Pradėta tvarkyti Širvėnos ežero pakrantė

Bend­ro­vės "Ty­la" nuo­tr.

Praė­ju­sį pir­ma­die­nį pra­dė­ti tvar­ky­mo dar­bai Šir­vė­nos pa­kran­tė­je nuo pės­čių­jų til­to iki kem­pin­go. Tai – nau­ja poil­sio erd­vė bir­žie­čiams, ku­ria­ma Bir­žų ro­ta­ry klu­bo ini­cia­ty­va ir lė­šo­mis.

Praė­ju­siais me­tais "Bir­žie­čių žo­dy­je" ra­šė­me apie Bir­žų ro­ta­ry klu­bo bei jo bi­čiu­lių iš ki­tų mies­tų pa­so­din­tą par­ką pae­že­rė­je. Šiais me­tais klu­bo na­riai tę­sia dar­bą. Šiuo me­tu Bir­žų ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­to pa­rei­gas ei­nan­tis Aud­rius Juk­na "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­reng­tas, o šie­met pa­tvir­tin­tas pa­kran­tės tvar­ky­mo pro­jek­tas. Pra­si­dė­jo pir­mo­jo eta­po dar­bai.

– Ka­dan­gi ne­no­rė­jo­me pa­kran­tės iš­raus­ti prieš mies­to šven­tę,dar­bai pra­si­dė­jo šį pir­ma­die­nį. Tie­sia­mas ta­kas nuo pės­čių­jų til­to iki kem­pin­go. No­ri­me, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­gu, to­dėl šiuo ta­ku bus su­jung­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas su ta­ku pa­lei kem­pin­gą. Ta­kas bus su­tvir­tin­tas ko­rė­ta dan­ga, į ją pri­pil­ta skal­de­lės. Jis tu­ri bū­ti pa­to­gus ir pės­tie­siems, ir dvi­ra­ti­nin­kams. Per grio­vį pa­sta­ty­tas liep­te­lis, ku­rį su­meist­ra­vo bend­ro­vės "Ty­la" dar­buo­to­jai. Prie­šais til­te­lį bus pa­da­ry­ti var­tai, ku­rie žy­mės įė­ji­mą į par­ką, – kal­bė­jo A. Juk­na.

Ta­kas pa­lei eže­ro pa­kran­tę bus baig­tas jau šio mė­ne­sio pa­bai­go­je.

– Ki­tą­met par­ko kū­ri­mą tę­si­me. Pla­nuo­ja­me pa­sta­ty­ti suo­liu­kus, įreng­ti poil­sio zo­nas. To­je vie­to­je, kur pa­so­din­ti me­de­liai, ar­čiau sta­dio­no bus įreng­tas sau­lės laik­ro­dis. Tai bus vie­ta lai­ko pra­lei­di­mui, pa­si­sė­dė­ji­mui, – sa­kė Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas.

Anot A. Juk­nos, šis par­kas – Ro­ta­ry klu­bo na­rių do­va­na bir­žie­čiams. Jo dar­bus fi­nan­suo­ja Ro­ta­ry klu­bo na­riai bei jų val­do­mos įmo­nės.

– Šiai mū­sų idė­jai pri­ta­rė ir bu­vu­sio­ji ra­jo­no val­džia, pri­ta­ria ir da­bar­ti­niai ra­jo­no va­do­vai. Ti­ki­mės, kad Sa­vi­val­dy­bė bent jau pri­si­dės prie šio par­ko prie­žiū­ros. Bū­tų ne koks vaiz­das, jei ša­lia su­tvar­ky­to par­ko ir eže­ro pa­kran­tės žel­tų žo­lės. Ta­kas bū­tų ne­be­pat­rauk­lus žmo­nėms, – sa­kė A. Juk­na.

Ta­kas, nors dar tik įren­gi­nė­ja­mas, jau pa­trau­kė bir­žie­čių dė­me­sį. Juo jau vaikš­ti­nė­ja žmo­nės.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ