Auskarankės rankdabių klubo narės daug gražių darbų padarė

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
"Me­tų ko­lia­žo" pa­ro­dos da­ly­vės: Ban­ga Jo­ne­liūkš­tie­nė, Re­gi­na Gu­čie­ne, Dia­na Juo­džio­nie­nė, Vir­gi­ni­ja Ra­ma­naus­kie­nė, Ni­jo­lė Pet­ro­nie­nė, Onu­te Gru­žaus­kie­nė, Ing­ri­da Šer­nie­nė, Jur­gi­ta Če­po­nie­nė
Bir­žų "Sė­los" mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta Bir­žų rank­dar­bių aso­cia­ci­jos klu­bo "Fan­ta­zi­jų skry­nia" na­rių pa­ro­da. Dar­bų kū­rė­jos pa­ro­dą pa­va­di­no "Me­tų ko­lia­žas". Ir pa­tei­si­no klu­bo pa­va­di­ni­mą, nes pa­ro­dai pri­sta­tė to­kių dar­bų, iš ku­rių aiš­ku, jog kū­rė­joms fan­ta­zi­jos tik­rai ne­trūks­ta.

Pa­ro­do­je: mez­gi­niai, nė­ri­niai, įvai­rūs pa­veiks­lai, pa­puo­ša­lai, de­ku­pa­žo tech­ni­ka puoš­ti daik­tai... Vi­sas tech­ni­kas, ku­rias sa­vo dar­buo­se nau­do­jo kū­rė­jos, net klu­bo va­do­vė Ban­ga Jo­ne­liūkš­tie­nė neiš­var­di­jo.

Rei­kia atei­ti į pa­ro­dą ir pa­si­žiū­rė­ti, pa­si­do­mė­ti, kaip vie­nas ar ki­tas kū­ri­nys su­tver­tas.

Kū­ry­bin­gų mo­te­rų va­do­vė Ban­ga Jo­ne­liūkš­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog Bir­žų rank­dar­bių aso­cia­ci­ja „Fan­ta­zi­jų skry­nia“ yra sau nau­dos ne­sie­kian­tis ju­ri­di­nis as­muo. "Fan­ta­zi­jų skry­nios" klu­bo tiks­las - su­vie­ny­ti Bir­žų ra­jo­no ama­ti­nin­kus, me­ni­nin­kus ir ki­tus rank­dar­bius mėgs­tan­čius gy­ven­to­jus, sie­kiant bend­rų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo, tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir jiems at­sto­va­vi­mo.

Aso­cia­ci­jos na­rės ne­sus­to­ja ties ku­riais nors kū­ry­bos žan­rais, o nuo­lat iš­ban­do įvai­riais me­nų tech­ni­kas. Šie­me­tė­je pa­ro­do­je nau­jie­na - ro­do­ma daug įvai­riais bū­dais su­kur­tų ta­py­bos dar­bų. Pa­sak "Fan­ta­zi­jų skry­nios" va­do­vės, aso­cia­ci­jai pri­klau­so maž­daug dvi de­šim­tys kū­ry­bin­gų mo­te­rų. Ak­ty­viau­sių yra maž­daug de­šimt. Na­rės daž­niau­siai du kar­tus per mė­ne­sį su­si­ren­ka kur­ti drau­ge. Bū­na suei­na Bir­žuo­se ar­ba va­žiuo­ja į Kir­do­nių dau­gia­funk­ci­nį cent­rą, kur bū­na mie­lai prii­ma­mos. Ko ne­pa­bai­gia da­ry­ti drau­ge, už­bai­gia dar­bus na­muo­se. Ak­ty­viau­sios klu­bo na­rės ir at­ve­žė į pa­ro­dą sa­vo ge­riau­sius ir mie­liau­sius dar­bus.

Mu­zie­jaus dar­buo­to­ja Edi­ta Lands­ber­gie­nė pa­si­džiau­gė darbš­čių mo­te­rų kū­ry­ba. Ir ap­gai­les­ta­vo, kad "Fan­ta­zi­jų skry­nio­je" vien tik mo­te­rys. Tar­si vy­rų ne­bū­tų, juk jie tu­rė­tų bū­ti pir­mie­ji mo­te­rų kū­ry­bos įkvė­pė­jai ir ver­tin­to­jai.

Be­mat vy­rus už­sto­jo vie­na ak­ty­viau­sių aso­cia­ci­jos na­rių Jur­gi­ta Če­po­nie­nė. Ji sa­kė, jog vy­rai ir rė­mus pa­da­ro, ir ką rei­kia pri­ka­la, net me­džia­gų ap­rū­pi­na. Ir dar­bus ver­ti­na. Kar­tą jos pa­da­ry­to puoš­naus kak­la­raiš­čio ne­no­rė­jo už­si­riš­ti, bet pa­si­ri­šo ir į sve­čius taip pa­si­puo­šęs ėjo. Šis kak­la­raiš­tis ir­gi ro­do­mas pa­ro­do­je. Tik­rai - yra ką pa­si­žiū­rė­ti.