Šokančių fontanų šou Biržuose

Egidijaus Butėno nuo­tr.
Va­ka­rė­jan­tį dan­gų nu­švie­tė įspū­din­gi fon­ta­nai.
Mu­zi­ki­niai šo­kan­tys fon­ta­nai at­si­ra­do nau­do­jant pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas su­jun­gian­čias van­dens, švie­sos ir mu­zi­kos efek­tus. Jie, kaip šven­tės da­lis vis daž­niau nau­do­ja­mi mies­to šven­tė­se, fes­ti­va­liuo­se, va­ka­rė­liuo­se, puo­šia kon­cer­tus ir įvai­rius ren­gi­nius. Įs­pū­din­gą šo­kan­čių fon­ta­nų re­gi­nį praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bir­žų mies­tui pa­do­va­no­jo UAB "Ty­la".

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Apaš­čios upės pa­kran­tė­je, prie vieš­bu­čio "Ty­la" vy­ko šo­kan­čių fon­ta­nų šou. "No­rė­jo­me iš­nau­do­ti ša­lia vieš­bu­čio esan­čią van­dens erd­vę ir kar­tu pa­gy­vin­ti ap­lin­ką, tad nu­spren­dė­me upė­je įreng­ti fon­ta­ną, o jo pri­sta­ty­mo pro­ga – pa­do­va­no­ti gra­žią šven­tę mies­tie­čiams", - kal­bė­jo UAB "Ty­la" di­rek­to­rius Egi­di­jus Bu­tė­nas.

Pris­ta­ty­mui bu­vo pa­ruoš­ti sep­ty­ni fon­ta­nai, ku­rie, skam­bant skir­tin­giems mu­zi­kos kū­ri­niams rit­min­gai šo­ko, tems­tan­tį ru­dens va­ka­rą nu­švies­da­mi ryš­kio­mis spal­vo­mis. Van­dens sro­vės, jų aukš­čiai ir ap­švie­ti­mo spal­vos kei­tė­si pa­gal mu­zi­ką, su­kur­da­mos ne­pap­ras­tą re­gi­nį.

Fon­ta­nus pa­si­ro­dy­mui pa­ruo­šė mo­bi­laus fon­ta­no nuo­ma už­sii­man­ti įmo­nė, ku­rios at­sto­vas Man­tas Ku­raus­kas pri­pa­ži­no, kad su­kur­ti to­kį šou rei­kia įdė­ti daug dar­bo: "Su­reng­ti to­kį šou sa­vo šven­tė­je šian­die­ną yra po­pu­lia­ru. Tai bran­gi, bet dė­me­sio ver­ta pra­mo­ga. Vien su­prog­ra­muo­ti vie­ną dai­ną fon­ta­nui už­trun­ka apie še­šias va­lan­das, o kai fon­ta­nų ir mu­zi­ki­nių kū­ri­nių dau­giau – tai ir dar­bo ne­ma­žai. Ta­čiau re­zul­ta­tas pra­noks­ta lū­kes­čius..."

Nors ži­nia apie bū­si­mą fon­ta­no pri­sta­ty­mą vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skli­do tik pa­čią ren­gi­nio die­ną, pa­si­gė­rė­ti įspū­din­gais vaiz­dais su­si­rin­ko gau­sus bū­rys žiū­ro­vų, ku­rie po pa­si­ro­dy­mo vie­nin­gai pra­šė pa­kar­to­ji­mo. "Sma­gu, kad žmo­nėms pa­tin­ka. Juk tai ne tik vieš­bu­čio, bet ir mies­to puoš­me­na." – džiau­gė­si E. Bu­tė­nas. Pa­si­ro­dy­mą už­bai­gė fe­jer­ver­kai, po ku­rių, pri­ti­lus mu­zi­kai, spal­vo­tais fon­ta­nų šo­kiais bu­vo ga­li­ma gė­rė­tis iki pat vi­dur­nak­čio.

Ki­tą die­ną, pa­si­gro­žė­ti nau­juo­ju fon­ta­nu vis ėjo žmo­nės ar stab­te­lė­da­vo pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai... Žmo­nėms pa­tin­ka, nes jų mies­tas gra­žė­ja.