Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Gy­ve­ni­mo ra­tas grei­tai su­ka­si. Pra­bė­go dar vie­ni me­tai ir vėl mi­ni­me Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.

Ši die­na – tai gy­dy­to­jo, chi­rur­go F. Ban­tin­go gi­mi­mo die­na, ku­ris prieš 98 me­tus (1921 m.) iš­ra­do in­su­li­ną, ku­ris pa­da­rė per­vers­mą cuk­ri­nio dia­be­to gy­dy­me. Per šimt­me­tį tech­no­lo­gi­jos kei­tė­si. Šian­dien tu­ri­me pui­kius in­su­li­nus, švirkš­tik­lius, ku­riuos nau­do­ja vi­so pa­sau­lio ser­gan­tie­ji dia­be­tu. Ta­čiau, ne­žiū­rint vi­sų tech­no­lo­gi­jų, ser­gan­čių­jų dia­be­tu dau­gė­ja, kar­tu dau­gė­ja ir komp­li­ka­ci­jų, ku­rios su­ke­lia neį­ga­lu­mą, ne­rei­tai – ir mir­tį. Tik lai­ku diag­no­zuo­ta li­ga, ser­gan­čio­jo po­žiū­ris į li­gą ir nuo­la­ti­nis mo­ky­ma­sis, kaip su­si­gy­ven­ti su šia ga­na klas­tin­ga li­ga pa­de­da gy­ve­ni­mo ko­ky­bei.

Cuk­ri­nis dia­be­tas – tai me­ta­bo­li­nė li­ga, kai su­trin­ka ne tik ang­lia­van­de­nių, bet ir bal­ty­mų, rie­ba­lų, net vi­ta­mi­nų bei mi­ne­ra­lų apy­kai­ta. Dia­be­tui iš­si­vys­ty­ti tu­ri įta­kos ka­sos ląs­te­lių pa­žei­di­mas, kas le­mia in­su­li­no trū­ku­mą. Yra ir ki­tas fak­to­rius. Tai – at­spa­ru­mas in­su­li­no vei­ki­mui. Iš­si­vys­ty­ti šiai klas­tin­gai li­gai taip pat tu­ri įta­kos ir au­toi­mu­ni­niai bei ge­ne­ti­niai fak­to­riai.

Pag­rin­di­niai li­gos simp­to­mai yra troš­ku­lys, gau­sus šla­pi­ni­ma­sis, ge­ras ape­ti­tas, ko pa­se­ko­je di­dė­ja svo­ris, bend­ras silp­nu­mas. Ryš­kūs li­gos simp­to­mai su aud­rin­ga li­gos ei­ga bū­din­gi I ti­po cuk­ri­niam dia­be­tui. Šia for­ma ser­ga 5 – 10 pro­c. vi­sų ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu. Jį le­mia au­toi­mu­ni­niai pro­ce­sai. Tai dau­giau vai­kų, paaug­lių ir jau­nų žmo­nių li­ga, ne­re­tai nu­lem­ta ge­nų.Šiuo me­tu daug dir­ba­ma ir ti­ria­ma šiuo klau­si­mu.

90 – 95 pro­c. ser­ga­ma II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, ku­riam bū­din­gas at­spa­ru­mas in­su­li­nui, nors ne­re­tai bū­na ir re­lia­ty­vus in­su­li­no ne­pa­kan­ka­mu­mas. Tai – vy­res­nių, nu­tu­ku­sių, kai rie­ba­lai su­si­kau­pia dau­giau pil­vo sri­ty­je – su­si­rgi­mas. Li­ga yra pro­gre­suo­jan­ti ir II ti­po li­ga daž­nai diag­no­zuo­ja­ma pa­vė­luo­tai, kai at­si­ran­da komp­li­ka­ci­jos: ak­lu­mas, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas, in­fark­tas, in­sul­tas, ko­jų gang­re­na.

Su­sir­gi­mui diag­no­zuo­ti rei­kia pa­pras­čiau­siai tir­ti gliu­ko­zę krau­jy­je, o ra­dus pa­di­din­ta jos kie­kį, šei­mos gy­dy­to­jas vi­sa­da iš­tirs ir pa­tars, kaip rei­kia pra­dė­ti su­si­gy­ven­ti su šia li­ga.

Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos pro­ga lin­kiu vi­siems svei­ka­tos, op­ti­miz­mo, tar­pu­sa­vio bend­ra­vi­mo ir vil­ties.