Rugp­jū­čio 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas su­si­ti­ko su UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­ko dar­buo­to­jais. Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Aud­ro­nė Garš­vai­tė ir Iru­tė Var­zie­nė, Ta­ry­bos opo­zi­ci­nių So­cial­de­mok­ra­tų ir Tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jų pir­mi­nin­kės. Be­je, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas yra ir UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je me­ras V. Ja­rec­kas pa­siū­lė dar­buo­to­jams iš­sa­ky­ti tai, kas yra skau­du, ko­kią sa­vo įmo­nės atei­tį jie ma­to, ką rei­kė­tų keis­ti.

Dar­buo­to­jai kal­bė­jo ašt­riai, pri­si­min­da­mi nuo­skau­das, kal­tin­da­mi įmo­nės va­do­vę dėl per­tek­li­nių rei­ka­la­vi­mų, tik­ri­ni­mų, žmo­giš­ko bend­ra­vi­mo trū­ku­mo, dėl to, kad tarp va­do­vų ir pa­val­di­nių nė­ra jo­kios kal­bos. „Bai­si at­mos­fe­ra. Par­ke pa­li­ko dirb­ti pen­si­nin­kai, neį­ga­lu­mą tu­rin­tys ir ne­tru­kus pen­si­jon išei­sian­tys žmo­nės“, – kal­bė­jo su­si­ti­ki­mo da­ly­viai. „Kai vyks­ta rin­ki­mai, au­to­bu­sų par­kas tam­pa vi­sų kan­di­da­tų kor­ta, kan­di­da­tai fo­tog­ra­fuo­ja­si prie au­to­bu­sų, po rin­ki­mų mus vi­si pa­mirš­ta. Anks­tes­nė val­džia nie­ko ne­da­rė, kad au­to­bu­sų par­kas su­stip­rė­tų“, – prie­kaiš­ta­vo žmo­nės.

Vai­ruo­to­jai kal­bė­jo, kad va­ži­nė­da­mi tarp­mies­ti­niais marš­ru­tais į Kau­ną, Vil­nių, ki­tus di­des­nius ša­lies mies­tus ma­to, ko­kiais au­to­bu­sais va­ži­nė­ja jų ko­le­gos iš ki­tų par­kų, daž­nai gir­di ke­lei­vių prie­kaiš­tus ir klau­si­mus, ka­da bir­žie­čiai su tais „lau­žais“ baigs va­ži­nė­ti.

Trans­por­to sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Va­si­liū­nie­nė pa­tei­kė sta­tis­ti­ką: šiuo me­tu įmo­nė­je dir­ba 27 vai­ruo­to­jai, 13 va­ži­nė­ja tarp­mies­ti­niais, 14 – prie­mies­čio marš­ru­tais, 3 žmo­nės šiuo me­tu ser­ga. Vi­du­ti­nis vai­ruo­to­jų am­žius – 58,4 m., vy­riau­siam vai­ruo­to­jui 68, jau­niau­siam – 46 me­tai. Neats­kai­čius mo­kes­čių tarp­mies­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jai II šių me­tų ket­vir­tį ga­vo vi­du­ti­niš­kai 926,54 eu­ro, prie­mies­ti­nių rei­sų – 754,46 eu­ro. Vai­ruo­to­jų trūks­ta, to­dėl daž­nas dir­ba virš­va­lan­džius.

R. Va­si­liū­nie­nė pa­tei­kė skai­čius ir apie au­to­bu­sus: iš vi­so yra 33 au­to­bu­sai, iš jų 9 ne­va­žiuo­ja, 3 ar­ti­miau­siu me­tu bus neeksp­loa­tuo­ja­mi, o prie­mies­čio marš­ru­tams ne­del­siant rei­ka­lin­gas bent vie­nas pa­pil­do­mas au­to­bu­sas. Se­niau­siam tarp­mies­ti­nių rei­sų au­to­bu­sui – 33, nau­jau­siam – 8 me­tai, se­niau­siam prie­mies­ti­nių rei­sų au­to­bu­sui – 37, nau­jau­siam – 17 me­tų. Dar­buo­to­jai pa­tvir­ti­no: au­to­me­cha­ni­kai yra tik­ri ste­buk­la­da­riai, kai re­mon­tuo­ja by­ran­čius au­to­bu­sus. „Bet ne­tu­ri­me pa­mirš­ti, kad to­kiais au­to­bu­sais mes ve­ža­me žmo­nes, ve­ža­me karš­tą die­ną ir šal­to­mis žie­mos die­no­mis, mes at­sa­kin­gi už žmo­nių gy­vy­bę, o pa­tys ne­sa­me ga­ran­tuo­ti, kad au­to­bu­sas ne­su­ges rei­so me­tu“, – kal­bė­jo vai­ruo­to­jai.

2017 m. UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas au­to­bu­sais bu­vo per­vež­ti 423169 ke­lei­viai, praė­ju­siais me­tais – tik 393718.

Įmo­nės va­do­vė Gied­ra Pla­dy­tė-Pet­ro­vič prieš at­sa­ky­da­ma į klau­si­mus ir prie­kaiš­tus sa­vo dar­buo­to­jus il­go­kai mo­kė bend­ra­vi­mo kul­tū­ros. Di­rek­to­rė tvir­ti­no prie­šin­gai, nei su­si­ti­ki­me kal­bė­jo žmo­nės: bend­rau­ja­ma nor­ma­liai, pa­gal įsta­ty­mus, už­tik­ri­na­ma in­for­ma­ci­jos sklai­da per at­sa­kin­gus dar­buo­to­jus ir pro­fsą­jun­gos at­sto­vus. Į vai­ruo­to­jų prie­kaiš­tus dėl ne­pat­va­rių au­to­bu­sų pir­ki­mo ir jų kai­nų di­rek­to­rė at­sa­kė, kad pir­ki­mai bu­vo at­lie­ka­mi per Cent­ri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą, ir kai­ną dik­ta­vo rin­ka.

Įmo­nės dar­buo­to­jai bu­vo įsi­ti­ki­nę: vie­na įmo­nė neiš­gy­vens, jai bū­ti­na Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba.

Me­ras V. Ja­rec­kas pa­siū­lė pa­si­sa­ky­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei I. Var­zie­nei, bu­vu­siai vi­ce­me­rei, me­rei, dėl dar­buo­to­jų iš­sa­ky­tų prie­kaiš­tų bu­vu­siai ra­jo­no val­džiai. I. Var­zie­nė paaiš­ki­no, kad į šį su­si­rin­ki­mą ją pa­kvie­tė ki­ti dar­buo­to­jai, o Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos va­do­vės ban­do iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl ne­lau­kiant au­di­to (rugp­jū­čio 22 d. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą pa­ves­ti Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai iki 2019 m. gruo­džio 31 d. at­lik­ti UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­ko veik­los au­di­tą už 2016–2019 m.) įmo­nės va­do­vė at­lei­džia­ma ša­lių su­si­ta­ri­mu. I. Var­zie­nė paaiš­ki­no, kad anks­čiau bu­vo ban­dy­mas par­duo­ti Au­to­bu­sų par­ką in­ves­tuo­to­jams, ta­čiau šie, pa­si­do­mė­ję įmo­nės rei­ka­lais, ke­ti­ni­mų at­si­sa­kė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas paaiš­ki­no ban­dęs su­ras­ti UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas va­do­vų raš­tus Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams, kur bū­tų pra­šo­ma pa­gal­bos ar pra­ne­ša­ma apie su­dė­tin­gą pa­dė­tį įmo­nė­je. Pa­vy­ko ras­ti tik vie­ną raš­tą, ad­re­suo­tą anks­tes­nės ka­den­ci­jos Ta­ry­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui S. Štrė­mui.

V. Ja­rec­kas api­bend­ri­no: rū­pin­tis Au­to­bu­sų par­ko rei­ka­lais, už­tik­rin­ti ra­jo­no žmo­nių pa­vė­žė­ji­mą yra vie­nas iš Sa­vi­val­dy­bės prio­ri­te­tų, tad bus sten­gia­ma­si įvai­riais bū­dais pa­dė­ti įveik­ti su­si­da­riu­sią su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai jau do­mė­jo­si, kaip pa­na­šius rei­ka­lus spren­džia ki­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.

Ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas at­si­svei­ki­no iki ki­to su­si­ti­ki­mo su įmo­nės dar­buo­to­jais. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius kal­bė­jo, kad ak­tua­liau­si klau­si­mai bus svars­to­mi ne­tru­kus vyk­sian­čia­me UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas val­dy­bos po­sė­dy­je.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė