Įvykiai Biržuose

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Eis­mo įvy­kis Res­pub­li­kos ir Vy­tau­to gat­vių san­kry­žo­je.

Praė­ju­sią sa­vai­tę rea­ga­vo­me į 73 pra­ne­ši­mus apie įvai­rius įvy­kius, pra­dė­jo­me 10 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų: še­šis dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, du dėl va­gys­čių, po vie­ną dėl eis­mo įvy­kio, ku­rio me­tu žu­vo žmo­gus ir dėl gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti.

Nus­ta­tė­me 50 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų: 1 ne­blai­vų vai­ruo­to­ją, 1 vai­ruo­to­ją, ne­tu­rin­tį tei­sės vai­ruo­ti, 5 vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai ne­si­nau­do­jo sau­gos dir­žais, 2 nau­do­jo­si mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis.

Kaip ir ža­dė­jo­me, itin daug dė­me­sio sky­rė­me pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų da­ro­miems Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams - per sa­vai­tę išaiš­kin­ta po 11 pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų, dau­giau­sia - va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies pe­rė­ji­mas ar­ba ėji­mas ja ten, kur drau­džia­ma ir rei­ka­la­vi­mų dvi­ra­čių vai­ruo­to­jams ne­vyk­dy­mas.

Re­gist­ra­vo­me 5 eis­mo įvy­kius, vie­na­me iš jų žu­vo vie­nas ir su­žeis­ti du žmo­nės, ki­ta­me su­žeis­tas vie­nas žmo­gus. Eis­mo įvy­kių su gy­vū­nais ne­fik­sa­vo­me.