Jaunųjų pilotų startai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Iš kai­rės: Orin­ta Juod­gu­dy­tė,ša­lies čem­pio­ne ta­pu­si Emi­lė Nau­džiū­tė, Eg­lė Už­tu­py­tė, Elis Bal­čiū­nas ir tei­sė­jas Ug­nius Kai­rys.
Rugp­jū­čio 26 – 30 die­no­mis Kė­dai­niuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos vai­kų avia­ci­jos na­cio­na­li­nia­me čem­pio­na­te Bro­niaus Oš­ki­nio tau­rei lai­mė­ti da­ly­va­vo ir bir­žie­čiai. Bir­žų es­kad­ri­lės ko­man­da (tre­ne­ris A. Pa­že­mec­kas) iš­ko­vo­jo 4-ąją vie­tą iš 12 ko­man­dų.

Ge­riau­siai se­kė­si pi­lo­tei Emi­lei Nau­džiū­tei, ta­pu­siai ša­lies čem­pio­ne tarp mer­gai­čių. Bir­žie­čiai pi­lo­tai skrai­dė sklan­dy­tu­vu LAK-16A, pa­ga­min­tu Lie­tu­vo­je, spor­ti­nės avia­ci­jos ga­myk­lo­je.

Jau­nuo­sius pi­lo­tus pa­svei­ki­no Bir­žų pi­lo­tų klu­bo va­do­vas Al­gi­man­tas Jan­kaus­kas ir pa­do­va­no­jo skry­dį sa­vo nau­juo­ju lėk­tu­vu "Ta­ra­gon".

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos Vai­kų avia­ci­jos mo­kyk­la reor­ga­ni­zuo­ta ir da­bar va­di­na­si Vai­kų avia­ci­jos aka­de­mi­ja. Aka­de­mi­ja pri­klau­so Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, Ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo cent­rui. Lau­kia­me vai­kų nuo 9 iki 15 me­tų am­žiaus.