Buva laime kėp kepure

Al­gir­do GAR­BAUS­KO nuotr.
Šiais Leo­nar­do Žit­ke­vi­čiaus (1914–1995) tar­miš­kai pa­ra­šy­to ei­lė­raš­čio po­smais, dek­la­muo­ja­mais Aloy­zo Ja­nu­lio, pra­si­dė­jo li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė Va­bal­nin­ko mies­to bib­lio­te­ko­je. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Šul­nie­nė da­ly­vius su­pa­žin­di­no su kraš­tie­čio poe­to Leo­nar­do Žit­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­mu ir kū­ry­ba. Poe­tas prieš 105 me­tus gi­mė Va­bal­nin­ke. Nuo pat jau­nų die­nų kū­rė skam­bias ei­les jau­ni­mui, vai­kams, hu­mo­ris­ti­nes. Po ka­ro, pa­si­trau­kęs į Vo­kie­ti­ją ir JAV, kū­ry­bi­nės veik­los ne­nut­rau­kė. Ke­le­tą Leo­nar­do Žit­ke­vi­čiaus ei­lė­raš­čių pa­skai­tė Vil­ma Šul­nie­nė ir Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė.

Va­bal­nin­ko kraš­te yra ne­ma­žai su­ge­ban­čių min­tis reikš­ti ei­lė­mis. Po­pie­tė­je sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­čius skai­tė Ra­sa Bar­ta­še­vi­čie­nė, An­ge­lė Skar­džiū­tė, jau pa­gar­sė­ju­si poe­tė An­gė­lė Ju­re­vi­čie­nė. Nes­to­ko­ja mėgs­tan­čių ra­šy­ti ei­les ir Ra­mon­ga­lių kai­me. Sa­vo kū­ry­bą pa­skai­tė šio kai­mo gy­ven­to­jos Ra­sa Gab­rė­nie­nė ir Emi­li­ja Ur­bo­nie­nė. Gai­la, ren­gi­ny­je ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti ra­mon­ga­lie­tė Pal­my­ra Si­mė­nie­nė. Ji ne­se­niai iš­lei­do sa­vo poe­zi­jos kny­ge­lę „Pap­ras­ti Žo­džiai Iš Šir­dies“. Kny­ge­lė jau bu­vo pri­sta­ty­ta Ra­mon­ga­liuo­se. Po­pie­tė­je šią kny­ge­lę pri­sta­tė ir ke­le­tą ei­lė­raš­čių pa­skai­tė Al­gir­das Gar­baus­kas.

Nors ne­di­de­lis bu­vo po­pie­tės da­ly­vių bū­re­lis, bet jie dar il­go­kai nuo­šir­džiai bend­ra­vo, gurkš­no­da­mi ar­ba­tė­lę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.