Du – smagu, trys – puiku!

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Vai­dos Jan­kaus­kie­nės ir Eduar­do Juk­ne­vi­čiaus due­tas.
Lapk­ri­čio 29 d. Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­muo­se vy­ko ju­bi­lie­ji­nė, jau tra­di­ci­ne ta­pu­si, 5-oji mu­zi­kos ir dai­nos šven­tė "Du – sma­gu, trys – pui­ku!". Šis ren­gi­nys jau ke­le­rius me­tų pra­noks­ta tiek da­ly­vių, tiek žiū­ro­vų lū­kes­čius. Bi­lie­tai į šį ren­gi­nį par­duo­ti per vie­ną die­ną. Tai ro­do di­de­lį žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mą. O ir pa­čių at­li­kė­jų ne­trūks­ta.

Šiais me­tais už­si­re­gist­ra­vo net 12 skir­tin­gų due­tų ir trio iš Bir­žų, Pas­va­lio, Ro­kiš­kio, Ku­piš­kio ra­jo­nų. Kiek­vie­nas da­ly­vis ga­vo šio ren­gi­nio tro­fė­jų bei pa­dė­kos raš­tą. Net­rū­ko ir gar­bin­gų ren­gi­nio sve­čių.

Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Vi­re­liū­nie­nė, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius. Kiek­vie­nais me­tais šio ren­gi­nio glo­bė­jais yra LR Sei­mo na­riai Aud­rys Ši­mas ir Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius. Nors jie ir ne­da­ly­va­vo, bet pa­de­jė­jos per­da­vė šil­čiau­sius lin­kė­ji­mus.

O ren­gi­nį vai­ni­ka­vo vi­sų due­tų ir trio bend­ras cho­ras su dai­na "Mū­sų die­nos kaip šven­tė" ir ga­lin­gais kon­fe­ti sa­liu­tais. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.