Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vas A. Sko­rups­kas.
Į penk­tą­jį po­sė­dį su­si­rin­kę šios ka­den­ci­jos ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė, kad bū­tų pa­si­ra­šy­ta Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir VšĮ Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai. Ta­čiau pir­miau­sia iš­ka­man­ti­nė­jo į po­sė­dį iš­kvies­tą Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vą Ar­vy­dą Sko­rups­ką. Po­li­ti­kams rū­pė­jo li­go­ni­nės pla­nai Li­kė­nuo­se. A. Sko­rups­kas pa­pa­sa­ko­jo, ko­kie žings­niai da­ro­mi kar­tu su Bir­žų sa­vi­val­dy­be, ta­čiau pla­no B neiš­da­vė.

Pa­dė­ko­jęs už kvie­ti­mą da­ly­vau­ti po­sė­dy­je ir nu­švies­ti, koks Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės ma­ty­mas Li­kė­nų klau­si­mu, A. Sko­rups­kas pri­mi­nė, jog Li­kė­nai – vie­na se­niau­sių svei­ka­ti­ni­mo įstai­gų Lie­tu­vo­je, vei­kian­ti nuo XIV am­žiaus. Li­kė­nų mi­ne­ra­li­nis van­dens mi­ne­ra­li­za­ci­ja du kar­tus di­des­nė nei Drus­ki­nin­kų. Pur­vas, ku­riuo gi­ria­si Drus­ki­nin­kai ir Birš­to­nas, ke­liau­ja ne iš kur nors ki­tur, o iš Li­kė­nų. Anot A. Sko­rups­ko, dar fa­šis­ti­nė Vo­kie­ti­ja 1942 – 1943 me­tais bu­vo nu­ma­čiu­si Li­kė­nų vys­ty­mo pro­jek­tą iš tri­jų da­lių: gy­do­mo­sios, vieš­bu­čio ir so­cia­li­nio seg­men­to. Čia bu­vo pla­nuo­ja­ma ka­ro in­va­li­dų rea­bi­li­ta­ci­ja.

Šiai die­nai taip pat nu­ma­to­mas Li­kė­nų vys­ty­mo pla­nas tri­mis kryp­ti­mis: me­di­ci­nos, psi­cho­lo­gi­nė bei so­cia­li­nė rea­bi­li­ta­ci­ja. A. Sko­rups­kas sa­kė, jog kar­tu su Bir­žų ra­jo­no me­ru V. Ja­rec­ku yra bend­ra­vę su kar­je­rą bai­gu­siais pro­fe­sio­na­liais spor­ti­nin­kais. Jie per sa­vo spor­to kar­je­rą pra­ran­da svei­ka­tą. Tad Li­kė­nai ga­lė­tų spe­cia­li­zuo­tis spor­ti­nin­kų il­ga­lai­kė­je rea­bi­li­ta­ci­jo­je. Olim­pi­nis ko­mi­te­tas, mi­nis­te­ri­ja šia idė­ja su­si­do­mė­jo.

Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vas kal­bė­jo, jog su me­ru V. Ja­rec­ku su­ta­rė, kad Res­pub­li­ki­nė Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė ima­si Li­kė­nų me­di­ci­nos sri­ties, o Bir­žų sa­vi­val­dy­bė bū­tų at­sa­kin­ga už inf­rast­ruk­tū­rą. Li­kė­nuo­se at­si­ra­dus šiuo­lai­kiš­kam rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rui, nau­dos tu­rė­tų ne tik Bir­žai, bet ir vi­sas Pa­ne­vė­žio re­gio­nas, nes pa­na­šūs cent­rai yra tik Drus­ki­nin­kuo­se ir Birš­to­ne. Ar­ti­miau­sias – Jūr­ma­lo­je.

– Esa­me pa­tei­kę mi­nis­te­ri­jai Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės vys­ty­mo pro­gra­mą. Ti­ki­mės ki­tą­met at­sa­ky­mo. Pa­raiš­ką esa­me pa­tei­kę ir ES struk­tū­ri­niams fon­dams. Taip pat ti­ki­mės at­sa­ky­mo. Rug­sė­jo 3 die­ną ke­liau­jam į Pa­ne­vė­žio re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą, ban­dy­sim gau­ti lė­šų inf­rast­ruk­tū­rai. Jei Ta­ry­bos na­riai pri­tars su­tar­čiai – bus pa­grin­das kreip­tis. Pa­ne­vė­žio re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos stra­te­gi­nis už­da­vi­nys – kad Li­kė­nų klau­si­mas bū­tų įtrauk­tas į vals­ty­bės prio­ri­te­tų są­ra­šą, – kal­bė­jo A. Sko­rups­kas.

A. Sko­rups­kas sa­kė, jog Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je iki šių me­tų pa­bai­gos lo­vų skai­čius tu­rė­tų išaug­ti nuo 90 iki 100. Jau da­bar dau­gė­ja čia be­si­gy­dan­čių pa­cien­tų.

Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vas pra­ne­šė, jog į rug­sė­jo 6 die­ną vyk­sian­čio­je biu­ve­tės 50-me­čio šven­tė­je ti­ki­si su­lauk­ti vals­ty­bės va­do­vų ir su­pa­žin­din­ti juos su esa­ma si­tua­ci­ja ir pla­nais.

Ta­ry­bos na­rė I. Var­zie­nė tei­gė, jog ši si­tua­ci­ja ži­no­ma iki skaus­mo. Si­tua­ci­ją vei­kia po­li­ti­niai ka­tak­liz­mai. Bū­da­mas Sei­mo na­riu A. Zel­ti­nis taip pat į Li­kė­nus ve­žė mi­nist­rus, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mas nu­trū­ko. I. Var­zie­nė tei­ra­vo­si, ko­kia šiuo me­tu yra mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja dėl Li­kė­nų vys­ty­mo.

A. Sko­rups­kas sa­kė, jog ne­tu­rint ran­ko­se pa­si­ra­šy­tų fi­nan­sa­vi­mo do­ku­men­tų sun­ku ką nors pa­sa­ky­ti.

– Tu­rim ir pla­ną B. Bet net kan­ki­na­mas neiš­duo­siu, – tei­gė A. Sko­rups­kas.

D. Ja­ku­bė­nas tei­ra­vo­si, kiek kai­nuos Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės re­no­va­ci­ja? Anot A. Sko­rups­ko, Pir­ma­sis eta­pas – gy­dyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­ja, par­ko tvar­ky­mas – apie 5 mln. eu­rų. Ta­čiau tai – tik star­ti­nis eta­pas.

M. Vi­soc­kas do­mė­jo­si žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais. Kaip bus pri­trau­kia­mi spe­cia­lis­tai? Li­go­ni­nės va­do­vas sa­kė, jog ne­tu­rint pa­tvir­tin­to pro­jek­to kal­ba apie spe­cia­lis­tų pri­trau­ki­mą bū­tų tik oro vir­pi­ni­mas.

– Pa­sa­kų sekt ne­ga­liu, kol ne­tu­rim aiš­kaus įvyk­do­mo pla­no. Ne­ga­liu ap­gau­di­nė­ti žmo­nių, – kal­bė­jo A. Sko­rups­kas.

Ta­čiau Li­go­ni­nės va­do­vas pa­tvir­ti­no, jog į Res­pub­li­ki­nę Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nę spe­cia­lis­tai sėk­min­gai at­vyks­ta. Vien šiais me­tais at­vy­ko 14 jau­nų gy­dy­to­jų.

– Tu­rim, kas mo­ka pri­trauk­ti spe­cia­lis­tus, – kal­bė­jo va­do­vas.

Ta­ry­bos na­rys A. Juk­na tei­gė, jog pir­ma­sis eta­pas nu­ma­ty­tas ne Li­kė­nų plėt­rai.

– Pir­ma­sis eta­pas – se­no­jo kor­pu­so re­no­va­ci­ja ir iš­plė­ti­mas iki 150 vie­tų. Taip pat par­ko su­tvar­ky­mas, nes ten as­fal­tas ma­no am­žiaus. Sa­vait­ga­liais sun­ku žiū­rė­ti, kai tu­ris­tai vaikš­to kau­bu­rė­liais, – kal­bė­jo A. Sko­rups­kas.

V. Val­kiū­nas sa­kė, jog iš bu­vu­sio Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės va­do­vo Do­ro­šo da­bar­ti­nis va­do­vas ga­vo ne­blo­gą pa­li­ki­mą, kol jam ko­jų ir ran­kų ne­su­pan­čio­jo. V. Val­kiū­nas tei­ra­vo­si, ar bus iš­pirk­tas Li­kė­nų pur­vas?

A. Sko­rups­kas sa­kė, jog šiuo me­tu ren­gia­mas kar­je­ro nau­do­ji­mo ap­ra­šas, ku­ris bus tvir­ti­na­mas.

A. Vait­ke­vi­čius tei­gė, jog Li­kė­nai – pa­sku­ti­nė­je vie­to­je, juos ap­len­kė ir Drus­ki­nin­kai, ir Anykš­čiai, o pla­nas B tę­sia­si jau nuo po­ka­rio lai­kų. To­kia ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio nuo­mo­nė įžei­dė li­go­ni­nės va­do­vą:

– Vi­zi­ja tu­rim, bet ap­kal­tin­ti ma­ne ir dar­buo­to­jus, kad pra­sčiau­siai dir­ba­me, ne­tei­sin­ga. Pra­šau Li­kė­nų dar­buo­to­jų neį­žei­di­nėt. Taip, vaiz­das kar­tais ir ne koks, ta­čiau žmo­nės dir­ba pro­fe­sio­na­liai.

At­sa­ky­da­ma A. Vait­ke­vi­čiui, Ta­ry­bos na­rė S. Ei­ta­vi­čie­nė gy­rė Li­kė­nų dar­buo­to­jus už pro­fe­sio­na­lu­mą ir sa­kė esan­ti jiems dė­kin­ga jiems už tai, kad ga­li vaikš­čio­ti ir ne­jau­čia skaus­mų, nors dir­ba jie ir ne pa­čio­mis ge­riau­sio­mis są­ly­go­mis.

Po dis­ku­si­jų Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė Sa­vi­val­dy­bės ir Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui vi­sais bal­sais (Ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo tik Ta­ry­bos na­rys R. Vai­gi­nas).

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ