Mitybos patarimai senjorams: į ką atkreipti dėmesį?

Rū­pin­tis svei­ka­ta ir mi­ty­ba rei­kia vi­siems, ta­čiau re­ko­men­duo­ja­ma at­si­žvelg­ti ir į sa­vo am­žių. Nors at­ro­do, kad esant vy­res­nio am­žiaus mi­ty­bos prin­ci­pai ne­tu­rė­tų skir­tis nuo anks­čiau ga­lio­ju­sių, ta­čiau yra da­ly­kų, į ku­riuos bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį. Die­tis­tė Ži­vi­lė Dumb­rai­tė pa­tei­kia ke­le­tą mi­ty­bos pa­ta­ri­mų, ku­rie sen­jo­rams pa­dės ne tik ge­rai jaus­tis, bet ir ap­sau­gos nuo kai ku­rių li­gų.

Svar­biau­sių pro­duk­tų pen­ke­tu­kas

Die­tis­tės Ži­vi­lės Dumb­rai­tės tei­gi­mu, sen­jo­rams itin svar­bu į sa­vo ra­cio­ną įtrauk­ti pro­duk­tų, ku­rie yra bal­ty­mų šal­ti­nis. Tai paukš­tie­na, mė­sa, kiau­ši­niai, ankš­ti­nės dar­žo­vės ir pie­no pro­duk­tai.

„Jei­gu or­ga­niz­mas to­le­ruo­ja lak­to­zę, re­ko­men­duo­ju nuo­lat var­to­ti pie­no pro­duk­tus. Bran­daus am­žiaus žmo­nėms rei­kia dau­giau kal­cio, ku­ris pa­de­da iš­veng­ti os­teo­po­ro­zės ir ki­tų lė­ti­nių li­gų, su­si­ju­sių su kal­cio trū­ku­mu. Taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti ir skai­du­lų, val­gy­ti kuo dau­giau švie­žių dar­žo­vių bei vai­sių, pil­no grū­do ga­mi­nių, duo­nos“, – sa­ko Ž. Dumb­rai­tė.

Svar­biau­sių mais­to pro­duk­tų pen­ke­tu­ką, ku­rį re­ko­men­duo­ja die­tis­tė, su­da­ro: kiau­ši­niai – pui­kus bal­ty­mų ir vi­ta­mi­no D šal­ti­nis, rie­bi žu­vis – na­tū­ra­lus rie­bių­jų rūgš­čių Ome­ga 3 ir vi­ta­mi­no D šal­ti­nis, au­ga­li­nio ka­lio ku­pi­ni bro­ko­liai ir ko­pūs­tai, lie­sa rau­do­na mė­sa, ku­ria ne­rei­kė­tų pikt­nau­džiau­ti, ir sū­ris bei jo­gur­tas – na­tū­ra­lūs kal­cio šal­ti­niai.

Pa­sak Ž. Dumb­rai­tės, sen­jo­rams taip pat re­ko­men­duo­ja­ma iš­ger­ti bent 6 van­dens stik­li­nes per die­ną, ta­čiau prie skys­čių ga­li­ma pri­skir­ti ir ne­stip­rią ar­ba­tą, mi­ne­ra­li­nį van­de­nį ar net silp­ną ka­vą.

„Jei mėgs­ta­te ger­ti stip­rią ka­vą ar ar­ba­tą, ne­pa­mirš­ki­te pa­si­rū­pin­ti, kad jū­sų or­ga­niz­mas gau­tų pa­pil­do­mą stik­li­nę van­dens. Ko­fei­no tu­rin­tys gė­ri­mai ska­ti­na šla­pi­mo su­si­da­ry­mą ir pa­ša­li­na dau­giau skys­čių iš or­ga­niz­mo“, – tei­gia Ž. Dumb­rai­tė.

Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į svei­ka­tos būk­lę

Kal­bė­da­ma apie svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pus, di­de­lių skir­tu­mų tarp am­žiaus gru­pių die­tis­tė neišs­ki­ria, ta­čiau pa­žy­mi, kad vy­res­nia­me am­žiu­je bū­ti­na at­si­žvelg­ti į žmo­gaus svei­ka­tos būk­lę ir as­me­ni­nius po­rei­kius.

„Sen­jo­rai daž­nai skun­džia­si ape­ti­to sto­ka, to­dėl rei­kia steng­tis gau­ti vi­sas rei­kia­mas mais­ti­nes me­džia­gas su mais­tin­gais už­kan­džiais, taip pat steng­tis val­gy­ti daž­niau, bet rink­tis ma­žes­nes po­rci­jas. Ju­dė­ji­mas ir bu­vi­mas gry­na­me ore pa­de­da la­biau išalk­ti ir ge­riau su­virš­kin­ti su­val­gy­tą mais­tą, to­dėl rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad svar­bi ne tik mi­ty­ba, bet ir fi­zi­nė veik­la. Ka­dan­gi bran­des­nia­me am­žiu­je daž­nai ju­dė­ji­mo su­ma­žė­ja, tuo pa­čiu ir ka­lo­ri­jų rei­kia su­var­to­ti ma­žiau nei įpras­tai“, – sa­ko die­tis­tė.

Bū­na, kad dėl art­ri­to skaus­mų ar ki­tų prie­žas­čių ne­si­no­ri ga­min­ti pie­tų ar va­ka­rie­nės. To­kiais at­ve­jais Ž. Dumb­rai­tė re­ko­men­duo­ja tu­rė­ti at­sar­gų šal­dik­ly­je ar­ba kon­ser­vuo­to mais­to, iš ku­rio bū­tų leng­va grei­tai pa­si­ruoš­ti mais­tin­gą ir ver­tin­gą pa­tie­ka­lą.

Komentarai

pieno produktai kaip tik didina osteoporozės riziką    Pen, 2020-02-28 / 15:05
Nes pieno produktų pH yra rūgštinis, tad organizmas, negalinti tinkamai funkcionuoti rūgštinėje aplinkoje ''skolinasi'' kalcį iš kaulų, kad rūgštį neutralizuotų ir kaulai retėja. Tinkami kalcio šaltiniai yra lapinės daržovės, riešutai, soja, tofu, mineralinis vanduo ''Vytautas''

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.