Neeilinė šventė Vabalninke

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Da­ly­vius pa­si­tin­ka „Ka­pe­ly­tė“
Prieš 80 me­tų – 1940-siais Va­bal­nin­ke bu­vo ati­da­ry­ta svar­bi vie­to­vės kul­tū­ri­nį dar­bą or­ga­ni­zuo­jan­ti įstai­ga – Kul­tū­ros na­mai. Kul­tū­ros na­mų veik­la ypač suak­ty­vė­jo, kai 1950-siais Va­bal­nin­kas ta­po ra­jo­no cent­ru. Prieš 20 me­tų kul­tū­ros na­mai įsi­kū­rė da­bar­ti­nia­me pa­sta­te. Da­bar ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad tu­ri­me erd­vius, šil­tus, tvar­kin­gus kul­tū­ros na­mus, ku­rie sa­vo ren­gi­niais ir kul­tū­ri­ne veik­la gar­sė­ja vi­sa­me ra­jo­ne.

Be­si­ren­kan­čius į neei­li­nę šven­tę va­bal­nin­kie­čius pa­si­ti­ko skam­būs Pet­ro Ma­tu­lio va­do­vau­ja­mos „Ka­pe­ly­tės“ gar­sai. Ves­ti­biu­ly­je žmo­nės ap­žiū­ri­nė­jo Sta­nis­lo­vo Va­da­po­lo nuo­trau­kas, at­spin­din­čias kul­tū­ros na­mų veik­lą. Sce­na pa­puoš­ta Vi­do Vai­te­kū­no kar­pi­niu, at­spin­din­čiu pa­grin­di­nes me­no ša­kas. Ju­bi­lie­ji­nia­me kon­cer­te, ku­rį ve­dė Aud­ro­nė Sta­pu­lio­nie­nė, pa­si­ro­dė Pet­ro Ma­tu­lio va­do­vau­ja­mi folk­lo­ro ko­lek­ty­vai – an­samb­lis „Sau­la­la“ ir „Ka­pe­ly­tė“, Da­lios Balt­ru­šai­tie­nės pa­ruoš­ti jau­ni­mo šo­kė­jai, Ra­mon­ga­lių mo­te­rų li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Šo­ko­la­das“. Do­mi­lės Sriu­bi­kie­nė šo­kė­jos „De­vy­nios“ , dai­ni­nin­kai: Pet­ras Ma­tu­lis, Eduar­das Juk­ne­vi­čius, Vai­da Jan­kaus­kie­nė. Il­gai kul­tū­ros na­muo­se dir­bo Aloy­zas Ja­nu­lis. Ma­lo­nu bu­vo pa­si­klau­sy­ti jo pa­sa­ko­ja­mų įvai­rių si­tua­ci­jų, su­si­ju­sių su kul­tū­ros na­mų veik­la. Skam­bio­mis dai­no­mis kon­cer­tą už­bai­gė dai­ni­nin­kės iš Pa­pi­lio, va­do­vau­ja­mos Vi­gi­li­jos Ma­cie­nės.

Džiu­gu, kad va­bal­nin­kie­čių veik­lą ver­ti­na val­džios at­sto­vai. Bir­žų sa­vi­val­dy­bės Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas įtei­kė Pa­dė­kos raš­tus kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jams ir kar­tu su pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­ne kon­cer­to at­li­kė­jams pa­do­va­no­jo tor­tą. Svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kų ne­pa­gai­lė­jo Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas. Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­mus ir Pa­dė­kos raš­tus bu­vu­siems kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jams Aloy­zui Ja­nu­liui ir Sta­sei Čui­ki­nai įtei­kė Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė. Kad įver­ti­na­mas kul­tū­ri­nis dar­bas, ro­do dau­gy­bė svei­kin­to­jų, jų gra­žių žo­džių, do­va­nų. Kon­cer­to da­ly­vių pa­vai­ši­ni­mu pa­si­rū­pi­no Bir­žų kul­tū­ros cent­ras. Ren­gi­nį fil­ma­vo TV Bal­ti­cum.