Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Į jau pa­mėg­tą sen­jo­rų suė­ji­mą su­si­rin­ko ke­lios de­šim­tys bir­žie­čių
Ko­vo pir­mą­jį tre­čia­die­nį, kaip ir pla­nuo­ta, Bir­žų pi­ly­je įvy­ko jau tra­di­ci­ne tam­pan­ti "Sen­jo­rų ar­ba­tė­lė". Ka­dan­gi šio ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja ir ve­dė­ja, Bir­žų vie­šo­sios bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Vens­kū­nie­ne sir­go, ren­gi­nį ve­dė Manf­re­das Bri­džius ir Eu­ge­ni­ja Vo­sy­lie­ne. Jie­du praė­ju­sio mė­ne­sio ren­gi­ny­je plo­ji­mais bu­vo iš­rink­ti į sen­jo­rų ren­gi­nio val­džią: Manf­re­das - pre­zi­den­tu, Eu­ge­ni­ja - kul­tū­ros mi­nist­re.

"Sen­jo­rų ar­ba­tė­lės" re­gi­ny­je bu­vo daug veik­los. Su­si­rin­ku­sius su pa­va­sa­riu mu­zi­ka ir dai­no­mis svei­ki­no akor­deo­ni­nin­kas Vy­tau­tas Ka­va­liaus­kas su dai­ni­nin­kais: Dan­guo­le, Ni­jo­le ir Ed­mun­du.

Bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas at­si­ne­šė mai­šą šie­no, siū­lo, ada­tų ir no­rin­čius pa­si­mo­ky­ti mo­kė iš šie­no pa­si­da­ry­ti paukš­čius.

Li­te­ra­tės poe­tės Ri­ma Tun­kū­nie­nė ir Onu­tė Var­nie­nė dek­la­ma­vo sa­vo ei­lė­raš­čius.

Žo­li­nin­kas Ben­ja­mi­nas Kai­rys iš Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio į ren­gi­nį at­vy­ko su la­ga­mi­nė­liu, pil­nu vais­ta­žo­lių. Žo­li­nin­kas pa­pa­sa­ko­jo, kaip vais­ta­žo­les rink­ti, kaip jo­mis svei­ka­tą pa­lai­ky­ti ir tai­sy­ti.

Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ma­ry­tė Bist­ric­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie paukš­te­liams ga­mi­na­mus in­ki­lė­lius, jų is­to­ri­nes iš­ta­kas. Ren­gi­nio ve­dė­jams ir bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo in­ki­lė­lių. Juos pa­ga­mi­no mo­ky­mo cent­ro mo­ki­niai iš len­tų, ku­rias do­va­no­jo "Ty­los" bend­ro­vė.

Mu­zie­ji­nin­kas Lu­kas Kal­ni­nis pa­pa­sa­ko­jo apie van­tas. Ko­kių jų bū­na, kaip ir ka­da jų pa­si­da­ry­ti, kaip jo­mis va­no­tis.

Gul­bi­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vės su gim­ta­die­niu pa­svei­ki­no sa­vo bend­ruo­me­nės na­rę Va­le­ri­ją Tau­rie­nę. Po­nia Va­le­ri­ja pa­si­džiau­gė, kad pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me gim­ta­die­nį šven­čia Bir­žų pi­ly­je.

Ka­zi­mie­ri­nių pro­ga bu­vo pa­gerb­tas ir vai­ni­kuo­tas sen­jo­ras Ka­zys Že­kys.

Bu­vo ren­gi­ny­je ir Ka­ziu­ko mu­gė. Bu­vo ar­ba­tos ir ki­tų, pa­va­sa­riš­kų bei ka­ziu­kiš­kų da­ly­kų...