Kirkilų bokštą jau stebi vaizdo kameros

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Kir­ki­lų bokš­tas be­ne gra­žiau­sias ša­lies ap­žval­gos bokš­tas
Lan­kan­tis bir­žie­čių ir sve­čių pa­mėg­ta­me Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­te, pa­ste­bė­jo­me, jog vie­na­me iš bokš­to aukš­tų kaž­kie­no pik­ta­va­liš­kai iš­lauž­ta ar iš­spir­ta sie­ne­lės len­te­lė. Sie­ne­lė­je – ply­šys, ku­rį rei­kia už­lo­py­ti. Apie tai pra­ne­šė­me Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­riui Kęs­tu­čiui Ba­ro­nui.
Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Nuo Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­to at­si­ve­ria nuo­sta­bus kars­ti­nių eže­rė­lių su ap­žval­gos ta­kais vaiz­das

Par­ko va­do­vas at­sa­kė ži­nąs, jog bokš­to sie­ne­lė­je nė­ra vie­nos len­te­lės. Ta len­te­lę kaž­kas per­lau­žė. Da­lis len­te­lės din­go. Li­ku­sią da­lį te­ko išim­ti. Bokš­to len­te­lės bu­vo at­vež­tos iš Skan­di­na­vi­jos. Imp­reg­nuo­tos gi­lu­mi­niu bū­du. Da­bar teks į sie­ne­lės ply­šį įsta­ty­ti lie­tu­viš­ko me­džio len­te­lę.

Di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ba­ro­nas pri­si­mi­nė, jog tai ne pir­mas van­da­lų iš­puo­lis Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­te. Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo iš­lauž­tos bokš­to vir­šu­je bu­vu­sios suo­lų len­te­lės ir su­mes­tos į kars­ti­nius eže­rė­lius. „Gai­la, ta­čiau van­da­lai pa­ro­do vi­sam pa­sau­liui, ko­kie dar esa­me ne­sub­ren­dę“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Par­ko dar­buo­to­jai su­lau­žy­tus suo­lus su­re­mon­ta­vo. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja yra biu­dže­ti­nė įstai­ga ir ne taip grei­tai, kaip no­ri­si, gau­na lė­šų įren­giant ar re­mon­tuo­jant įran­gą.

Per­nai bokš­te bu­vo eks­po­nuo­tos di­de­lės nuo­trau­kos ant plas­ti­ko. Su vaiz­dais iš ki­tų Lie­tu­vos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų. Tos nuo­trau­kos iki tol bu­vo ro­do­mos ke­lio­se ki­to­se ša­lies sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ir nie­ko joms neat­si­ti­ko. Bir­žie­čiai nu­spren­dė nuo­trau­kas ro­dy­ti Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­te, nes jį ap­lan­ko daug žmo­nių. De­ja nuo­trau­kos bokš­te iš­bu­vo tik pu­sant­ros pa­ros. Po nak­ties din­go. Bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jai, ta­čiau nu­si­kal­tė­lių ne­ras­ta.

Da­bar pa­gal Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą prie Kir­ki­lų bokš­to yra įreng­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros. "Ti­ki­mės po van­da­liz­mo at­ve­jų gau­ti in­for­ma­ci­ją", – vy­lė­si par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ba­ro­nas.