Kino filme – dviejų menininkų bendrystė

Lapk­ri­čio 16 die­nos po­pie­tę į Ger­ma­niš­kio bib­lio­te­ką rin­ko­si ger­ma­niš­kie­čiai ir Skaist­kal­nės gy­ven­to­jai su­si­tik­ti su re­ži­sie­re Vik­to­ri­ja Jon­ku­te ir į jos kur­to fil­mą „Ar­čiau že­mės ana­pus upės“ per­žiū­rą.

„Ar­čiau že­mės ana­pus upės“ (la. Tuvāk ze­mei viņ­pus upes) – il­ga­met­ra­žis me­ni­nės do­ku­men­ti­kos fil­mas apie dvie­jų na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­tų bal­tų poe­tų, ver­tė­jų, lie­tu­vio Vla­do Bra­ziū­no ir lat­vio Knu­to Sku­je­nie­ko as­me­ni­nius ir kū­ry­bi­nius ry­šius. Iš jų drau­gys­tės is­to­ri­jos ir kū­ry­bi­nės veik­los frag­men­tų konst­ruo­ja­mas ki­no pa­sa­ko­ji­mas brė­žia poe­ti­nius Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­no bei Lietuvos–Latvijos pa­sie­nio kon­tū­rus, iš­ryš­kin­da­mas glau­džius kul­tū­ri­nius lie­tu­vių ir lat­vių sai­tus bei stip­rin­da­mas bend­rys­tės jaus­mą. Sy­kiu tai fil­mas apie bal­tiš­ką­ją poe­ti­nę bend­ruo­me­nę, ku­ri su­tel­kia ne tik gy­vuo­sius, kaip kad pro­fe­so­rių Kęs­tu­tį Nas­top­ką, li­te­ra­tū­ro­lo­gą Skir­man­tą Va­len­tą, poe­tą Ul­dį Ber­zi­nį, bet ir ana­pus iš­ke­lia­vu­sius bal­tų li­te­ra­tū­ri­nio lau­ko da­ly­vius, Pė­te­rį Brū­ve­rį, Si­gi­tą Ge­dą ir ki­tus".

Po fil­mo per­žiū­ros au­to­rė ir žiū­ro­vai da­li­jo­si įspū­džiais. Ka­dan­gi su­si­rin­ko­me Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Nep­rik­lau­so­my­bės die­nos šven­tės iš­va­ka­rė­se, kar­tu su sve­čiais iš Lat­vi­jos svei­ki­no­me juos dai­na „Sau­le, Pērkons, Dau­ga­va“.

Už pa­ra­mą ren­gi­niui dė­ko­ja­me vers­li­nin­kei A. Po­cie­nei, ūki­nin­kui L. Vait­ke­vi­čiui bei Ger­ma­niš­kio kai­mo bend­ruo­me­nei.