Stalo teniso turnyras

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­trau­ka
Spa­lio 11 d. Pa­bir­žės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko sta­lo te­ni­so tur­ny­ras skir­tas Po­li­ci­jos die­nai, ku­rį or­ga­ni­za­vo Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius.

Tar­pu­sa­vy­je rung­ty­nia­vo mo­ki­niai iš 5 mo­kyk­lų: Pa­bir­žės, Kra­tiš­kių, "Sau­lės" gim­na­zi­jos, Bir­žų TVMC, Jo­niš­kio r. Ga­tau­čių. Taip pat da­ly­va­vo Bir­žų sta­lo te­ni­so klu­bo "Top­sas" na­riai ir Ro­kiš­kio r. PK ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai.

Nu­ga­lė­to­jais ta­po:

Mer­gai­čių gru­pė: I-Ka­ro­li­na Baikš­ty­tė (Ga­tau­čių), II- Aus­tė­ja Bal­tuš­ko­ny­tė (Ga­tau­čių), III-Ne­da Ma­ši­naus­ky­tė (Sau­lė)

Ber­niu­kų gru­pė: I-No­jus-Kris­tu­pas Pau­ša (Pa­bir­žė), II-Man­tas Vo­ras(Bir­žų TVMC), III-Gvi­das Rim­džius (Ga­tau­čių).

Suau­gu­sių­jų gru­pė: I-Li­na Mar­tin­kė, II-Al­man­tas Ju­dic­kas, III-Eit­vy­das Li­kas (vi­si pa­rei­gū­nai).