Nuot­rau­ka iš bib­lio­te­kos ar­chy­vo.
I. Dre­vins­kai­tė, V. Vo­rie­nė, K. Pi­kū­nas su Me­kų gi­mi­nai­čiais.
Gruo­džio 12 d. Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je (VDA) vy­ko ren­gi­nys, skir­tas avan­gar­di­nio ki­no pra­di­nin­kui, poe­tui ir pub­li­cis­tui, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tui, Bir­žų gar­bės pi­lie­čiui, VDA gar­bės dak­ta­rui Jo­nui Me­kui at­min­ti.

J. Me­ko ei­lė­raš­čių rin­ki­ny­je „Die­nų raš­tai“ vie­na­me ei­lė­raš­ty­je su­skam­ba: „iš <...> at­min­ties“. Taip va­di­no­si ir ren­gi­nys, (Jo­nas Me­kas: „Iš <...> at­min­ties“), ku­rio me­tu įžy­mūs ir pra­de­dan­tie­ji lie­tu­vių me­ni­nin­kai at­si­grę­žė į J. Me­ko praei­tį ir kū­ry­bą, ją sa­vaip in­terp­re­ta­vo ir kū­rė su juo sa­vi­tą san­ty­kį.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir Bir­žų at­sto­vai: Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė, vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ind­ra Dre­vins­kai­tė, Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė.

Bib­lio­te­kos at­sto­vai į ren­gi­nį bu­vo kvies­ti pri­sta­ty­ti ne­se­nai iš­leis­tos J. Me­ko „Se­me­niš­kių idi­lių“ au­diok­ny­gos, ku­rios lei­dy­bą rė­mė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Bir­žų sa­vi­val­dy­bė.

Au­diok­ny­gos įra­šas skam­bė­jo prieš pat ren­gi­nio pra­džią, ren­kan­tis da­ly­viams.

Ši au­diok­ny­ga at­si­ra­do J. Me­ko pa­gei­da­vi­mu, iš­reikš­tu elekt­ro­ni­niu laiš­ku li­kus 20 die­nų iki mir­ties. Pa­sau­ly­je gar­sus me­ni­nin­kas iš­sa­kė no­rą, kad jo vi­sas idi­les įskai­ty­tų bir­žie­tis Leo­ni­das Čiu­da­ras. Au­diok­ny­gos gar­so ta­ke­lį su­kū­rė Gied­rius Ži­lins­kas.

Šio pro­jek­to pa­grin­di­nė koor­di­na­to­rė – I. Dre­vins­kai­tė, ku­ri ren­gi­nio me­tu VDA kal­bė­jo:

„Man la­bai sma­gu šian­dien kal­bė­ti apie Bir­žus, Se­me­niš­kius, Jo­ną Me­ką. La­bai džiu­gu ren­gi­ny­je ma­ty­ti žmo­nes, ku­rie tu­ri šak­nų Bir­žuo­se ar­ba kaip nors ki­taip yra su jais su­si­ję. Mes, bir­žie­čiai, ti­ki­mės, kad į sos­ti­nę šian­dien at­ve­žėm Bir­žų kva­po, spal­vos, jaus­mo. J. Me­kas tuo bū­tų pa­ten­kin­tas. Džiau­gia­mės, kad pa­sku­ti­nius tre­jus me­tu jis bend­ra­vo su Bir­žų bib­lio­te­ka, at­siun­tė da­lį sa­vo ar­chy­vo, o mes jo gim­tą­jį kai­mą įpras­mi­no­me lau­kų ak­me­niu. Tai, kad pa­jus­tu­mė­te, kas iki ga­lo yra Jo­nas Me­kas, kvie­čiu ap­lan­ky­ti Bir­žus ir Se­me­niš­kius“.

Tai bu­vo pir­ma­sis „Se­me­niš­kių idi­lių“ vie­šas au­diok­ny­gos pri­sta­ty­mas. Sau­sio 23 d., mi­nint pir­mą­sias J. Me­ko mir­ties me­ti­nes, ji bus pri­sta­ty­ta bib­lio­te­kos ren­gi­ny­je Bir­žuo­se, o va­sa­rio 20-23 d. – Tarp­tau­ti­nė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir kny­gų su­da­ry­to­jas, „Pass­port Jour­nal“ kū­rė­jas Kęs­tu­tis Pi­kū­nas, ku­ris kvie­tė pa­si­vaikš­čio­ti po dar ne­pub­li­kuo­tos kny­gos „Jo­nas ir Adol­fas Me­kai. Gy­ve­ni­mo lai(š)kai“ tu­ri­nį. Kruopš­čiai at­rink­tos fo­tog­ra­fi­jos ir nie­kur ne­pub­li­kuo­ti as­me­ni­niai J. ir A. Me­kų laiš­kai mo­ti­nai Elz­bie­tai Me­kie­nei, bro­liui Pet­rui Me­kui, nu­gu­lę ant me­ta­li­nių spau­dos for­mų, me­ni­nė­je K. Pi­kū­no kny­gos ins­ta­lia­ci­jo­je at­sklei­dė jaut­rias emig­ra­vu­sių bro­lių as­me­ny­bių pu­ses.

Ku­riant ir lei­džiant kny­gą „Jo­nas ir Adol­fas Me­kai. Gy­ve­ni­mo lai(š)kai“ kar­tu su K. Pi­kū­nu bend­ra­dar­bia­vo ir Bir­žų bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja I. Dre­vins­kai­tė, J. ir A. Me­kų gi­mi­nės, šei­mos na­riai. Kny­gos lei­dy­bą iš da­lies fi­nan­sa­vo Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bė. Kny­gos pri­sta­ty­mas Bir­žuo­se pla­nuo­ja­mas ki­tų me­tų sau­sį, va­sa­rio mė­ne­sį – Tarp­tau­ti­nė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je.

Ren­gi­ny­je taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta kū­rė­jos Aud­ros Vau (Aud­ros Vaup­šie­nės) 2017 m. su­kur­ta vi­deoins­ta­lia­ci­ja – Jo­no Me­ko vi­deo­port­re­tas „Poe­tai nie­ka­da ne­mie­ga“.

Vi­deo­me­ni­nin­kas Hen­ri­kas Gul­bi­nas kvie­tė ste­bė­ti jo su­kur­tą fil­mą „3 die­nos Pa­ry­žiu­je – at­sa­ky­mai be klau­si­mų“. Tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no kū­rė­jas De­ni­sas Ko­lo­myc­kis pri­sta­tė vi­deoins­ta­lia­ci­ją – šo­kio die­no­raš­tį „10:01 Dan­ce Sto­ry“.

Ren­gi­nio erd­vę už­pil­dė VDA stu­den­čių in­di­vi­dua­lūs ir bend­ri per­for­man­sai.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo VDA, Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, įžy­mūs kū­rė­jai ir me­ni­nin­kai, J. Me­ko kū­ry­bos ger­bė­jai.