Ką turėtų valgyti mokyklinukas?

Ką turėtų valgyti mokyklinukas?

Ką tu­rė­tų val­gy­ti mo­kyk­li­nu­kas?

Svei­ka mi­ty­ba le­mia ne tik har­mo­nin­gą vai­kų au­gi­mą, fi­zi­nį ir pro­ti­nį bren­di­mą, vys­ty­mą­si, bet ir dar­bin­gu­mą, su­ge­bė­ji­mą mo­ky­tis, su­si­kaup­ti. No­rint, kad vai­ko mi­ty­ba bū­tų vi­sa­ver­tė ir tei­sin­ga, ne­grės­tų įvai­rios li­gos, aler­gi­jos, bū­ti­na nuo ma­žens ug­dy­ti svei­kos mi­ty­bos įpro­čius.

Ener­gi­niai po­rei­kiai

At­siž­vel­giant į mo­kyk­li­nu­ko am­žių, mo­ki­nių die­nos ener­gi­niai po­rei­kiai su­da­ro apie 1 500–2 500 kcal, o pa­pil­do­mai fi­zi­ne veik­la už­sii­man­čių vai­kų – ir dau­giau.

To­dėl mi­ty­bos spe­cia­lis­tai pa­ta­ria pa­ros ra­cio­no ka­lo­ri­jas pa­skirs­ty­ti to­kio­mis pro­por­ci­jo­mis:

* Pus­ry­čiams – 25 pro­c.,

* Pie­tums – 35 pro­c.,

* Prieš­pie­čiams ir pa­va­ka­riams – po 20 pro­c.,

* Va­ka­rie­nei – 20 pro­c.

Va­ka­rie­nę vai­kams re­ko­men­duo­ja­ma su­val­gy­ti ne vė­liau kaip 1,5 – 2 val. prieš mie­gą.

Pus­ry­čiai

Pus­ry­čiau­ti bū­ti­na kas­dien. Mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai tu­rė­tų val­gy­ti tris kar­tus per die­ną ir už­kan­džiau­ti tarp pa­grin­di­nių die­nos val­gių. Pa­gei­dau­ti­na – to­mis pa­čio­mis va­lan­do­mis.

Au­gan­čiam or­ga­niz­mui pus­ry­čiai tu­rė­tų tap­ti įpras­tu die­nos pra­džios ri­tua­lu. Ry­tą bū­ti­na or­ga­niz­mą pa­pil­dy­ti ener­ge­ti­nių me­džia­gų to­li­mes­nei fi­zi­nei ir pro­ti­nei veik­lai, ypač vai­kams, nes bū­tent pir­mo­je die­nos pu­sė­je jie už­sii­ma ak­ty­via pro­ti­ne veik­la – įsi­sa­vi­na nau­ją in­for­ma­ci­ją, at­ku­ria jau ži­no­mą.

Ma­žų­jų pus­ry­čiams ge­riau­siai tin­ka pie­nas, jo­gur­tas, varš­kė, įvai­rūs sū­riai, kiau­ši­niai su na­tū­ra­lia ru­gi­ne duo­na ar ba­to­nu, ko­šės ir ki­ti na­tū­ra­lūs pro­duk­tai, tu­rin­tys daug ver­tin­gų me­džia­gų, neapk­rau­nan­tys or­ga­niz­mo ir su­tei­kian­tys už­tek­ti­nai ener­gi­jos.

Jei au­gi­na­te ne­val­giu­ką, teks pa­si­telk­ti vi­są kū­ry­biš­ku­mą ir fan­ta­zi­ją – ma­žų­jų val­gy­to­jų ape­ti­tą ža­di­na iš­mo­nin­gai, es­te­tiš­kai ir gra­žiai pa­tiek­tas val­gis. Žais­min­gai pa­tiek­ta kiau­ši­nie­nė, ki­to­kios for­mos bly­ne­liai ar ža­vi fan­ta­zi­ja lėkš­tė­je kur kas ska­niau nei pa­pras­tai vir­tas kiau­ši­nis ar deš­re­lės.

Pie­tūs mo­kyk­lo­je

Mo­kyk­los val­gyk­lo­je pie­tums tu­ri bū­ti pa­tie­kia­mas karš­ta­sis pa­tie­ka­las iš daug bal­ty­mų tu­rin­čių pro­duk­tų (mė­sa, paukš­tie­na, žu­vis, kiau­ši­niai, ankš­ti­niai, pie­nas ir pie­no pro­duk­tai) ir ang­lia­van­de­nių tu­rin­čių pro­duk­tų (bul­vės, ma­ka­ro­nai, kruo­pos ir pan.). Su karš­tu pa­tie­ka­lu tu­ri bū­ti pa­tie­kia­mos dar­žo­vės ar vai­siai ar­ba jų sa­lo­tos, duo­na (re­ko­men­duo­ja­ma, ru­gi­nė) ir gė­ri­mas (re­ko­men­duo­ja­ma sul­tys).

Na­mi­nis mais­tas

Na­muo­se pa­ruoš­ti prieš­pie­čių ar pie­tų rin­ki­niai ir su­pa­kuo­ti į spal­vo­tas dė­žu­tes – ge­ras pa­si­rin­ki­mas ne tik tiems, ku­rie ne­val­go pie­tų mo­kyk­lų val­gyk­lo­je, bet ir tiems, ku­rie, nu­skam­bė­jus pa­sku­ti­nės pa­mo­kos skam­bu­čiui, sku­ba į įvai­riau­sius bū­re­lius, mu­zi­kos ir dai­lės mo­kyk­las. Taip pat pra­di­nu­kams, ku­rių die­na mo­kyk­lo­je tę­sia­si vos iki 12–13 val., to­dėl so­čius ir ga­ruo­jan­čius pie­tus jie val­go na­mie.

Su­muš­ti­niai, vai­siai ar šal­ti už­kan­džiai nie­ka­da neats­tos karš­to mais­to, ta­čiau na­muo­se pa­ruoš­ti svei­ki kąs­ne­liai – kur kas ge­riau nei bul­vių traš­ku­čiai, mė­sai­niai, gruz­din­tos bul­vy­tės ir sal­dūs gė­ri­mai.

Ką dė­ti į pie­tų dė­žu­tę?

Vai­siai. Tai ga­li bū­ti obuo­lys, kriau­šė, apel­si­nas, ba­na­nas ar ki­ti vai­siai.

Ne­val­giu­kams su­ver­ki­te vai­sių vė­ri­nė­lių – ant me­di­nio ieš­mo pa­kai­to­mis ver­ki­te ku­be­liais pjaus­ty­tų vai­sių ga­ba­lė­lius.

Dar­žo­vės. Šiau­de­liais pjaus­ty­tos dar­žo­vės (sa­lie­rai, mor­kos, agur­kai) ir pa­da­žas, į ku­rį mir­ko­mos ir ska­nau­ja­mos dar­žo­vės. Tai su žo­le­lė­mis iš­suk­ta varš­kė, kre­mi­nis sū­ris, dar­žo­vių trin­ti­nis.

Su­muš­ti­niai. Su­muš­ti­niai šiaip jau nė­ra blo­gas mais­tas – rin­ki­tės duo­ną iš vi­so grū­do mil­tų, ne­pa­mirš­ki­te dau­giau la­pi­nių ir ki­tų dar­žo­vių, svies­tą ga­li­te keis­ti trin­ta varš­ke su prie­sko­niais. Su­tep­tus su­muš­ti­nius ga­li­te iš­spaus­ti no­ri­mo sau­sai­nio for­me­le – gau­si­te žais­min­gą su­muš­ti­nį.

Įvai­rūs la­va­šų su­kti­nu­kai, įda­ry­ti dar­žo­vė­mis, mė­sa, žu­vi­mi, sū­riu – dar vie­na va­ria­ci­ja su­muš­ti­nių te­ma. Ma­žos po­rci­jos kur kas pa­trauk­les­nės ir leng­viau įvei­kia­mos, to­dėl pa­ruoš­ki­te ma­žus su­muš­ti­nu­kus.

Leng­vos sa­lo­tos. Dar­žo­vių, vai­sių, su viš­tie­na ar žu­vi­mi, ma­ka­ro­nais, ry­žiais, lę­šiais ar ki­to­mis kruo­po­mis. Svar­biau­sia, kad sa­lo­tos bū­tų ruoš­tos na­mie, o ne pirk­tos pre­ky­bos cent­re.

Jo­gur­tas, varš­kė, sū­ris, sū­rio laz­de­lės, sū­re­liai ir ki­ti pie­no pro­duk­tai.

Na­mie kep­ti sal­dūs ir ne­sal­dūs py­ra­gai, vie­nas ar du kek­siu­kai – kur kas ge­riau nei pirk­ti­nė ban­de­lė, gau­siai ap­lie­ta cuk­ri­niu gla­ju­mi.

Kaip iš­si­rink­ti pie­tų dė­žu­tę?

Ven­ki­te plas­ti­ki­nių, pa­ga­min­tų iš svei­ka­tai pa­vo­jin­go plas­ti­ko (po­li­vi­nilch­lo­ri­do – PVC). Ver­čiau iš­si­rin­ki­te leng­vą me­ta­li­nę dė­žu­tę.

Atk­reip­ki­te dė­me­sį, kad me­džia­go­je, iš ku­rios pa­ga­min­ta dė­žu­tė pie­tums, ne­bū­tų švi­no.

Dė­žu­tės dy­dis pri­klau­so ir nuo val­gan­čio­jo am­žiaus bei mi­ty­bos įpro­čių.

Dė­žu­tė, ku­rio­je lai­ko­mi prieš­pie­čiai ar pie­tūs, pri­va­lo bū­ti san­da­ri.

Ma­ži pa­ta­ri­mai

* Įt­rau­ki­te ma­žuo­sius į prieš­pie­čių ar pie­tų ruo­ši­mo pro­ce­są. Vy­ki­te kar­tu ap­si­pirk­ti, at­si­žvel­ki­te į vai­ko pa­gei­da­vi­mus ir pa­siū­ly­mus, ką jie no­rė­tų val­gy­ti pie­tums. Ti­kė­ti­na, kad prieš­pie­čius, prie ku­rių ruo­šos pri­si­dė­jo pa­ts, vai­kas val­gys su kur kas di­des­niu ma­lo­nu­mu.

* Me­niu pla­nuo­ki­te su vai­kais. Leis­ki­te vai­kui iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę – tai pa­dės jums su­pras­ti, ką jū­sų vai­kas mėgs­ta la­biau­siai, su­pla­nuo­ti mais­tin­gus, pa­pras­tus ir svei­kus pus­ry­čius, prieš­pie­čius ar pie­tus.

Pa­gal Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro inf.

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

SU­MUŠ­TI­NIAI: Nors su­muš­ti­niai ne­pa­ten­ka į tra­di­ci­nių lie­tu­viš­kų pa­tie­ka­lų są­ra­šą, ap­klau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad juos Lie­tu­vo­je val­go de­vy­ni iš de­šim­ties gy­ven­to­jų (87 pro­c.). Vai­kams ga­li­ma su­tep­ti žais­min­gų su­muš­ti­nių.