Mitybos patarimai senjorams: į ką atkreipti dėmesį?

Rū­pin­tis svei­ka­ta ir mi­ty­ba rei­kia vi­siems, ta­čiau re­ko­men­duo­ja­ma at­si­žvelg­ti ir į sa­vo am­žių. Nors at­ro­do, kad esant vy­res­nio am­žiaus mi­ty­bos prin­ci­pai ne­tu­rė­tų skir­tis nuo anks­čiau ga­lio­ju­sių, ta­čiau yra da­ly­kų, į ku­riuos bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį. Die­tis­tė Ži­vi­lė Dumb­rai­tė pa­tei­kia ke­le­tą mi­ty­bos pa­ta­ri­mų, ku­rie sen­jo­rams pa­dės ne tik ge­rai jaus­tis, bet ir ap­sau­gos nuo kai ku­rių li­gų.

Svar­biau­sių pro­duk­tų pen­ke­tu­kas

Die­tis­tės Ži­vi­lės Dumb­rai­tės tei­gi­mu, sen­jo­rams itin svar­bu į sa­vo ra­cio­ną įtrauk­ti pro­duk­tų, ku­rie yra bal­ty­mų šal­ti­nis. Tai paukš­tie­na, mė­sa, kiau­ši­niai, ankš­ti­nės dar­žo­vės ir pie­no pro­duk­tai.

„Jei­gu or­ga­niz­mas to­le­ruo­ja lak­to­zę, re­ko­men­duo­ju nuo­lat var­to­ti pie­no pro­duk­tus. Bran­daus am­žiaus žmo­nėms rei­kia dau­giau kal­cio, ku­ris pa­de­da iš­veng­ti os­teo­po­ro­zės ir ki­tų lė­ti­nių li­gų, su­si­ju­sių su kal­cio trū­ku­mu. Taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti ir skai­du­lų, val­gy­ti kuo dau­giau švie­žių dar­žo­vių bei vai­sių, pil­no grū­do ga­mi­nių, duo­nos“, – sa­ko Ž. Dumb­rai­tė.

Svar­biau­sių mais­to pro­duk­tų pen­ke­tu­ką, ku­rį re­ko­men­duo­ja die­tis­tė, su­da­ro: kiau­ši­niai – pui­kus bal­ty­mų ir vi­ta­mi­no D šal­ti­nis, rie­bi žu­vis – na­tū­ra­lus rie­bių­jų rūgš­čių Ome­ga 3 ir vi­ta­mi­no D šal­ti­nis, au­ga­li­nio ka­lio ku­pi­ni bro­ko­liai ir ko­pūs­tai, lie­sa rau­do­na mė­sa, ku­ria ne­rei­kė­tų pikt­nau­džiau­ti, ir sū­ris bei jo­gur­tas – na­tū­ra­lūs kal­cio šal­ti­niai.

Pa­sak Ž. Dumb­rai­tės, sen­jo­rams taip pat re­ko­men­duo­ja­ma iš­ger­ti bent 6 van­dens stik­li­nes per die­ną, ta­čiau prie skys­čių ga­li­ma pri­skir­ti ir ne­stip­rią ar­ba­tą, mi­ne­ra­li­nį van­de­nį ar net silp­ną ka­vą.

„Jei mėgs­ta­te ger­ti stip­rią ka­vą ar ar­ba­tą, ne­pa­mirš­ki­te pa­si­rū­pin­ti, kad jū­sų or­ga­niz­mas gau­tų pa­pil­do­mą stik­li­nę van­dens. Ko­fei­no tu­rin­tys gė­ri­mai ska­ti­na šla­pi­mo su­si­da­ry­mą ir pa­ša­li­na dau­giau skys­čių iš or­ga­niz­mo“, – tei­gia Ž. Dumb­rai­tė.

Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į svei­ka­tos būk­lę

Kal­bė­da­ma apie svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pus, di­de­lių skir­tu­mų tarp am­žiaus gru­pių die­tis­tė neišs­ki­ria, ta­čiau pa­žy­mi, kad vy­res­nia­me am­žiu­je bū­ti­na at­si­žvelg­ti į žmo­gaus svei­ka­tos būk­lę ir as­me­ni­nius po­rei­kius.

„Sen­jo­rai daž­nai skun­džia­si ape­ti­to sto­ka, to­dėl rei­kia steng­tis gau­ti vi­sas rei­kia­mas mais­ti­nes me­džia­gas su mais­tin­gais už­kan­džiais, taip pat steng­tis val­gy­ti daž­niau, bet rink­tis ma­žes­nes po­rci­jas. Ju­dė­ji­mas ir bu­vi­mas gry­na­me ore pa­de­da la­biau išalk­ti ir ge­riau su­virš­kin­ti su­val­gy­tą mais­tą, to­dėl rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad svar­bi ne tik mi­ty­ba, bet ir fi­zi­nė veik­la. Ka­dan­gi bran­des­nia­me am­žiu­je daž­nai ju­dė­ji­mo su­ma­žė­ja, tuo pa­čiu ir ka­lo­ri­jų rei­kia su­var­to­ti ma­žiau nei įpras­tai“, – sa­ko die­tis­tė.

Bū­na, kad dėl art­ri­to skaus­mų ar ki­tų prie­žas­čių ne­si­no­ri ga­min­ti pie­tų ar va­ka­rie­nės. To­kiais at­ve­jais Ž. Dumb­rai­tė re­ko­men­duo­ja tu­rė­ti at­sar­gų šal­dik­ly­je ar­ba kon­ser­vuo­to mais­to, iš ku­rio bū­tų leng­va grei­tai pa­si­ruoš­ti mais­tin­gą ir ver­tin­gą pa­tie­ka­lą.

Triphala augalinių ekstraktų nauda