Dega laukai

Tiek šie­met, tiek per­nai mū­sų ra­jo­ne de­ga lau­kai. Kai ka­da nuo­sto­liai dėl to ma­ži, o kai ka­da di­de­li. Nuo ki­birkš­ties, iš­lė­ku­sios iš kom­bai­no ar trak­to­riaus dus­lin­tu­vo, nuo nu­mes­tos neuž­ge­sin­tos nuo­rū­kos už­si­de­ga lau­kai. Šie­met de­gė ra­žie­nos Kir­do­nė­lių, Svi­džių kai­muo­se, pa­sė­liai – Mi­ka­lių, Le­be­niš­kių kai­muo­se.

No­rint iš­veng­ti gais­rų, svar­bu elg­tis at­sar­giai rū­kant, ne­deg­ti ar­ti pa­sė­lių lau­žų, že­mės ūkio tech­ni­ko­je nau­do­ti tvar­kin­gus ki­birkš­čių gau­dy­tu­vus. Drau­džia­ma de­gin­ti ra­žie­nas, ne­su­rink­tus į krū­vą šiau­dus ar ki­tas au­ga­li­nes at­lie­kas. Už gais­ri­nės sau­gos pa­žei­di­mus yra nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

Be to, no­ri­me pri­min­ti pa­grin­di­nes gais­rų kom­bai­nuo­se ki­li­mo ga­li­my­bes ir pa­ta­ria­me kaip jų iš­veng­ti.

Kom­bai­nai daž­niau­siai už­si­de­ga dėl ne­tvar­kin­go va­rik­lio, de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­mos, elekt­ros įran­gos bei be­si­su­kan­čių me­cha­niz­mų. Pag­rin­di­nės gais­ro ki­li­mo prie­žas­tys ga­li bū­ti: iš­le­kian­čios iš va­rik­lio iš­me­ti­mo vamz­džio ki­birkš­tys, trum­pas elekt­ros lai­dų jun­gi­ma­sis, ant ve­le­nų ir ki­tų kom­bai­no me­cha­niz­mų ap­si­vy­nio­ję šiau­dai, į be­si­su­kan­čių būg­nų me­cha­niz­mus pa­ten­kan­tys pa­ša­li­niai kie­ti daik­tai.

Jei ku­ro tie­ki­mas ir va­rik­lis ne­san­da­rus ga­li nu­te­kė­ti ku­ras ir te­pa­lai. O prie jų la­bai lim­pa dul­kės, smul­kios šiau­dų da­le­lės, ku­rios su­si­kau­pu­sios ant įkai­tu­sių va­rik­lio maz­gų ga­li už­si­deg­ti. To­dėl bū­ti­na nuo­lat nu­va­ly­ti va­rik­lį ir jo maz­gus. Be to, ku­ro tie­ki­mo vamz­de­liai, pa­ga­min­ti iš de­gių me­džia­gų, be­si­lies­da­mi su įkai­tu­sio­mis va­rik­lio de­ta­lė­mis, ly­do­si ir už­si­lieps­no­ja, o iš jų bė­gan­tis ku­ras pa­de­da ug­niai iš­plis­ti. Dėl blo­gai su­re­gu­liuo­tų ir di­de­liais grei­čiais be­si­su­kan­čių kom­bai­no me­cha­niz­mų su­si­da­ro sau­sa trin­tis, šie me­cha­niz­mai įkais­ta ir ga­li už­deg­ti ant jų ap­si­vy­nio­ju­sius šiau­dus.

Dir­bant va­rik­liui, kom­bai­no ko­lek­to­riu­je, iš­me­ti­mo vamz­dy­je kau­pia­si nuo­de­gos. Jei­gu va­rik­lio kar­te­ry­je yra per daug te­pa­lo ar­ba ci­lind­rų žie­dai su­si­dė­vė­ję, te­pa­las ga­li pa­tek­ti į de­gi­mo ka­me­rą. Dėl to pa­di­dė­ja ati­dir­bu­sių du­jų iš­me­ti­mo in­ten­sy­vu­mas. Prik­lau­so­mai nuo va­rik­lio ti­po šių du­jų tem­pe­ra­tū­ra iš­me­ti­mo vamz­dy­je sie­kia 500–700 laips­nių, to­dėl įkai­tę nuo­de­gų ga­ba­lė­liai, iš iš­me­ti­mo vamz­džio pa­te­kę ant šiau­dų, ga­li su­kel­ti gais­rą.

Elekt­ros lai­dų izo­lia­ci­jos pa­žei­di­mas – tai dar vie­na gais­ro ki­li­mo prie­žas­tis. Ji la­bai stip­riai su­si­dė­vi to­se vie­to­se, kur lai­dai pra­tie­sia­mi pro ašt­res­nius kom­bai­no kor­pu­so kam­pus, ša­lia ju­dan­čių maz­gų ar­ba ar­ti įkai­tu­sių me­cha­niz­mų pa­vir­šių. Elekt­ros lai­dų izo­lia­ci­ją rei­kia ap­sau­go­ti nuo trin­ties, me­cha­ni­nio bei ši­lu­mi­nio po­vei­kio, ge­rai su­tep­ti be­si­su­kan­čius maz­gus.

Kom­bai­nų, trak­to­rių bei ki­tų že­mės ūkio ma­ši­nų ku­ro tal­pos lau­ko sa­ly­go­mis de­ga­lais ga­li bū­ti pri­pil­do­mos tik ne­dir­bant jų va­rik­liams.

Kom­bai­ne pri­va­lo bū­ti 2 ge­sin­tu­vai, ku­rių tal­pa ne ma­žes­nė kaip 4 kg (l) bei ne­de­gus au­dek­las, o kro­vi­ni­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ir trak­to­riuo­se bent vie­nas ne ma­žes­nės nei 4 kg (l) tal­pos ge­sin­tu­vas. Pa­gei­dau­ti­na tu­rė­ti ir kas­tu­vą, kad ug­nį ga­li­ma bū­tų nu­slo­pin­ti že­mė­mis.

Siek­da­mi už­kirs­ti ke­lią gais­rams žė­mės ūkio tech­ni­ko­je ir at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros pa­rei­gū­nai ja­vap­jū­tės me­tu vyk­do rei­dus lau­kuo­se.