„Motinystė“ Vabalninko krašto muziejuje

Vi­dos SKU­JIE­NĖS nuo­tr.
Kny­gos pri­sta­ty­mas.
Va­bal­nin­ko kraš­to mu­zie­jaus pa­ro­dų sa­lė pa­kei­tė sa­vo eks­po­zi­ci­ją. Dai­li­nin­ko Ze­no­no Var­naus­ko (1923-2010) ta­py­bos ir gra­fi­kos dar­bų pa­ro­dą iš Kau­no at­ve­žė dai­li­nin­ko vai­kai.

Ne­se­niai įvy­ko šios pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Mu­zie­jaus ve­dė­ja su­pa­žin­di­no su dai­li­nin­ko kū­ry­ba ir gy­ve­ni­mu, o jai tal­ki­no Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos sa­va­no­rės Ger­da Ši­mė­nai­tė ir Ug­nė Stir­kai­tė. Apie dai­li­nin­ko as­me­ny­bę ir jo kū­ry­bos ypa­tu­mus pa­sa­ko­jo šios pa­ro­dos ini­cia­to­rė dai­li­nin­ko žmo­na Ona Al­do­na Var­naus­kie­nė. Pa­ro­do­je – 22 pa­veiks­lai, pieš­ti gua­šu. Ze­no­no Var­naus­ko kū­ry­bo­je mo­ti­nos ir vai­ko te­ma bu­vo vie­na iš pa­grin­di­nių, to­dėl ir šios pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Mo­ti­nys­tė“. Dai­li­nin­ko sū­nus Me­rū­nas sa­kė, kad jis Va­bal­nin­ke lan­ko­si daž­nai, jam čia pa­tin­ka, ge­ras oras, gam­ta, ati­trūks­ta nuo mies­to šur­mu­lio ir už­terš­to oro. Dė­ko­jo lan­ky­to­jams už šil­tą priė­mi­mą ir tė­vo dar­bų ver­ti­ni­mą. Nuo dai­lės į mu­zi­ką lan­ky­to­jus per­kė­lė Gim­na­zi­jos mer­gai­čių inst­ru­men­ti­nės gru­pės, va­do­vau­ja­mos Re­dos Grin­kie­nės, me­lo­di­jos.

Mu­zie­jus kvie­čia šią pa­ro­dą ir ki­tas eks­po­zi­ci­jas ap­lan­ky­ti ir iš to­liau at­vyks­tan­čius. Dir­ba ant­ra­die­niais – šeš­ta­die­niais nuo 8 iki 17 val. Įė­ji­mas lais­vas.

Mu­zie­jaus ve­dė­jos Vi­dos Sku­jie­nės pa­pra­šy­tas, sa­vo ne­se­niai iš­leis­tą kny­gu­tę „Va­bal­nin­ko kraš­to įvy­kiai ir žmo­nės“ pri­sta­tė kny­gos ir šių ei­lu­čių au­to­rius Al­gir­das Gar­baus­kas. Tai – ne koks nors ro­ma­nas. Kny­gu­tė, skir­ta no­rin­tiems ge­riau pa­žin­ti sa­vo kraš­tą. Ji iš­da­lin­ta mo­kyk­loms, bib­lio­te­koms, mu­zie­jams, kai­mo bend­ruo­me­nėms. Pa­si­ro­do, ne­ma­žai žmo­nių, pa­no­ro ją įsi­gy­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.