Įvykiai Biržuose

Vie­nas iš nau­jų­jų po­li­ci­jos įsi­gy­tų grei­čio ma­tuok­lių. To­kį ma­tuok­lį nau­do­si­me ir mes.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žų mies­te ir ra­jo­ne rea­ga­vo­me į 79 pra­ne­ši­mus apie įvai­rius įvy­kius.

Pra­dė­jo­me 12 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų: 5 dėl va­gys­čių, 3 dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, 1 dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, 1 dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, po 1 mir­ties prie­žas­čiai ir as­mens bu­vi­mo vie­tai nu­sta­ty­ti.

Išaiš­ki­no­me 43 ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, iš jų 21 – dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų: 3 ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai, 2 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, 1 as­muo vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę ne­tu­rė­da­mas tam tei­sės, 5 vai­ra­vo au­to­mo­bi­lius nau­do­da­mie­si mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis.

Per sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no ke­liuo­se ir gat­vė­se re­gist­ra­vo­me 6 eis­mo įvy­kius, iš jų 4 – dėl su­si­dū­ri­mo su gy­vū­nais. Eis­mo įvy­kiuo­se žu­vu­sių ar su­žeis­tų žmo­nių ne­bu­vo.