Automobilių pirkimas – pavojingas reikalas

Pra­va­žiuo­jan­tie­ji pro Pa­bir­žę jau at­krei­pė dė­me­sį į prie sto­te­lės nu­vers­tą stul­pą. Stul­pas nu­ken­tė­jo lie­pos 17 d. va­ka­re, kuo­met į jį rė­žė­si nuo pa­rei­gū­nų no­rė­jęs spruk­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Pra­va­žiuo­jan­tie­ji pro Pa­bir­žę jau at­krei­pė dė­me­sį į prie sto­te­lės nu­vers­tą stul­pą. Stul­pas nu­ken­tė­jo lie­pos 17 d. va­ka­re, kuo­met į jį rė­žė­si nuo pa­rei­gū­nų no­rė­jęs spruk­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas. Pa­si­ro­do, 35-erių vy­ras au­to­mo­bi­lį bu­vo įsi­gi­jęs tik prieš ke­lias va­lan­das, ir "lais­ty­da­mi" pir­ki­nį kar­tu su drau­gu su­ma­nė pa­lėk­ti iki Bir­žų, ap­lan­ky­ti vai­ruo­to­jo tė­vo. Vi­są ke­lią gė­rė alų. Pa­bir­žė­je pa­ma­tę ap­si­su­kan­čius ir ban­dan­čius juos su­stab­dy­ti pa­rei­gū­nus, pa­di­di­nę grei­tį ban­dė spruk­ti, ta­čiau mies­te­ly­je įreng­ti kal­ne­liai ir grei­čio ma­ži­ni­mo prie­mo­nės pa­dė­jo – ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į stul­pą ir jį nu­ver­tė. Lai­mei, ap­lin­kui ne­bu­vo žmo­nių – stul­pas sto­vė­jo prie pat sto­te­lės. Vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 1,78 pro­mi­lių ne­blai­vu­mas.

Pa­na­ši, tik be fi­zi­nių nuo­sto­lių si­tua­ci­ja įvy­ko va­kar, lie­pos 18 d. va­ka­re. Apie 19.30 val. pa­tru­liuo­da­mi ke­ly­je Bir­žai-Pan­dė­lys-Ro­kiš­kis, pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo įtar­ti­nai ma­nev­ruo­jan­tį au­to­mo­bi­lį "Maz­da". Sus­tab­džius ir pa­tik­ri­nus au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ją – 25-erių Pa­pi­lio gy­ven­to­ją – al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­liu­jam jam nu­sta­ty­tas 1,69 pro­mi­lių ne­blai­vu­mas. Kaip paaiš­kė­jo vė­liau, au­to­mo­bi­lį jis įsi­gi­jo tą pa­čią die­ną, ir "ap­lais­tęs" pir­ki­nį va­žia­vo na­mo.

Abu vai­ruo­to­jai bu­vo su­lai­ky­ti ir už­da­ry­ti į areš­ti­nę. At­lie­ka­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl vai­ra­vi­mo ne­blai­viems, kai nu­sta­to­mas dau­giau kaip 1,5 pro­mi­lių ne­blai­vu­mas.

Jiems gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki vie­ne­rių me­tų.

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to in­for­ma­ci­ja