Biržų hiphopo šokėjai iškovojo III vietą

As­me­ni­nė nuo­tr.
PA.SHOCK šo­kė­jai LT MI­NI CUP 2020 hip­ho­po ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo III vie­tą.
Va­sa­rio 1–2 die­no­mis Anykš­čiuo­se vy­ko vie­nas di­džiau­sių gat­vės šo­kio Lie­tu­vo­je ren­gi­nių LT MI­NI CUP 2020 (už jį di­des­nis tik LT CUP – Lie­tu­vos tau­rė). Ja­me per­ga­lin­gai pa­si­ro­dė ir bir­žie­čiai šo­kė­jai.

Dvi die­nas šo­kė­jai iš vi­sos Lie­tu­vos ir net Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos su­va­žiuo­ja ir var­žo­si įvai­rio­se gat­vės šo­kio ka­te­go­ri­jo­se bei am­žiaus gru­pė­se.

Bir­žams at­sto­vau­ti į čem­pio­na­tą iš­vy­ko ant­rus me­tus gy­vuo­jan­ti PA.SHOCK paaug­lių gru­pė (am­žius – 11–14 m.). Jie da­ly­va­vo hip­ho­po pra­de­dan­čių­jų di­džių­jų gru­pių ka­te­go­ri­jo­je ir užė­mė III vie­tą.

Šiuo re­zul­ta­tu tiek šo­kė­jai, tiek va­do­vė Ve­ro­ni­ka Mork­vė­nai­tė la­bai džiau­gia­si, ka­dan­gi į Anykš­čius vy­ko nu­si­tei­kę tik ge­rai pra­leis­ti lai­ką ir pa­žiū­rė­ti ki­tų ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mų, ku­rie tik­rai bu­vo stip­rūs.

– Be­veik vi­sus sa­vo kon­ku­ren­tus ži­no­jo­me iš te­le­vi­zi­jos pro­jek­tų, ne kar­tą ma­tė­me tas gru­pes Lie­tu­vos ta­len­tuo­se, šo­kio re­vo­liu­ci­jos pro­jek­te ir t.t., – pa­sa­ko­jo va­do­vė Ve­ro­ni­ka. – Kai per ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją pa­skel­bė, kad tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo PA.SHOCK iš BIR­ŽŲ, vi­si žiū­ro­vai pra­dė­jo dai­ry­tis... kas tie Bir­žai ?!

PA.SHOCK ko­man­dą su­da­ro 27 šo­kė­jai, ta­čiau dėl vi­ru­sų vyk­ti šok­ti ga­lė­jo tik 21 iš jų.

– Ti­ki­mės pa­ma­ty­ti vi­są gru­pę šį penk­ta­die­nį, va­sa­rio 7 d., 18 val. Bir­žų Kul­tū­ros cent­re, Šo­kių ko­vo­se, ku­rio­se PA.SHOCK paaug­liai dar kar­tą pri­sta­tys sa­vo kon­kur­si­nį nu­me­rį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.