo­to­jo iš­kvėp­ta­me ore ra­do al­ko­ho­lio, ta­čiau jo kie­kis ne­vir­ši­jo lei­džia­mos vai­ruo­ti (šiuo at­ve­ju – 0,4 pro­mi­lės) nor­mos.