Krašto grožis – virtualioje fotografijų parodoje

Pa­pi­lio bend­ruo­me­nės nuo­tr.
Pa­ro­dos au­to­rė su Pa­pi­lio mo­te­rų an­samb­lio "Ro­vė­jū­nės" na­rė­mis.
Va­sa­rio 16-ąją pa­pi­lie­čiai tu­rė­jo pro­gą pa­ma­ty­ti su­bti­laus gro­žio vir­tua­lią nuo­trau­kų pa­ro­dą "Ar va­sa­rą, ar žie­mą - Tu man pa­ti gra­žiau­sia...". Pa­ro­dos ini­cia­to­rė Vi­gi­li­ja Ma­cie­nė džiau­gė­si jau ne­be pir­mus me­tus be­si­tę­sian­čiu kū­ry­bi­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu su bu­vu­sia ko­le­ge, šios pa­ro­dos au­to­re, šiuo me­tu dir­ban­čia Bir­žų "Sė­los" mu­zie­ju­je eks­kur­si­jų gi­de Auš­ra Ja­ku­bels­kie­ne. Nuot­rau­ko­se – mū­sų kraš­to gro­žis, vaiz­dai, įam­žin­ti skir­tin­gu me­tų lai­ku. Ne vie­na nuo­trau­ka – lyg iš dai­li­nin­kų pa­veiks­lų...

Be­si­kei­čian­čius vaiz­dus pa­ly­dė­jo dai­nos apie pa­va­sa­rio pra­bu­di­mą, va­sa­ros žy­dė­ji­mą, bran­dą, ru­dens siau­tu­lin­gą spal­vų or­kest­rą ir su­bti­lią žie­mą. Ne vie­na nuo­trau­ka žiū­ro­vams už­mi­nė mįs­lę – ku­rio­je vie­to­vė­je įam­žin­ta iš­ties lyg ir pa­pras­to ke­lio at­kar­pa, eže­ras, spal­vin­gi ir iš­kal­bin­gi me­džiai, veid­ro­di­niai vaiz­di­nių at­spin­džiai van­de­ny­je ta­pę įspū­din­ga aki­mir­ka. Be­si­bai­giant pa­ro­dai, ar­ti­mais – pa­pi­lie­tiš­kais vaiz­dais grį­žo­me į Pa­pi­lį, o šio mies­te­lio kul­tū­ros na­mų vo­ka­li­nio mo­te­rų kvar­te­to "Ro­vė­jū­nės" dai­nos poe­tiš­kai įpras­mi­no pa­ro­dą.