Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.
Gel­bė­to­jai iš­lais­vi­no pri­spaus­tą „VW Golf“ au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ją, at­jun­gė vi­sų ava­ri­ją pa­ty­ru­sių au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, sor­ben­tu už­py­lė apie dvy­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų ke­lio dan­gos plo­tą, ant ku­rio bu­vo iš­bė­gę te­pa­lai bei ku­ras.
Sau­sio pa­bai­ga Bir­žų kraš­to žmo­nėms liūd­na – eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo žmo­gus. Tai pir­ma tra­giš­ka mir­tis šiais me­tais, nu­ti­ku­si ke­ly­je.

Eis­mo įvy­kis už­re­gist­ruo­tas sau­sio 27-osios po­pie­tę. Apie 16.43 val. ke­lio Bir­žai-Rau­bo­nys 5-ame km su­si­dū­rė ke­li au­to­mo­bi­liai. Kol kas tiks­liai ne­ži­no­ma, ko­dėl at­si­ti­ko ne­lai­mė. Ti­ria­mos dvi įvy­kio ver­si­jos. Apk­lau­sia­mi liu­di­nin­kai. Ga­li bū­ti, jog au­to­mo­bi­lis „VW“, vai­ruo­ja­mas vy­riš­kio, gi­mu­sio 1956 me­tais, iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio, ne­pra­lei­do ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­siu au­to­mo­bi­liu „BMW“, vai­ruo­ja­mu vy­ro (g. 1989 m.). Tik­ri­na­ma ir ki­to­kia ava­ri­jos ver­si­ja, esą ga­lė­jo bū­ti, jog „BMW“ di­de­liu grei­čiu at­si­vi­jo au­to­mo­bi­lį VW“ ir į jį tren­kė­si. Kol kas, pa­sak pa­rei­gū­nų, ne­ga­li­ma kal­tin­ti nė vie­no vai­ruo­to­jo, ti­ria­mos vi­sos įvy­kio ver­si­jos. Po su­si­dū­ri­mo au­to­mo­bi­lis „VW“ iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą ir į jį tren­kė­si au­to­mo­bi­lis Toyo­ta“, ku­rį vai­ra­vo bir­žie­tė (g.1970 m.). Eis­mo įvy­kio me­tu į su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį BMW at­si­tren­kė iš pa­kos va­žia­vęs ki­tas au­to­mo­bi­lis BMW, vai­ruo­ja­mas 1997 m. gi­mu­sio vy­ro.

Ava­ri­jos me­tu žu­vo au­to­mo­bi­lio „VW“ vai­ruo­to­jas, su­ža­lo­ta bir­žie­tė, au­to­mo­bi­lio „Toyo­ta“ vai­ruo­to­ja, ku­ri gy­do­ma am­bu­la­to­riš­kai. Tiek žu­vęs vai­ruo­to­jas, tiek ki­ti du vy­rai – mū­sų ra­jo­no, Pa­bir­žės se­niū­ni­jos, ne­to­li mies­te­lio esan­čių tri­jų kai­mų gy­ven­to­jai.

Ava­ri­jos vie­to­je dir­bo Bir­žų, Smil­gių ir Kir­do­nių ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­man­dos. Gel­bė­to­jai iš­lais­vi­no pri­spaus­tą „VW Golf“ au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ją, at­jun­gė vi­sų ava­ri­ją pa­ty­ru­sių au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, sor­ben­tu už­py­lė apie dvy­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų ke­lio dan­gos plo­tą, ant ku­rio bu­vo iš­bė­gę te­pa­lai bei ku­ras. Vė­liau ke­lias bu­vo nu­plau­tas.

Vi­si vai­ruo­to­jai, ku­riems bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai, bu­vo blai­vūs. Ke­lio at­kar­pa, kur at­si­ti­ko ne­lai­mė, yra tie­si. Pas­te­bė­ta, jog ke­lio dan­ga ga­lė­jo bū­ti šla­pia, bet neap­le­dė­ju­si. Pa­sak ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jų, mi­nė­to­je vie­to­je anks­čiau daž­nai nu­tik­da­vo eis­mo įvy­kių. Ta­čiau pa­rei­gū­nai tvir­ti­na, jog taip bu­vę iki ke­lio re­konst­ruk­ci­jos. Po jos į ke­lią iš­bėg­da­vę žvė­rys, bet žmo­nių au­kų esą nė­ra bu­vę.

Susijusios naujienos