Vieni stumdo šaškes, kiti - šachmatus, kai iš tikrųjų - cirkas?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Sei­me tę­sia­si links­my­bės. Po­sė­dis po­sė­dy­je. Ir ki­to­kie da­ly­kai. Vis­kas vien to­dėl, kad Ra­mū­nas iš po­sto ver­čia Vik­to­rą. Jau ke­lin­tas mė­nuo. Kar­tais taip links­ma, jog net ne­juo­kin­ga. Gal vir­šū­nė, o gal dar tik vir­šū­nė­lė ant­ra­die­nį įvy­kęs Sei­mo po­sė­dis. Ja­me pa­ts Vik­to­ras su bend­ra­žy­giais su­ren­gė bal­sa­vi­mą dėl sa­vo li­ki­mo. Mat Ra­mū­nas su sa­vo ka­riau­na dėl to pa­ties rei­ka­lo ke­ti­no bal­suo­ti ket­vir­ta­die­nį. Kai vi­si jo gink­lo bro­liai ir se­se­rys su­grįš iš sve­ti­mų kraš­tų. Vik­to­ras ne­lau­kė. Į ne­ti­kė­tą kont­ra­ta­ką pa­trau­kė!
Pa­na­šu, kad ant­ra­die­nio Sei­mo po­sė­dis į is­to­ri­ją bus įra­šy­tas kaip Šach­ma­ti­nin­kų mū­šis su šaš­ki­nin­kais. Mat vie­no­je pu­sė­je ma­tė­me šach­ma­tų asę Vik­to­ri­ją, o ki­to­je pu­sė­je šaš­kių spe­cia­lis­tą Ra­mū­ną.

Šach­ma­tai prieš šaš­kes?

Ant­ra­die­nio Sei­me bu­vo įdo­mių po­li­ti­nių ėji­mų. Ra­mū­nas su sa­viš­kiais, kaip bu­vo ne kar­tą ža­dė­ta, pa­ga­liau re­gist­ra­vo dar­bot­var­kė­je klau­si­mą dėl Vik­to­ro bu­vi­mo Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dė­je. No­rė­jo, kad bal­sa­vi­mas vyk­tų ket­vir­ta­die­nį, kai su­si­rinks dau­giau bal­suo­to­jų. Ta­čiau Vik­to­ras su­šau­kė Sei­mo val­dy­bą ir nu­spren­dė ne­be­gaiš­ti. Bal­suo­ti tą pa­čią die­ną. Ra­mū­no žmo­nės puo­lė at­si­mi­nė­ti pa­ra­šus, kad klau­si­mas bū­tų iš­brauk­tas iš dar­bot­var­kės Ta­da dėl to klau­si­mo iš­li­ki­mo dar­bot­var­kė­je ėmė pa­si­ra­ši­nė­ti opo­zi­ci­jos žmo­nės. Tarp jų - ir Gab­rie­lius. Taip šaš­ki­nin­kų į dar­bot­var­kę įra­šy­tas klau­si­mas, nors šaš­ki­nin­kai ma­nev­ru at­si­trau­kė, šach­ma­ti­nin­kų pa­ra­šais bu­vo iš­sau­go­tas.

Po­sė­dis vie­to­je vik­to­ri­nos

To­dėl ant­ra­die­nio va­ka­rą, 18 va­lan­dą per LRT te­le­vi­zi­ją pra­si­dė­jo trans­lia­ci­ja iš Sei­mo. Kai 18 va­lan­dą per LRT tu­rė­jo bū­ti ro­do­ma "Kas ir ko­dėl" vik­to­ri­na. Sei­me ir­gi vy­ko gra­žus žai­di­mas. Vos pra­si­dė­jus po­sė­džiui, šach­ma­ti­nin­kai pa­pra­šė pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Lyg ir be rei­ka­lo. Ko­dėl? Ogi to­dėl, kad šaš­ki­nin­kai ne­pap­ra­šy­tų per­trau­kos! Pap­ra­šę per­trau­kos, ga­lė­tų ati­dė­ti po­sė­dį iki ki­tos die­nos. Per nak­tį sa­viš­kių gre­tas su­tvir­tin­tų. Kai vie­ni pa­pra­šė per­trau­kos, ki­tos per­trau­kos pa­gal Sei­mo sta­tu­tą pra­šy­ti jau ne­va­lia. Šach­ma­ti­nin­kai vėl prie­ky­je! Tad vis­kas vyks­ta pa­gal šach­ma­ti­nin­kų sce­na­ri­jų. Ta­da šaš­ki­nin­kai ėmė tvir­tin­ti, jog po­sė­dis dėl tam tik­rų pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mų yra ne­tei­sė­tas. Ir po­sė­džio tei­sė­tu­mą skun­džia Sei­mo eti­kos sar­gams. Tie sa­ko: nag­ri­nės, kai lai­ko tu­rės. Po­sė­dis tę­sia­si. Šaš­ki­nin­kai, pa­ma­tę, jog nie­ko ne­peš, iš sa­lės pa­bė­ga. Da­lis šach­ma­ti­nin­kų pa­reiš­kia, jog bal­sa­vi­me ne­da­ly­vaus, nes tai ne jų, o tik Ra­mū­no ir Vik­to­ro rei­ka­las. Kaip ir pri­klau­so, pra­si­de­da kal­bos. Pus­tuš­tė­je sa­lė­je skam­ba gra­žūs žo­džiai apie de­mok­ra­ti­ją, apie jos ver­ty­bes, pri­si­me­na­mas net JAV ast­ro­nau­tų skry­dis...

Slap­ta­me bal­sa­vi­me dėl Vik­to­ro at­sta­ty­di­ni­mo iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų da­ly­vau­ja tik 11 Sei­mo na­rių, nors Vik­to­rui at­sta­ty­din­ti rei­kia ma­žiau­siai 71 par­la­men­ta­ro bal­so. Po bal­sa­vi­mo per­trau­kė­les skel­bia­mi slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Vie­nas biu­le­te­nis su­ga­din­tas. Už Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sta­ty­di­ni­mą bal­sa­vo trys bal­suo­to­jai. Sei­mo pir­mi­nin­ką po­ste bal­sa­vi­mu pa­lai­kė 7 ko­le­gos. Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras li­ko sa­vo po­ste. Kol kas.

Po­sė­dis, pra­si­dė­jęs 18 va­lan­da, bai­gė­si 20 va­lan­dą. Ta­da per LRT pra­si­dė­jo vik­to­ri­na "Kas ir ko­dėl". Jos ve­dė­jas ir sa­ko: "Kaip vi­sa­da, 18 va­lan­dą pra­de­da­me žai­di­mą..." Tai gal Sei­mo po­sė­džio ir ne­bu­vo?!

Ką tu­ri­me?

Is­to­ri­nis ant­ra­die­nio va­ka­ro Sei­mo po­sė­dis bu­vo. Po­li­ti­kų pa­dan­gė­je priei­na­ma prie sma­gių iš­va­dų. Po­nas Vik­to­ras džiau­gia­si, kad de­mok­ra­ti­ja lai­mė­jo. Po­nas Ra­mū­nas tvir­ti­na, jog de­mok­ra­ti­ja bu­vo pa­min­ta. Jo ma­ny­mu, Sei­mo po­sė­dis bu­vo ne­tei­sė­tas. Ir šai­po­si, jog Vik­to­rą slap­ta­me bal­sa­vi­me pa­lai­kė tik 7 Sei­mo na­riai. Už­mirš­ta, kad prieš Vik­to­ro bu­vi­mą Sei­mo pir­mi­nin­ku bal­sa­vo vos 3 Sei­mo na­riai? Sun­ku su­skai­čiuo­ti šio iš­rink­tų­jų žai­di­mo re­zul­ta­tus. Ne­gi - 7:3?! De­šimt Sei­mo na­rių ga­li priim­ti vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą?! Juk į Sei­mą iš­rin­ko­me 141 žmo­gų! Tai kas ta­da vyks­ta Sei­me? Šaš­kių stum­dy­mas? Cir­kas? Gal nei vie­na, nei ki­ta. Vyks­ta rin­kė­jų bal­sų me­džiok­lė? To­dėl links­mi­na mus, kad ne­bū­tų ny­ku nau­jų Sei­mo rin­ki­mų lauk­ti? O mums kas? Va­ry­kit ir to­liau taip! Kaip kar­tą sa­kė po­li­ci­nin­kų ne­ša­mas Pet­ras: "Už Lie­tu­vą, vy­rai!"