PASIRŪPINTI SAVO SVEIKATA NIEKO NEKAINUOJA:

PASIRŪPINTI SAVO SVEIKATA NIEKO NEKAINUOJA:

PA­SI­RŪ­PIN­TI SA­VO SVEI­KA­TA NIE­KO NE­KAI­NUO­JA:

RE­GU­LIA­RIAI TIK­RIN­KI­TĖS SVEI­KA­TĄ – UŽ TAI SU­MO­KA VALS­TY­BĖ!

*Dėl da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­je kreip­ki­tės į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją. Prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims mi­ni­mos pa­slau­gos tei­kia­mos ne­mo­ka­mai.

Re­gu­lia­rūs ty­ri­mai – pa­ti­ki­mas bū­das anks­ti nu­sta­ty­ti li­gas ir jas iš­gy­dy­ti!

Rug­sė­jis yra Pros­ta­tos vė­žio mė­nuo, o Eu­ro­pos uro­lo­gų aso­cia­ci­ja rug­sė­jo 15 die­ną yra pa­skel­bu­si Pa­sau­li­ne ko­vos su pro­sta­tos vė­žiu die­na.

„Ser­ga­mu­mas pro­sta­tos vė­žiu yra Nr. 1 vy­rų on­ko­lo­gi­nė li­ga Lie­tu­vo­je. Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­ma pra­dė­ta vyk­dy­ti nuo 2006 m. Ly­gi­nant nuo pro­gra­mos pra­džios vien 2015 me­tais be­veik 18 tūkst. vy­rų, gy­ve­nan­čių Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se, da­ly­va­vo prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mo­je. Kiek­vie­nais me­tais vis di­des­nis skai­čius vy­rų, ap­si­lan­kiusių pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, są­mo­nin­gai ap­si­spren­džia ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be da­ly­vau­ti šio­je pro­gra­mo­je. Vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, ko­dėl ver­tė­tų da­ly­vau­ti pro­sta­tos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mo­je, yra ta, jog vy­rai il­gai ne­jau­čia jo­kių pro­sta­tos vė­žio simp­to­mų. Vy­rai, jei jums 50–70 me­tų, bei vy­rai nuo 45 me­tų, jei jū­sų tė­vai ar bro­liai sir­go pro­sta­tos vė­žiu, ži­no­ki­te, kad kar­tą per 2 me­tus ga­li­te ne­mo­ka­mai da­ly­vau­ti pro­sta­tos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mo­je. ATK­REIP­KI­TE DĖ­ME­SĮ, kad pir­miau­sia at­lie­ka­mas krau­jo ty­ri­mas, pa­ro­dan­tis pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­ge­no kon­cent­ra­ci­ją krau­jy­je. Tik po to pri­rei­kus iš­duo­da­mas siun­ti­mas kon­sul­tuo­tis pas uro­lo­gą, ku­ris, jei bū­ti­na, at­lie­ka biop­si­ją ir pa­ski­ria gy­dy­mą. Re­ko­men­duo­ju vi­siems vy­rams, su­lau­ku­siems 50 me­tų, re­gu­lia­riai tik­rin­tis, pa­si­nau­do­ti pro­sta­tos vė­žio ne­mo­ka­ma pro­gra­ma, nes anks­ti diag­no­zuo­ta li­ga ga­li bū­ti ne­sun­kiai iš­gy­do­ma“, – sa­kė Šiau­lių ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rius Ed­vi­nas Pe­čiu­kė­nas.

Šiau­lių r. sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro NE­MO­KA­MI RUG­SĖ­JO MĖ­NE­SIO REN­GI­NIAI

JO­GOS UŽ­SIĖ­MI­MAI GIN­KŪ­NUO­SE

Rug­sė­jo 12, 14, 19, 21, 26, 28 d., 17.30 val.

Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų pa­grin­di­nė mo­kyk­la

(Auš­ros g. 2, Gin­kū­nų k.)

TRE­NI­RUO­TĖS KUR­ŠĖ­NŲ PA­VEN­ČIŲ MO­KYK­LO­JE

Rug­sė­jo 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 d., 18.30 val.

Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los ak­tų sa­lė (Ven­tos g. 17, Kur­šė­nai)

TRE­NI­RUO­TĖS KUR­ŠĖ­NŲ L. IVINS­KIO GIM­NA­ZI­JO­S STADIONE

Rug­sė­jo 7, 14, 21, 28 d., 18.30 val.

Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos stadionas

(V. Ku­dir­kos g. 33, Kur­šė­nai)

MA­MŲ IR KŪ­DI­KIŲ MANKŠ­TOS

Rug­sė­jo 15, 22, 29 d., 17.00 val.

Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja (V. Ku­dir­kos g. 33, Kur­šė­nai)

GAR­SŲ TE­RA­PI­JA

Rug­sė­jo 28 d., 17.30 val.

Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė

(V. Ku­dir­kos g. 33, Kur­šė­nai)

SPE­CIA­LUS ŽY­GIS DVI­RA­ČIAIS KUR­ŠĖ­NUO­SE, MI­NINT EU­RO­POS JUD­RIĄ­JĄ SA­VAI­TĘ

Rug­sė­jo 21 d. 18.00 val.

(Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je tarp Ivins­kio skve­ro ir Ven­tos upės)

Nuo 17.30 val. Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai kvies į dvi­ra­čių žy­mė­ji­mo ak­ci­ją „Ap­sau­gok nuo va­gies!“

STRE­SO VAL­DY­MO UŽ­SIĖ­MI­MAS

Rug­sė­jo 29 d. 18.00 val.

Šiau­lių r. sav. Kul­tū­ros cent­ras (dis­ko­te­kos sa­lė)

(Ven­tos g. 11a, Kur­šė­nai)

Bū­ti­na išanks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja (da­ly­vių sk. iki 25)

ŠIAU­RIE­TIŠ­KO­JO ĖJI­MO ŽY­GIS GRUZ­DŽIUO­SE

Rug­sė­jo 22 d. 17.00 val.

SU­SI­RIN­KI­MO VIE­TA: Gruz­džių mies­te­lio se­niū­ni­ja

(J. Šliū­po g. 2, Gruz­džiai)

„EU­RO­POS JUD­RIO­JI SA­VAI­TĖ“

Rug­sė­jo 16 – 22 die­no­mis

In­for­ma­ci­jos apie Šiau­lių ra­jo­ne vyk­sian­čius ren­gi­nius ieš­ko­ki­te mū­sų tink­la­lapy­je www.siau­liurvsb.lt  ar­ba mū­sų „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je

Išanks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja ir dau­giau in­for­ma­ci­jos el. pa­štu – vsb.siau­liu­raj.stiprinimas@gmail.com ar­ba tel.: +370 670 46753.

www.siau­liurvsb.lt

Užs. Nr. 325904