Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Rugp­jū­čio 23 d. apie 20. 27 val. Bu­tau­tų kai­me au­to­mo­bi­lis „Su­ba­ru Out­back“ ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dy­tas nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to.

Eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs ke­lei­vis (g. 1969 m.), vai­ruo­to­jas (g. 1991 m.) su­ža­lo­tas, ta­čiau ne­sun­kiai – po me­di­kų ap­žiū­ros pa­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 1991 m. gi­męs Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jas. Jam nu­sta­ty­tas 2,36 pro­m. gir­tu­mas. Vai­ruo­to­jas su­lai­ky­tas. Pir­ma­die­nį bu­vo spren­džia­mas jo suė­mi­mo klau­si­mas.